Råstofindvinding og jordmodtagelse i Valby Lergrav

​Region Hovedstaden har d. 27. september 2019 meddelt tilladelse til lerindvinding samt dispensation til deponering af uforurenet jord i Valby Lergrav, beliggende på matr.nr. 9h Valby By, Valby. 

​Region Hovedstaden har d. 27. september 2019 meddelt  Wienerberger A/S tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvind i Valby Lergrav. Samtidig har Region Hovedstaden givet grundejer dispensation iht. jordforureningslovens § 52 til tilførsel af uforurenet til råstofgraven til brug for efterbehandlingen. 

Klageperioden for afgørelserne er udløbet d. 25. oktober 2019. 

Afgørelsen om dispensation til modtagelse af jord blev påklaget i klageperioden og klagen behandles aktuelt i miljø- og fødevareklagenævnet.

Klagen over afgørelsen om dispenation til modtagelse af jord af jord har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om andet jf. jordforureningslovens § 72, stk. 3.

Du kan se afgørelserne ved at følge nedenstående links:

Råstoftilladelser mv. i Gribskov Kommune​

 

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Valby Lergrav

Redaktør