​​​

Miljø

Miljø arbejder målrettet og strategisk med håndtering af jordforurening og råstofudvinding. Miljø har to store myndighedsområder: Kortlægning & håndtering af jordforurening samt planlægning & administration af råstofindvinding på land.​

Regionens myndighedsansvar ved forurening af jord og vand, er at kortlægge, undersøge og oprense forurening, som kan ødelægge det grundvand, der bruges til drikkevand, udgør en risiko for borgernes sundhed, eller som udgør en risiko for overfladevand (søer, vandløb og kyster) og natur.

På råstofområdet er myndighedsansvaret at forvalte indvindingen af råstoffer i regionen, udarbejde råstofplaner og råstofindvindingstilladelser, føre tilsyn og arbejde med virkninger på miljøet (VVM) og efterbehandling af tidligere råstofgrave. I Region Hovedstaden bliver der indvundet sand, grus, sten, ler og kalk.
Der samarbejdes med kommuner, vidensinstitutioner og private firmaer for sammen at skabe løsninger, der sikrer en effektiv indsats for at beskytte drikkevandet, borgernes sundhedshed, vandet i vandløb søer og havet mod jordforurening.

Redaktør