Klinisk Kvalitet

​​

Klinisk database​​

En klinisk database er et redskab til systematisk opsamling af information om den kliniske behandling. Det er en samlebetegnelse, der både dækker over journal-, forsknings- og kvalitetsdatabaser og hvert område har et eget regelsæt.
En af de store forskellige er at til kliniske kvalitetsdatabaser kan der ske indberetning uden samtykke fra personen/patienten og kliniske kvalitetsdatabaser er basis for megen registerforskning.

Klinisk kvalitetsdatabase​​

En klinisk kvalitetsdatabase er et register, der indeholder udvalgte kvantificerbare indikatorer, der med udgangspunkt i det enkelte patientforløb kan belyse dele af eller den samlede kvalitet af sundhedsvæsenets ydelser for en afgrænset gruppe af patienter (Bekendtgørelse 1725 af 21/12/2006).
De informationer der indsamles i en klinisk kvalitetsdatabase anvendes til opgørelse og afrapportering af kvalitetsindikatorer.

Kvalitetsindikator​

En kvalitetsindikator defineres som en målbar variabel, der anvendes til at overvåge og evaluere behandlingskvaliteten. Dette kan ske over tid i egen afdeling og sammenlignet med andre deltagende afdelinger.
Der skal årligt afrapporteres på afdelingsniveau i form af en årsrapport samt mindst kvartalsvis i form af kliniske indikatorrapporter. I KCKS-Øst vil størstedelen af afrapporteringen ske i AnalysePortalen (AP).

En klinisk database kan være landsdækkende eller regional såfremt man behandler en patientgruppe, hvortil der er en relevant database har man pligt til at indberette. Målet er, at mindst 90 % af data indberettes.
Målene med en klinisk kvalitetsdatabase er
• At skabe grundlag for den bedst mulige patientbehandling
• At dokumentere og udvikle den sundhedsfaglige kvalitet ved hjælp af sygdomsspecifikke indikatorer og standarder for de sundhedsfaglige kerneydelser
• At skabe et kvalificeret grundlag for dialog i forbindelse med prioriteringer
• At skabe indsigt for borgerne i den sundhedsfaglige kvalitet​
Redaktør