Forslag til ændringer i Råstofplanen - Råstofplan 2016/2020

​​I forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2016/2020 har regionen en række forslag til ændringer i Råstofplanen. Regionsrådet har truffet beslutning om hvilke områder, der ikke skal arbejdes videre med, og hvilke der fortsat skal indgå i det videre arbejde henimod forslag til Råstofplan 2016/2020.

​Ændringer i Råstofplanen

Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde en ny råstofplan – Råstofplan 2016/2020. I Råstofplan 2016/2020 skal regionen udpege nye områder, som kan benyttes til indvinding af råstoffer som sand, grus og ler. 

Derudover planlægger regionen også at udpege nye interesseområder, som regionen ønsker at undersøge nærmere, for at af- eller bekræfte om der er erhvervsmæssig interessante råstoffer.
Der er endvidere en række områder som foreslås udtaget af Råstofplanen, fordi ressourcen er indvundet, eller fordi nye oplysninger om ressourcen betyder at ressourcen ikke længere vurderes at være erhvervsmæssig interessant.

Regionsrådets beslutning af den 24. september

Regionsrådet besluttede på deres møde den 24. september 2019, hvilke områder, der ikke skal arbejdes videre med, og hvilke der fortsat skal indgå i det videre arbejde henimod det forslag til Råstofplan 2016/2020, der sendes i offentlig høring i perioden 23. september - 18. november 2020. Denne beslutning omfattede ikke arealer, der blev udpeget som forslag til Råstofplan 2016, da klagenævnets afgørelse om ophævelse af Råstofplan 2016 ikke forelå.

Regionsrådet har på deres møde den 24. september 2019 besluttet følgende:

  • at der ikke arbejdes videre med forslag til nye graveområder ved Græse Bakkeby og ved Dronningmølle.

  • at hele interesseområdet ved Dronningmølle tages ud af råstofplanen i forbindelse med vedtagelse af Råstofplan 2016/2020.

  • at der ikke arbejdes videre med den del af forslag til nye graveområde ved Lille Rørbæk, der ligger indenfor et udpeget boringsnært beskyttelsesområde.

  • at der ikke arbejdes videre med den del af forslag til nyt graveområde ved Bonderup, der er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje og tæt på en jordforurening.

  • at forslag til nye interesseområder ved Store Fælled og Uvelse bortfalder.

  • at delområdet syd for Høveltevej/Gammel Høveltevej af forslag til interesseområde ved Bregnerød bortfalder.

  • at forslag om nyt graveområde ved Vindekilde genoptages med henblik på eventuelt udlæg som nyt graveområde i Råstofplan 2016/2020.

  • at der først i forbindelse med beslutning om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2016/2020 træffes endelig afgørelse om de øvrige forslag. Beslutningen vil på det tidspunkt kunne træffes på baggrund af den gennemførte miljøvurdering og en opdateret ressourceopgørelse.


Redaktør