Om den regionale råstofplan

Råstofplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvinding i regionen, og indeholder regionens graveområder og interesseområder

Råsto​​fplan for Region Hovedstaden

Regionen er ansvarlig for kortlægning af råstofforekomster på landjorden. På baggrund af kortlægningen udarbejdes råstofplanen. Råstofplanen skal indeholde en plan for indvinding og forsyning med råstoffer til brug for bygge- og anlægsarbejde og er gældende for en 12-årig periode.

Med råstofplanen fastlægger regionen de overordnede retningslinier for råstofindvindingen i planperioden og udpeger graveområder og interesseområder, inden for hvilke man kan søge om tilladelse hos regionen til at indvinde råstoffer. Planen kan revideres hvert 4. år.


Råstofplanen skal indeholde:

  • Vurdering af råstofforsyningen i regionen
  • Retningslinier for råstofindvinding
  • Fastlæggelse af graveområder
  • Udpegning af interesseområder
  • Kortlægning af råstofforekomster
  • Opgørelse af den kendte råstofressource
  • Prognose for det fremtidige forbrug
  • Strategi for arbejdet frem mod næste råstofplan

Redaktør