​​​​

Sådan arbejder vi med affaldsressourcer

​Vores hospitaler og institutioner producerer godt 2 ton affald i timen - året rundt. Kun en mindre del bliver genanvendt eller genbrugt og det arbejder vi hårdt på at ændre.

Driften af sundhedsvæsenet og hospitalerne i særdeleshed kræver mange ressourcer – også i helt bogstavelig forstand i form af jern, metal, plastik, glas og meget mere til udstyr, materiel og diverse pleje- og behandlingsprodukter. Efter endt brug bliver udstyr og produkter til affald – og rigtig meget af det er engangsartikler. Region Hovedstaden producerer således rigtig meget affald primært fra hospitalsdriften. 

Det er afgørende for en bæredygtig fremtid, at vi udnytter klodens begrænsede ressourcer meget bedre. Et skridt på vejen er, at vi får kildesorteret så meget affald som muligt til genanvendelse, så ressourcerne kommer tilbage i cirkulation i stedet for at ende i et forbrændingsanlæg. 

Men i Region Hovedstaden udvider vi fokus fra genanvendelse af affald til også at omfatte forebyggelse og cirkulær økonomi. Det vil sige, at vi i højere grad skal sikre, at der bliver taget højde for levetid, genbrugsegnethed samt minimering af overflødigt forbrug, så vi derigennem forhindrer at udstyr og produkter bliver til affald.

På den måde vil vi få mere ud af mindre og reducere affaldsmængden betydeligt.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med forebyggelse af affaldsmængden

Læs mere om, hvordan vi arbejder med cirkulær økonomi


Mål for genanvendelse og reducerede affaldsmængder

Affald fra hospitaler indeholder mange specialfraktioner, for eksempel biologisk affald fra operationer, forskellige kemikalier og medicinrester. Det gør, at det er sværere at opnå høj genanvendelse end fra husholdninger. Men det er en bunden opgave at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse og derfor har vi et mål om 50% genanvendelse i 2030 og via øget forebyggelse næsten affaldsfrihed i 2035.

  • Genanvendelsesandel på 40% i 2025
  • Genanvendelsesandel på 50% i 2030
  • Reduceret affaldsmængde frem mod 2035 (ikke målsat endnu)
  • Næsten affaldsfrie i 2035
  • Frem mod 2030 deltage i mindst fire puljestøttede innovative partnerskaber med private virksomheder og vidensinstitutioner


Sådan kommer vi i mål

Den vigtigste indsats for at få genanvendelsen til at stige, er implementeringen af et fælles genanvendelsessystem til bedre kildesortering på regionens matrikler. Med systemet ensretter og moderniserer vi sorteringen ved blandt andet at opsætte forbedrede beholdersystemer og gennem undervisning og information om affaldshåndtering. Systemet, der indføres i perioden 2019-2022, understøttes desuden af nudgingbaserede sorteringsplancher og mærkater. Derudover samarbejder vi med private affaldsaktører om at forbedre mulighederne for at genanvende det problematiske affald.

Regionens genbrugs- og donationsenhed i Ballerup sørger for, at hospitalsudstyr, møbler og andet inventar, som er udtjent på ét hospital, ikke bliver bortskaffet, hvis det kan bruges på et andet hospital. Det sparer mange ressourcer. Hvis udstyret ikke kan genbruges internt, er der mulighed for at donere til lavindkomstlande, hvor for eksempel hospitalssenge kan betyde, at patienterne ikke skal ligge på gulvet. 

Læs mere om Genbrug og Donation af hospitalsudstyr her.


På forebyggelsesområdet arbejder vi på en række forebyggelsestiltag, som kan reducere mængden af affald. 

Læs mere om forebyggelse af affald  på siderne om Bæredygtige indkøb.

Du kan finde mere information om de aktiviteter, som skal bringe os i mål i boksen Læs mere.Samarbejde og partnerskaber

Vi kan ikke løse de mange udfordringer alene, og derfor samarbejder vi med private virksomheder, vidensinstitutioner og andre myndigheder om øget res-sourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Både i den løbende driftsoptimering, og i større, specifikke udviklingsprojekter.

Se mere om aktuelle større samarbejder og partnerskaber i koncernhandlingsplanen (se boksen Læs mere) og i koncernstatus, som du finder på siden:

Status og affaldsdata

Hvis du har spørgsmål eller input eller ønsker at drøfte samarbejdsmuligheder, er du velkommen til at kontakte os. Redaktør