Ny offentlig høring af forslag til Råstofplan 2016/2020 og miljørapport

Region Hovedstaden gennemførte i perioden den 15. februar - 13. april en fornyet offentlig høring af forslag til Råstofplan 2016/2020.

Regionen har foretaget fornyet offentlig høring af forslag til Råstofplan 2016/2020 og fornyet partshøring af enkelte forslag til nye graveområder. 

Du kan tilgå det reviderede forslag til Råstofplan 2016/2020 ved at klikke på linket: 

Revideret forslag til Råstofplan 2016/2020

Regionen har modtaget i alt 41 svar til den fornyede høring, der indgår i den videre politiske proces på lige fod med de tidligere fremsendte 294 høringssvar.

Kommentarer fra Staten medfører fornyet offentlig høring

Dette er forårsaget af, at Staten ved Miljøstyrelsen (MST) havde en række kommentarer til følgende emner:

  • Natura 2000-områder
  • Vandforsyning
  • Vandmiljøinteresser
  • Landskab og geologi
  • Transportkorridorer i Fingerplan 2019
  • Grønne kiler i Fingerplan 2019
Du kan se en samlet liste over Statens kommentarer og de gennemførte ændringer her.

Enkelte yderligere ændringer i miljørapporten på baggrund af høringssvar

I forbindelse med høringen er der indkommet to høringssvar, der ligeledes medfører ændringer i miljørapporten. Dette inddrages i denne høring, da det også her gælder, at de ikke vil kunne indføres i miljørapporten uden fornyet høring. 
Det drejer sig om information om en helt ny registrering af arten løgfrø i et vandhul i forslag til nyt graveområde ved Skævinge. Idet løgfrø er en sjælden art, der optræder på bilag IV i Habitatdirektivet, må der ikke gennemføres projekter, der kan have indflydelse på yngle- og levesteder for arten. I miljøvurderingen for området tilføjes de nye oplysninger, og en lille del af det foreslåede graveområde skæres fra. 

Herudover har Energinet fremsendt et høringssvar, hvor de anbefaler, at der i miljørapporten tilføjes oplysninger om Energinets kabelføringer under de konkrete forslag til nye graveområder, således at planlægning af råstofindvinding respekterer tilstedeværelsen af anlæggene af hensyn til anlægssikkerhed, forsyningssikkerhed og personsikkerhed. Regionen har fulgt anbefalingen og tilføjet oplysningerne i miljørapporten.

Den sidste ændring, der indføres, er en ny forudsætning om nærhedszone i den foreslåede udvidelse af Lyngerup graveområde, som regionen tilkendegav ville blive indført på et af de gennemførte borgermøder i efteråret.

Der er tale om en supplerende høring

Der er tale om en supplerende høring med fokus på de ændringer Statens kommentarer til miljøvurderingen og forslaget til Råstofplan 2016/2020 har medført.

Det er vigtigt at understrege, at alle høringssvar indsendt i forbindelse med høringen gennemført i perioden den 23. september - 25. november 2020 stadig er gældende, og at de vil indgå som grundlag for udarbejdelsen af den endelige Råstofplan 2016/2020.

I det forslag til Råstofplan 2016/2020, der har været i fornyet høring er således kun indarbejdet de ændringer, der er beskrevet ovenfor. Det betyder, at både de høringssvar, der blev indsendt i forbindelse med høringen, der blev gennemført i efteråret 2020, og den høring, der blev gennemført i perioden 15. februar - 13. april 2021, vil indgå som grundlag for udarbejdelsen af den endelige Råstofplan 2016/2020. 

Partshøring af berørte parter

Der har samtidig været gennemført partshøring af de parter, der er negativt påvirket af de ændringer, der er foretaget i forslag til nye graveområder som konsekvens af ændringerne. Det drejer sig om:
  • Reduceret areal i D10 Lille Rørbæk
  • Reduceret areal i L1 Vindekilde
  • Reduceret areal i D7 Rygård
  • Reduceret areal i F4 Skævinge

Informationer fra den tidligere høring

Du kan læse det forslag til Råstofplan 2016/2020, der var i høring i perioden 23. september - 25. november 2020 ved at klikke på linket nedenfor:

Oprindeligt forslag til Råstofplan 2016/2020

I forbindelse med høringen af forslag til Råstofplan 2016/2020 stiller regionen også forslag om at udtage en række graveområder fra Råstofplanen. Arealerne foreslås udtaget, fordi der ikke vurderes at være råstofressourcer til stede i arealerne, enten fordi de er færdiggravede eller fordi fornyede undersøgelser viser, at der ikke er de ressourcer til stede i arealerne, der blev forventet, da de blev udlagt. Disse områder vil derfor ikke vil indgå i det forslag til Råstofplan 2016/2020, der er i høring. Disse områder er del af partshøringen og man kan se kort over de berørte arealer i kolonnen til højre her på siden.

Redaktør