Den offentlige indsats i 2019

Region Hovedstadens udkast til den planlagte indsats med undersøgelser og oprensning af jordforurening i 2019 er ude i offentlig høring frem til den 26. januar 2019.

​​​​​​​

Udkast til offentlig indsats 

Region Hovedstaden har udarbejdet et forslag til, hvilke jordforureninger, regionen skal undersøge og rense op i 2019. 

Borgere, organisationer og myndigheder opfordres til inden den 26. januar 2019 at komme med kommentarer til forslaget.

Send dine kommentarer til regionens planlagte indsats til:

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

eller på e-mail via dette link

Hent

Udkast - Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2019 og nærmeste år (pdf, åbner i nyt vindue)

Miljøvurdering

Region Hovedstaden har vurderet, at arbejdsplanen ”Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2019 og nærmeste år” ikke er omfattet af Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet arbejdsplanen til nye forureningsundersøgelser og oprensning i 2019 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning

Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i bekendtgørelsens § 16 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden fire uger fra annonceringen på regionens hjemmeside den 21. november 2018.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage er pålagt et gebyr på kr. 900. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Redaktør