Offentlige høringer af forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapporten for planen

Region Hovedstaden gennemførte i perioderne 23. september - 25. november 2020 og
 15. februar - 13. april offentlige høringer af forslag til Råstofplan 2016/2020.

Region Hovedstaden gennemførte i perioderne 23. september - 25. november 2020 og 15. februar - 13. april offentlige høringer af forslag til Råstofplan 2016/2020.

Du kan tilgå det senest hørte forslag til Råstofplan 2016/2020 ved at klikke på linket: 

Revideret forslag til Råstofplan 2016/2020

Regionen har modtaget i alt 41 svar til den fornyede høring, der indgår som grundlag for udarbejdelsen af den endelige Råstofplan 2016/2020 på lige fod med de tidligere fremsendte 294 høringssvar.

Arealer der foreslås taget ud af Råstofplanen

I forbindelse med høringerne af forslag til Råstofplan 2016/2020 har regionen også stillet forslag om at tage en række graveområder ud af Råstofplanen. Arealerne er foreslået udtaget, fordi der ikke vurderes at være råstofressourcer til stede i arealerne, enten fordi de er færdiggravede eller fordi fornyede undersøgelser har vist, at der ikke er de ressourcer til stede i arealerne, der blev forventet, da de blev udlagt. Disse områder indgår derfor ikke i det forslag til Råstofplan 2016/2020, der kan tilgås ovenfor. Man kan se kort over de berørte arealer i kolonnen til højre her på siden.

Kommentarer fra Staten medførte fornyet offentlig høring

Den ekstra høring af det reviderede forslag til Råstofplan 2016/2020 var forårsaget af, at Staten ved Miljøstyrelsen (MST) havde en række kommentarer til følgende emner:

  • Natura 2000-områder
  • Vandforsyning
  • Vandmiljøinteresser
  • Landskab og geologi
  • Transportkorridorer i Fingerplan 2019
  • Grønne kiler i Fingerplan 2019
Du kan se en samlet liste over Statens kommentarer og de gennemførte ændringer her.

Enkelte yderligere ændringer i miljørapporten på baggrund af høringssvar

I forbindelse med den første høring var der indkommet to høringssvar, der ligeledes medførte ændringer i miljørapporten. 

Det drejer sig om information om en helt ny registrering af arten løgfrø i et vandhul i forslag til nyt graveområde ved Skævinge. Idet løgfrø er en sjælden art, der optræder på bilag IV i Habitatdirektivet, må der ikke gennemføres projekter, der kan have indflydelse på yngle- og levesteder for arten. I miljøvurderingen for området blev de nye oplysninger tilføjet, og en lille del af det foreslåede graveområde blev skåret fra. 

Herudover havde Energinet fremsendt et høringssvar, hvor de anbefaler, at der i miljørapporten tilføjes oplysninger om Energinets kabelføringer under de konkrete forslag til nye graveområder, således at planlægning af råstofindvinding respekterer tilstedeværelsen af anlæggene af hensyn til anlægssikkerhed, forsyningssikkerhed og personsikkerhed. Regionen fulgte anbefalingen og tilføjede oplysningerne i miljørapporten.

Den sidste ændring, der blev indført, er en ny forudsætning om nærhedszone i den foreslåede udvidelse af Lyngerup graveområde, som regionen tilkendegav ville blive indført på et af de gennemførte borgermøder i efteråret.


Redaktør