Godkendelse af revideret efterbehandlingsplan for Plejelt Grusgrav

Region Hovedstaden har d. 21. oktober 2019, godkendt en revideret efterbehandlingsplan for Plejelt Grusgrav beliggende på ejendommen matr.nr. 12a Plejelt By, Tikøb Esrumvej 460, 3230 Græsted i Helsingør Kommune.


Ansøgning

Geo har på vegne af Tulstrup Sten og Grus ApS (TSG) den 15. november 2018, efterfølgende justeringer, ansøgt Region Hovedstaden om godkendelse af en revideret efterbehandlingsplan for Plejelt Grusgrav, matr.nr. 12a Plejelt By, Tikøb Helsingør Kommune. Ansøgningen vedrører bl.a. reviderede bestemmelser ift. skrænthældninger og banketter.

Region Hovedstadens afgørelse

Med hjemmel i råstoflovens § 7 stk. 1 godkender Region Hovedstaden hermed den ansøgte efterbehandlingsplan efterbehandlingsplan vedlagt som bilag 1 til afgørelsen.

Afgørelsen inklusive bilag kan ses ved at trykke på linket nedenfor:

Godkendelse af revideret efterbehandlingsplan for Plejelt Grusgrav

Råstofloven kan findes på retsinformations hjemmeside ved at følge nedenstående link:

Råstofloven på retsinformations hjemmeside

Klageberettigede

Region Hovedstadens afgørelse efter råstofloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede ift. afgørelsen er, jf. § 15:

  • Adressaten for afgørelsen
  • Offentlige myndigheder
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
  • Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagevejledning

Klagefristen udløber d. 18. november 2019, 4 uger efter at afgørelserne er offentliggjort. 

Klagefristen beregnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Eventuel klage over Regions Hovedstadens afgørelser skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som kan tilgås via borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Region Hovedstaden. Region Hovedstaden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En rettidig klage efter råstofloven og miljøvurderingsloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klager betaler et gebyr. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. for behandling af en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvis medhold i klagen.

Regionens afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra nævnets afgørelse er meddelt.

Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Redaktør