Den offentlige indsats i 2019

Her kan du se, hvilke forurenede grunde, Region Hovedstaden undersøger og renser op i 2019 og de kommende år.

​​​​​​​

Region Hovedstadens forslag til, hvilke jordforureninger, regionen skal undersøge og rense op i 2019 blev godkendt af regionsrådet den 25. juni 2019.

Inden godkendelse har forslaget været i offentlig høring i otte uger fra december 2018 til februar 2019. I den periode har alle kunnet komme med bemærkninger til forslaget.

Oversigten over den offentlige indsats findes i bilag 1 i Region Hovedstadens "Indberetning om jordforurening 2018"

Oversigt over den offentlige indsats finde i bilag 1 i Region Hovedstadens Indberetning om Jordforurening 2018

Miljøvurdering

Region Hovedstaden har vurderet, at arbejdsplanen ”Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2019 og nærmeste år” ikke er omfattet af Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet arbejdsplanen til nye forureningsundersøgelser og oprensning i 2019 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning

Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i bekendtgørelsens § 16 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden fire uger fra annonceringen på regionens hjemmeside den 21. november 2018.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage er pålagt et gebyr på kr. 900. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Redaktør