​​​​

Naturpleje i råstofgrave

Region Hovedstaden vil gerne tilskynde til pleje og fremme naturudviklingen i gamle råstofgrave og har derfor fået udarbejdet en udgivelse om afgræsning som naturplejetiltag i tidligere råstofgrave

Region Hovedstaden vil gerne inspirere til, at gamle råstofgrave kan udgøre en samfundsmæssig værdi, eksempelvis til udvikling af natur. Regionen har derfor fået udarbejdet en udgivelse om afgræsning som naturplejetiltag til inspiration for indvindere, grundejere og andre med interesse for emnet. ​​

En afsluttet råstofgrav kan udvikle sig til et værdifuldt naturområde

I Danmark er der knaphed på levesteder til arter, som trives i næringsfattige miljøer. En afsluttet råstofgrav, der efterbehandles til naturområde, har potentiale til at udvikle sig til et værdifuldt levested for dyr og planter, som hører hjemme i næringsfattige miljøer, og denne udvikling kan fremmes ved pleje i form af ekstensiv afgræsning. 

Afgræsning har desuden den fordel, at dyrene holder arealerne ryddet og åbne, så lodsejeren ikke skal gøre det med maskinkraft el. lignende. Eksempelvis kan nogle dyr begrænse tilvæksten af bjørneklo.

Udgivelsen giver information omkring afgræsning og etablering af dyrehold

Endvidere beskrives udvalgte racer af kvæg, heste, får og geder, som egner til afgræsning i råstofgrave. Der redegøres for de enkelte racers foretrukne føde, hårdførhed, kødkvalitet, publikumsvenlighed og anden givtig information i forholdet til den enkeltes valg af dyr til afgræsning.

Udgivelsen giver desuden en introduktion til praktiske forhold, som man skal være opmærksom på ved etablering af afgræsning, herunder regler for vintergræsning, tilskudsfodring, registrering af dyr m.v.

Medvirkende i projektet

Udgivelsen er udarbejdet i samarbejde med landbrugets rådgivningscenter SEGES og med bidrag fra Region Syd. Materialet har været i høring hos en følgegruppe med repræsentanter for kommunerne og indvindingsbranchen.

Download udgivelsen:

Hent pjecen "Pleje af tidligere råstofgrave ved afgræsning" (pdf åbner i nyt vindue)

Redaktør