Den offentlige indsats i 2018

Region Hovedstadens udkast til den offentlige indsats med undersøgelser og oprensning af jordforurening i 2018 er ude i offentlig kommentering frem til den 3. marts 2018.

​​​​​​​

Udkast til offentlig indsats 

Region Hovedstaden har udarbejdet et forslag til, hvilke jordforureninger, regionen skal undersøge og rense op i 2018. 

Borgere, organisationer og myndigheder opfordres til at komme med bemærkninger og kommentarer til den planlagte indsats. Bemærkninger mm. skal sendes til regionen inden den 3. marts 2018.

Bemærkninger sendes til

Send bemærkninger og kommentarer til regionens planlagte undersøgelser og oprensninger til:

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

eller på e-mail til miljoe@regionh.dk.

Hent

Udkast - Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2018 (pdf, åbner i nyt vindue)

Miljøvurdering

Region Hovedstaden har vurderet, at arbejdsplanen ”Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2018 og nærmeste år” ikke er omfattet af Lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet arbejdsplanen til nye forureningsundersøgelser og oprensning i 2018 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning

Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i bekendtgørelsens § 16 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden fire uger fra annonceringen på regionens hjemmeside den 22. december 2017.

Dette skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage er pålagt et gebyr på kr. 900. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Redaktør