Renoveringsanalyse

​En analyse har afsløret store mangler på vedligeholdelsen af hospitalsbygningerne i regionen.

Læs mere

Hovedrapporten sammenfatter resultaterne for den samlede bygningsmasse.

Bilagsrapporten beskriver tilstanden på de enkelte hospitaler og de 5 største (dyreste) udfordringer på hvert hospital.

Tilstanden af Regionens bygninger er under et acceptabelt niveau

Hovedkonklusionen fra Renoveringsanalysen er at Region Hovedstadens bygninger er i en generel dårlig tilstand, og den nuværende indsats er ikke tilstrækkeligt til at opretholde det nuværende dårlige tilstandsniveau.

Region Hovedstadens personale og brugere vil derfor over den kommende årrække opleve at bygningernes tilstand forringes yderligere. Konsekvensen heraf er kritiske svigt i bygningerne, der vil have indvirkning på hospitalernes og Psykiatriens behandling af patienter.

Regionen står dermed de kommende år overfor den store opgave at nedbringe efterslæbet på Regionens bygninger. Samtidigt er der behov for at gennemføre en række supplerende kvalitetsløft for at opnå målet om fremtidens hospital med patienten i centrum.

Det gør Center for Ejendomme

Center for Ejendomme arbejder fokuseret med drift og vedligehold således at der ikke er akut fare for hverken patienter eller medarbejdere. Dermed sikre CEJ, at selvom ejendomsmassen er ringe, så virker den, blot er der alt for ofte nedbrud.

Center for Ejendomme anbefaler, at der arbejdes med gradvis forbedring af tilstandsgraden over 10 år. Det betyder, at der de kommende 10 år bør afsættes i størrelsesordenen godt 700 mio. kr. årligt til ekstraordinære investeringer til genopretning af bygningstilstanden. Dertil kommer at der over en 10-årig periode vil være et behov for at tilføre midler til kvalitetsløft i et næsten ligeså stort omfang. Beløbet vil give en opgradering til moderne standard af behandlingsafsnit, sengeafsnit og andre patientrelaterede arealer, herunder ankomstarealer.

Redaktør