Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i Valby Lergrav

​Region Hovedstaden har dags dato meddelt dispensation til deponering af uforurenet jord i Valby Lergrav, matr.nr. 9h Valby By, Valby, 3230 Græsted.  

Region Hovedstadens afgørelse efter jordforureningsloven

Region Hovedstaden meddeler dispensation fra forbuddet i jordforureningslovens  § 52 i medfør af jordforureningslovens § 52, stk. 2 nr. 3.

Afgørelsen inkl. bilag kan ses ved at trykke på linket nedenfor:

 Dispensation til modtagelse af jord på dele af matr.nr. 9h Valby By, Valby

 Jordforureningsloven kan findes på hjemmesiden retsinformation.dk ved hjælp af nedenstående link:

Jordforureningsloven på retsinformations hjemmeside

Region Hovedstadens afgørelse efter miljøvurderingsloven

Jordtilførsel til råstofgrave vurderes at være en del af råstofindvindingen anført i miljøvurderingslovens bilag 2 nr. 2 a), og er således underlagt krav om screeningsafgørelse efter lovens § 21.

Region Hovedstaden har vurderet jordtilførslen i sammenhæng med screeningsafgørelsen for tilladelsen til lerindvinding, og skal derfor henvise til miljøscreeningen i tilladelsens bilag 3 samt klagevejledningen.

Offentliggørelse af afgørelse om tilladelse til lerindvinding og screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 kan findes ved at følge nedenstående link:

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Valby Grusgrav

Klageberettigede i henhold til afgørelse efter jordforureningsloven

Regionen Hovedstadens afgørelse efter jordforureningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er, jf. jordforureningslovens § 82 § 83:

  • Adressaten for afgørelsen
  • Kommunalbestyrelsen
  • Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
  • Sundhedsstyrelsen (Styrelsen for patientsikkerhed)
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

Klagevejledning

Klagefristen udløber d. 25. oktober 2019, 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort. 

Klagefristen beregnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Eventuel klage over Regions Hovedstadens afgørelser skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som kan tilgås via borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Region Hovedstaden. Region Hovedstaden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En rettidig klage over en afgørelse om meddelelse eller afslag på dispensation efter jordforureningslovens  § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet jf. jordforureningslovens § 79, stk. 3. Udnyttelse af denne dispensation inden klagefristens udløb - herunder påbegyndelse af jordflytning - er på virksomhedens eget ansvar.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klager betaler et gebyr. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. for behandling af en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvis medhold i klagen.

Regionens afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra nævnets afgørelse er meddelt.

Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dkRedaktør