Tilladelse til råstofindvinding på Hørupvej 2

​Region Hovedstaden har d. 27. november 2018, meddelt Ryegård Grusgrav v/ Jan Jakobsen tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr.nr. 3a og 19f Græse By, Græse beliggende Hørupvej 2, 3600 Frederikssund i Frederikssund Kommune.

Ansøgning

LE34 har den 3. november 2017 med fremsendelse af supplerende oplysninger frem til 3. oktober 2018 på vegne af Ryegård Grusgrav v/ Jan Jakobsen ansøgt om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på dele af matr.nr. 3a og 19f Græse By, Græse. Der er søgt om:

Det ansøgte projekt vedrører:

  • Indvinding af sand, sten og grus i 10 år på ca. 5,7 ha
  • Indvinding af op til 40.000 m3 råstoffer årligt, heraf op til 35.000 m3 under grundvandsspejl
  • Indvinding til ca. kote -10 DVR90 svarende til 15 m under grundvandsspejl
  • Indvinding under grundvand på 10.000-15.000 m3 over 1 måned med 5-7 måneders mellemrum, altså en samlet indvinding på ca. 20.000-30.000 m3/år.
  • Driftstider på hverdage kl. 7-15.30, dog udlevering fra kl. 6
  • Anvendelse af én gravemaskine, et sorterværk og én slæbeskovl
  • Anvendelse af eksisterende udkørsel til Hørupvej
  • Import af op til 5.500 m3 rene råstoffer årligt til opblanding med de stedligt indvundne
  • Løbende efterbehandling til brakareal og sø
  • Etablering af 1-2 lavvandede søer/vandhuller på matr.nr. 3a Græse By, Græse umiddelbart uden for indvindingsområdet som mulige yngle- og levesteder for bilag IV arten stor vandsalamander


Region Hovedstadens afgørelser

Region Hovedstaden meddeler tilladelse til den ansøgte råstofindvinding på en række vilkår, som fremgår af tilladelsen. Endvidere godkender Region Hovedstaden grave- og efterbehandlingsplanen vedlagt som bilag 2 på vilkår som fastsat i tilladelsen.

Tilladelsen og de relevante bilag kan ses nedenfor (link åbner i nyt vindue):

 

Regionens tilladelse gives på baggrund af afgørelser efter råstofloven (LBK nr. 124 af 26/01/2017) og miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018)

 

Klagevejledning

Regionen Hovedstadens afgørelser efter råstofloven og miljøvurderingsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelserne er offentliggjort. Klagefristen beregnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede i forhold til afgørelser efter råstofloven er, jf. råstoflovens § 15:

 • Adressaten for afgørelsen
 • Offentlige myndigheder
 • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
 • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
 • Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.

Klageberettigede i forhold til afgørelser efter miljøvurderingsloven er, jf.  § 50:

 • Miljøministeren
 • Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
  • at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
  • at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

 

Eventuel klage over Region Hovedstadens afgørelser skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som kan tilgås via borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Region Hovedstaden. Regionen vil videresende anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En rettidig klage efter råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Ved rettidig klage over en screeningsafgørelse kan klagemyndigheden bestemme, at screeningsafgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager, at klager betaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder ved indsendelse af klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvis medhold i klagen. Regionens afgørelser efter råstofloven og miljøvurderingsloven kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder efter, at de er meddelt eller, hvis afgørelserne påklages, inden for 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt.

Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Kommunale afgørelser

Det ansøgte projekt kræver tilladelse efter vandforsyningsloven (LBK nr. 118 af 22/02/2018 ). Frederikssund Kommune er kompetent myndighed for denne lovgivning og har truffet den aktuelle afgørelse (bilag 4).


Redaktør