Tilladelse til råstofindvinding til Ryegård Grusgrav

​Region Hovedstaden har d. 27. november 2018, meddelt Ryegård Grusgrav v/ Jan Jakobsen tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr.nr. 3a og 19f Græse By, Græse beliggende Hørupvej 2, 3600 Frederikssund i Frederikssund Kommune.

Det ansøgte projekt vedrører:

  • Indvinding af sand, sten og grus i 10 år på ca. 5,7 ha
  • Indvinding af op til 40.000 m3 råstoffer årligt, heraf op til 35.000 m3 under grundvandsspejl
  • Indvinding til ca. kote -10 DVR90 svarende til 15 m under grundvandsspejl
  • Indvinding under grundvand på 10.000-15.000 m3 over 1 måned med 5-7 måneders mellemrum, altså en samlet indvinding på ca. 20.000-30.000 m3/år.
  • Driftstider på hverdage kl. 7-15.30, dog udlevering fra kl. 6
  • Anvendelse af én gravemaskine, et sorterværk og én slæbeskovl
  • Anvendelse af eksisterende udkørsel til Hørupvej
  • Import af op til 5.500 m3 rene råstoffer årligt til opblanding med de stedligt indvundne
  • Løbende efterbehandling til brakareal og sø
  • Etablering af 1-2 lavvandede søer/vandhuller på matr.nr. 3a Græse By, Græse umiddelbart uden for indvindingsområdet som mulige yngle- og levesteder for bilag IV arten stor vandsalamander

Du kan læse hele afgørelsen og hente råstofindvingstilladelsen med bilag her (link åbner i nyt vindue)

Redaktør