Den offentlige indsats i 2020

Region Hovedstadens udkast til den planlagte indsats med undersøgelse og oprensning af jordforurening i 2020 er godkendt af Regionsrådet den 23. juni 2020.

​​​​​​​

Region Hovedstadens oversigt over den offentlige indsats på jordforureningsområdet indeholder oplysninger om, hvilke jordforureninger, regionen vil undersøge og rense op i 2020 og de nærmeste år.

Udkastet har været i offentlig kommentering i en 8 ugers periode fra december 2019 til februar 2020, hvor alle har haft mulighed for at kommentere på den planlagte indsats med undersøgelser og oprensninger. 

Kommentarer og bemærkninger er eftefølgende blevet forelagt Regionsrådet, der på et møde den 23. juni 2020 traf den endelige beslutning om den indsats, der skal gennemføres i år og de kommende år. 

Hent

Oversigt over den offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2020 og nærmeste år

Miljøvurdering

Region Hovedstaden har vurderet, at arbejdsplanen ”Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2020 og de nærmeste år” ikke er omfattet af LBK nr. 1125 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet arbejdsplanen til nye forureningsundersøgelser og oprensning i 2020 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.


Redaktør