Sådan arbejder vi med rent spildevand og vandeffektive hospitaler

​​Hospitaler leverer en vigtig kerneydelse i sundhedssektoren, men udgør også en stor miljømæssig belastning. Her kan du læse om, hvad regionen gør for at nedsætte miljøbelastningen og sundhedsrisici fra spildevandsudledninger fra hospitalerne.

Rensningsanlægget på Herlev Hospital.

Brugt vand fra hospitaler indeholder betydelige mængder af speciallægemidler, kemikalier, bakterier og andre smittestoffer. På Region Hovedstadens hospitaler produceres omkring 1 million kubikmeter spildevand om året. I den nuværende situation udledes disse mængder til offentlig kloak og til rensning på de kommunale rensningsanlæg. Som det eneste sted er der installereret et decentralt spildevandsanlæg på Herlev Hospital, som renser hospitalets spildevand. 

Ved at behandle og rense vandet på hospitalet, sparer vi det omgivende miljø og vandmiljøet generelt for disse stoffer. 

Indsatsen på spildevandsområdet relaterer sig til et omfattende myndighedskrav fra kommunerne om etablering af decentrale rensningsanlæg, indtil videre på Rigshospitalet Blegdamsvej, Bispebjerg og Hvidovre Hospitaler. 

Fra at betragte spildevand som et spildprodukt, der skal bortskaffes til kloak skal vi have stærkt fokus på vand som en ressource, der skal genanvendes.


Mål for rent spildevand og vandeffektive hospitaler

Følgende målsætninger knytter sig til indsatsen på spildevandsområdet:

  1. I 2025 er hospitalernes samlede udgifter til vandforbrug og -afledning af brugt vand reduceret med 5% i forhold til, hvad hospitalerne betaler i dag.

  2. I 2022 har alle hospitaler udarbejdet handlingsplaner for indføring af bedste tilgængelige teknik, hvor indførelse af bedste tilgængelige teknik er planlagt på baggrund af miljøpåvirkningen fra de enkelte hospitaler og i dialog med de lokale myndigheder. Sådan kommer vi i mål

Senest i 2022 skal alle hospitaler have udarbejdet handlingsplaner for, hvordan de hver især håndterer det brugte vand.

Strategiplanen Strategi for håndtering af brugt vand på Region Hovedstadens Hospitaler (marts 2018) danner rammen for Region Hovedstadens strategiske sigte i forbindelse med områdeindsatsen (se boksen Læs mere). Strategien bygger primært på ønsket om at genbruge en så stor del af det oprensede spildevand som muligt til henholdsvis brugsvand lokalt på hospitalsmatriklerne og udledning til lokale recipienter, hvilket er efterspurgt i mange kommuner. Det kan være lokal afvanding eller brug til rekreative områder.

Fra efteråret 2021 igangsættes forundersøgelser for Gentofte, Glostrup samt Bornholms hospitaler med henblik på at afklare forholdene for disse hospitalers spildevandssammensætninger og eventuelle krav om rensningsanlæg.Samarbejde og partnerskaber

Region Hovedstaden samarbejder med kommunerne om genanvendelse af det oprensede spildevand. Vi ønsker, at det oprensede spildevand i så høj grad som muligt genanvendes lokalt eller udledes til lokale recipienter, for at styrke det lokale vandmiljø. 

De ambitiøse mål og indsatser sætter desuden rammen for et styrket samar-bejde med private virksomheder, hvorigennem der kan udvikles innovative vandteknologier. Hospitalerne ønsker samarbejde med teknologileverandører, vidensinstitutioner og myndigheder om udvikling af vandteknologier.

Hvis du er interesseret i at vide mere om mulighederne for samarbejder, er du velkommen til at kontakte os.Redaktør