Den offentlige indsats i 2018

Region Hovedstadens udkast til den offentlige indsats med undersøgelser og oprensning af jordforurening i 2018 har været i offentlig høring. Regionen er i gang med at gennemgå høringssvarene.

​​​​​​​

Udkast til offentlig indsats 

Region Hovedstaden har udarbejdet et forslag til, hvilke jordforureninger, regionen skal undersøge og rense op i 2018. Forslaget har været i offentlig høring, hvor borgere, organisationer og myndigheder har haft mulighed for at kommentere forslaget.

Høringen er slut, og regionen er netop nu i gang med gennemgå og vurdere de høringssvar der er kommet ind. Efterfølgende skal regionsrådet behandle høringssvarene på et møde den 19. juni 2018. På dette møde vil regionsrådet tage endelig stilling til, hvilke forureninger, der skal undersøges og renses op.

Hent

Udkast - Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2018 (pdf, åbner i nyt vindue)

Miljøvurdering

Region Hovedstaden har vurderet, at arbejdsplanen ”Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2018 og nærmeste år” ikke er omfattet af Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet arbejdsplanen til nye forureningsundersøgelser og oprensning i 2018 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning

Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i bekendtgørelsens § 16 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden fire uger fra annonceringen på regionens hjemmeside den 22. december 2017.

Dette skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage er pålagt et gebyr på kr. 900. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Redaktør