Offentliggørelse af tillægsvilkår til eksisterende tilladelse i Dagerød Grusgrav

Region Hovedstaden har d. 23. august 2021 givet tillægsvilkår til eksisterende tilladelse for råstofindvinding i Dagerød Grusgrav.

Ansøgning

Dagerød Grusgrav ApS har ved ansøgning dateret den 9. juli 2021 ansøgt om tillægsvilkår til eksisterende tilladelse for erhvervsmæssig råstofindvinding vedr. matrikel 12l og 12b i Dagerød Grusgrav i Tikøb. Der er ikke i den nye ansøgning, ansøgt om udvidelse af den eksisterende tilladelse.

Ansøgningen omfatter matrikel 12 a, Plejelt By, Tikøb. Der søges om tilladelse til import af op til 10.000 m3 dokumenteret rent muldjord til opblanding af stedlige råstofforekomster.

Afgørelse

Regionen meddeler med hjemmel i råstoflovens  § 7 stk. 1. tilladelse til det ansøgte tillægsvilkår. 

Regionen afgør samtidig med hjemmel i miljøvurderingslovens § 21, at miljøpåvirkningen som følge af projektet ikke har en sådan karakter, at det medfører krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse. Regionens VVM-screeningafgørelse er vedlagt som bilag 3.

Afgørelserne inkl. bilag kan ses ved at trykke på linket nedenfor:

Vilkårstillæg vedr. import af op til 10.000 m3 rene råstoffer til opblanding af stedlige indvundne råstoffer af 23-08-2021 i Dagerød Grusgrav

Råstofloven og Miljøvurderingsloven kan findes på hjemmesiden retsinformation.dk ved hjælp af nedenstående links:

Råstofloven på retsinformations hjemmeside

Miljøvurderingsloven på retsinformations hjemmeside

Klageberettigede

Regionen Hovedstadens afgørelse efter råstofloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettigede i henhold til afgørelse efter råstofloven er jf. § 15:

• Adressaten for afgørelsen 

• Offentlige myndigheder

• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

 • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø

 • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

• Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen


Regionens screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede i henhold til afgørelse efter miljøvurderingsloven er jf. § 50:

  • Erhvervs- og vækstministeren

  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalpark-fond oprettet efter lov om nationalparker

  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:

    • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og

    • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer

Klagevejledning

Klagefristen udløber d 21. september 2021, 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort. 

Klagefristen beregnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Eventuel klage over Regions Hovedstadens afgørelser skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som kan tilgås via borger.dk eller virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Region Hovedstaden. Region Hovedstaden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En rettidig klage efter råstofloven og miljøvurderingsloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klager betaler et gebyr. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. for behandling af en klage. Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvis medhold i klagen.

Regionens afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra nævnets afgørelse er meddelt.

Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Redaktør