Den offentlige indsats i 2017

Region Hovedstadens udkast til den offentlige indsats med undersøgelser og oprensning af jordforurening i 2017 har været i offentlig kommentering frem til den 28. januar 2017. Bemærkninger og forslag behandles af regionsrådet i juni 2017.

​​​​​​​

Udkast til offentlig indsats 

Region Hovedstaden har udarbejdet et forslag til, hvilke jordforureninger, regionen skal undersøge og rense op i 2017. 

Borgere, organisationer og myndigheder har frem til den 28. januar 2017 kunnet komme med bemærkninger og kommentarer til den planlagte indsats.

Bemærkninger behandles af regionsrådet

Bemærkninger og kommentarer bliver i juni 2017 behandlet af regionsrådet.

Hent

Udkast til "Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2017" (pdf, åbner i nyt vindue)

Miljøvurdering

Region Hovedstaden har vurderet, at arbejdsplanen ”Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2017 og nærmeste år” ikke er omfattet af Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet arbejdsplanen til nye forureningsundersøgelser og oprensning i 2017 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning

Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i bekendtgørelsens § 16 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden fire uger fra annonceringen på regionens hjemmeside den 24.  april 2017.

Dette skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage er pålagt et gebyr på kr. 900. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Redaktør