Procesplan for Råstofplan 2016/2020

​Her kan du se et overblik over processen for tilblivelsen af Råstofplan 2016/2020 og hvor langt i processen planen er på nuværende tidspunkt

​​Der er en række trin frem mod vedtagelsen af en råstofplan, bl.a. flere høringer, hvor borgere, myndigheder og interessenter kan komme med bemærkninger, som inddrages i det videre arbejde. De forskellige trin i processen beskrives i dette afsnit .

Redegørelse

Regionsrådets gennemgang af Råstofplanen og beslutning om udarbejdelse af ny plan skal tage udgangspunkt i en redegørelse. Redegørelsen skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Høringssvarene udgør sammen med redegørelsen regionsrådets beslutningsgrundlag for, om der skal udarbejdes en ny råstofplan.

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelsen af ideer og forslag indeholder en status for området og en beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Hovedspørgsmålene præsenteres og uddybes i et debatoplæg.

I indkaldelsen opfordres borgere og interessenter bl.a. til at komme med:

  • forslag til nye grave- eller interesseområder eller arealer, man mener bør udgå af planen
  • idéer til den kommende planlægning
  • input til debatoplægget, hvor regionsrådet har formuleret en række hovedspørgsmål, som de ønsker særligt belyst, og som vil være med til at danne grundlag for en helhedsorienteret råstofplanlægning for Region Hovedstaden.

Høringer

Region Hovedstaden sendte i perioden 18. december 2014 – 19. februar 2015 redegørelsen for revision af Råstofplan 2012 og idéoplæg til en ny Råstofplan i offentlig høring. Høringsnotatet fra høringen kan ses her.

Region Hovedstaden gennemførte herudover i perioden 21. marts - 16. maj 2018 høring af redegørelse for revision af Råstofplanen. Høringsnotatet for høringen kan ses her.

Høringen af indkaldelse af ideer og forslag med debatoplæg til Råstofplan 2016/2020 forløb i perioden den 22. august til den 17. oktober 2018. Høringsnotatet kan ses her.

Alle de indkomne høringssvar indgår i udarbejdelsen af den kommende Råstofplan 2016/2020.

Høring af afgrænsningsnotat for miljørapporten

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten skal der gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad. Der findes ikke krav til indholdet eller metoden til afgrænsning af miljørapporten, afgrænsningen tager udgangspunkt i bilag 4 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Regionen skal høre berørte myndigheder, inden der tages stilling til afgrænsningen af miljørapporten. Regionen har gennemført høring af udkast til afgrænsning af miljørapporten på det overordnede planniveau i perioderne den 21. juni - 5. juli 2016 og 24. januar - 16. februar 2019.

Miljøgennemgange af forslag til nye graveområder 

Som en del af den strategiske miljøvurdering af råstofplanen udarbejder regionen miljøgennemgange/afgrænsningsnotater for de områder, som foreslås tilføjet til Råstofplanen. Der udarbejdes også miljøgennemgange af eksisterende graveområder, hvor arealet ønskes justeret.

Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis det nye område optages i Råstofplanen.

På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.

  1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan 2016/2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende afværgeforanstaltninger.
  2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i forslag til Råstofplanen.
  3. At det ikke kan afvises, at der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan arealet indgå i forslag til Råstofplanen, eventuelt under visse forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

Partshøring af forslag til ændringer

I sommeren 2016 og forsommeren 2019 har regionen gennemført høring af parter og berørte myndigheder om forslag til nye interesseområder, arealer der tages ud af råstofplanen samt udkast til gennemgange af miljøforhold vedr. mulige nye råstofgraveområder.

Høringsnotat fra 2016 kan ses her.

Høringsnotat fra 2019 kan ses her og for særskilt høring vedr. forslag ved Vindekilde her.

Forslag til Råstofplan 2016/2020

Debatoplæg, indkomne ideer og forslag samt høringssvar fra de gennemførte høringer vil indgå som vigtige input til et nyt planforslag.

Administrationen har udarbejde forslag til ny Råstofplan 2016/2020 og sideløbende en miljørapport for forslaget. I løbet af processen er der udarbejdet en fuldt opdateret ressourceopgørelse, hvor restressourcerne i de eksisterende graveområder og de forventede bidrag fra havindvinding, genbrugsmaterialer og fra Region Sjælland er opgjort.

Forslaget til råstofplan er sendt i partshøring og offentlig høring i 9 uger (råstoflovens § 6a, stk. 3) i perioden den 23. september - 25. november 2020. På baggrund af de indkomne høringssvar kan råstofplanen blive justeret, inden endelig vedtagelse.

Offentlig høring af forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapporten

Forslag til Råstofplan 2016/2020 har været forelagt miljø- og klimaudvalget den 25. august 2020 og regionsrådet den 22. september 2020. Regionsrådet har besluttet at sende forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapporten i offentlig høring i 9 uger fra 23. september – 25. november 2020. Høringsnotatet fra høringen kan ses her.

Idet Staten ved Miljøstyrelsen har haft kommentarer til det forslag til Råstofplan 2016/2020, der har været i høring, og idet dette har medført ændringer i miljørapporten for forslaget til ny råstofplan, skal forslag til Råstofplan 2016/2020 i fornyet høring i perioden den 15. februar 2021 - 12. april 2021. Høringsnotatet fra den supplerende høring kan ses her.

Vedtagelse af Råstofplan 2016/2020

Den endelige råstofplan udarbejdes på baggrund af forslag til Råstofplan 2016/2020 og de indkomne høringssvar til forslaget. Inden den endelige vedtagelse af Råstofplan 2016/2020 er der således yderligere mulighed for revidering af forslaget. 

Råstofplan 2016/2020 er vedtaget på regionsrådets møde den 12. oktober 2021.
Redaktør