Den regionale indsats for stormflods- og kystsikring

​Region Hovedstadens vil igangsætte en økonomisk analyse af potentialet for en bedre kyst- og stormflodssikring.​​

Analysen har til formål at belyse potentialet ved en bedre kystsikring med afsæt i kystens værdi for turismen, bosættelse og regionens særkende samt at belyse potentialet ved stormflodssikring med afsæt i de truede værdier.

Region Hovedstadens rolle i forhold til en kyst- og stormflodssikring er som udviklingsorganisation i forhold til regionen som geografisk enhed. I den sammenhæng er det væsentligt at sikre kvaliteten af kysterne i regionen da turister bl.a. vælger Danmark som turismemål på grund af de flotte strande langs kysterne.​

Praksis i dag er, at opgaven med kystbeskyttelse påfald​er de berørte grundejere. Kommunerne kan deltage i finansiering af kyst- og stormflodssikring, men er uvant med at benytte redskaberne. Grundet det komplekse sammenspil mellem lovgivning, finansiering og ansvar sker kystsikringen meget fragmenteret i dag og uden et samlet overblik.

Derfor vil Region Hovedstaden igangsætte et tværkommunalt samarbejde, der dels tager udgangspunkt i en analyse af potentialet ved bedre kystsikring samt at igangsætte et udviklingsprojekt der på baggrund af analysen skal demonstrere værdien ved sådanne projekter. 

Redaktør