Den offentlige indsats i 2021

Region Hovedstadens udkast til oversigt over den planlagte indsats i 2021 er ude i offentlig kommentering frem til 30. januar 2021.

​​​​​​​

Region Hovedstaden offentliggør hermed udkast til regionens planlagte offentlige undersøgelses- og oprensningsindsats på jordforureningsområdet for 2021.

Borgere, organisationer og myndigheder opfordres til inden den 30. januar 2021 at kommentere på regionens udkast til planlagt indsats i 2021 og nærmeste år.

Send dine kommentarer til regionens planlagte undersøgelses- og oprensningsindsats til 

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 


Hent

Miljøvurdering

Region Hovedstaden har vurderet, at arbejdsplanen ”Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2021 og de nærmeste år” ikke er omfattet af LBK nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet arbejdsplanen til nye forureningsundersøgelser og oprensning i 2021 ikke fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Klagevejledning

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i bekendtgørelsens § 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål inden fire uger fra annonceringen på regionens hjemmeside den 18. november 2020. 

Klageportalen ligger på borger.dk og virk. Du kan logger på borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage er pålagt et gebyr, der betales med betalingskort i Klageportalen.Redaktør