Forslag til ændringer i råstofplanen - Råstofplan 2020

​I forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020 har regionen en række forslag til ændringer i råstofplanen. Regionsrådet har truffet beslutning om hvilke områder, der ikke skal arbejdes videre med, og hvilke der fortsat skal indgå i det videre arbejde henimod forslag til Råstofplan 2020.

Ændringer i Råstofplanen

Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde en ny råstofplan – Råstofplan 2020. I Råstofplan 2020 skal regionen udpege nye områder, som kan benyttes til indvinding af råstoffer som sand, grus og ler. 
Derudover planlægger regionen også at udpege nye interesseområder, som regionen ønsker at undersøge nærmere, for at af- eller bekræfte om der er erhvervsmæssig interessante råstoffer.
Der er endvidere en række områder som foreslås udtaget af råstofplanen fordi ressourcen er indvundet, eller fordi nye oplysninger om ressourcen betyder at ressourcen ikke længere vurderes at være erhvervsmæssig interessant.

Partshøring

I forsommeren 2019 har regionen hørt parter og berørte myndigheder om mulige nye interesseområder, arealer der tages ud af råstofplanen samt udkast til gennemgange af miljøforhold vedr. mulige nye råstofgraveområder. 
Regionen har modtaget 313 høringssvar.
Høringsnotatet kan ses her
De samlede høringssvar kan ses her.

På baggrund af regionsrådets beslutning den 24. september 2019 (se nedenfor) gennemførte regionen en fornyet høring af parter og berørte myndigheder vedrørende forslaget til nyt graveområde ved Vindekilde i perioden den 7. oktober – 11. november 2019.
Høringsnotatet kan ses her.

Regionsrådets beslutning af den 24. september

Regionsrådet skulle på deres møde den 24. september 2019 beslutte, hvilke områder, der ikke skal arbejdes videre med, og hvilke der fortsat skal indgå i det videre arbejde henimod det forslag til Råstofplan 2020, der sendes i offentlig høring i 3. kvartal 2020.

Regionsrådet har på deres møde den 24. september 2019 besluttet følgende:

  • at der ikke arbejdes videre med forslag til nye graveområder ved Græse Bakkeby og ved Dronningmølle.
  • at hele interesseområdet ved Dronningmølle tages ud af råstofplanen i forbindelse med vedtagelse af Råstofplan 2020.
  • at der ikke arbejdes videre med den del af forslag til nye graveområde ved Lille Rørbæk, der ligger indenfor et udpeget boringsnært beskyttelsesområde.
  • at der ikke arbejdes videre med den del af forslag til nyt graveområde ved Bonderup, der er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje og tæt på en jordforurening.
  • at forslag til nye interesseområder ved Store Fælled og Uvelse bortfalder.
  • at delområdet syd for Høveltevej/Gammel Høveltevej af forslag til interesseområde ved Bregnerød bortfalder.
  • at forslag om nyt graveområde ved Vindekilde genoptages med henblik på eventuelt udlæg som nyt graveområde i Råstofplan 2020.
  • at der først i forbindelse med beslutning om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2020 træffes endelig afgørelse om de øvrige forslag. Beslutningen vil på det tidspunkt kunne træffes på baggrund af den gennemførte miljøvurdering og en opdateret ressourceopgørelse.

I løbet af de kommende måneder vil regionen udarbejde et forslag til Råstofplan 2020 og sideløbende gennemføre miljøvurdering af planen. I løbet af denne proces vil der blive udarbejdet en fuldt opdateret ressourceopgørelse, hvor restressourcerne i de eksisterende graveområder og de forventede bidrag fra havindvinding, genbrugsmaterialer og fra Region Sjælland er opgjort. Forslag til Råstofplan 2020 og miljøvurderingen af denne sendes i 8 ugers offentlig høring i 3. kvartal 2020.

Miljø- og klimaudvalget og regionsrådet vil i forbindelse med udvalgets og regionsrådets behandling af forslag til Råstofplan 2020 have mulighed for at udtage og revidere arealer af forslaget, inden dette sendes i offentlig høring. Efter at denne høring er gennemført og  inden den endelige vedtagelse af Råstofplan 2020 er der yderligere mulighed for revidering af forslaget.

Redaktør