Partshøringer af forslag til ændringer til Råstofplan 2020

​I forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020 har regionen fra d. 24. april - 6. juni 2019 partshørt en række forslag til ændringer i råstofplanen. Regionen har gennemgået samtlige høringssvar og udarbejdet et høringsnotat. Høringsnotatet forelægges miljø- og klimaudvalget samt regionsrådet.

Ændringer i Råstofplanen

Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde en ny råstofplan – Råstofplan 2020. I Råstofplan 2020 skal regionen udpege nye områder, som kan benyttes til indvinding af råstoffer som sand, grus og ler. 
Derudover planlægger regionen også at udpege nye interesseområder, som regionen ønsker at undersøge nærmere, for at af- eller bekræfte om der er erhvervsmæssig interessante råstoffer.
Der er endvidere en række områder som foreslås udtaget af råstofplanen fordi ressourcen er indvundet, eller fordi nye oplysninger om ressourcen betyder at ressourcen ikke længere vurderes at være erhvervsmæssig interessant.

Partshøring

Fra 24. april til 6. juni 2019 har regionen hørt parter og berørte myndigheder om mulige nye interesseområder, arealer der tages ud af råstofplanen samt udkast til gennemgange af miljøforhold vedr. mulige nye råstofgraveområder. 
Regionen har modtaget 313 høringssvar.
Høringsnotatet kan ses her
De samlede høringssvar kan ses her.

Forelæggelse for klima- og miljøudvalget og regionsrådet

Miljø- og klimaudvalget har den 27. august 2019 besluttet at indstille til regionsrådet, at:

  • at godkende, at der ikke arbejdes videre med forslag til nye graveområder ved Græse Bakkeby og ved Dronningmølle samt med delområder af forslag til nye graveområder ved Rørbæk og ved Bonderup.
  • at godkende, at hele interesseområdet ved Dronningmølle tages ud af råstofplanen i forbindelse med vedtagelse af Råstofplan 2020.
  • at godkende, at forslag til nye interesseområder ved Store Fælled og Uvelse og delområde af interesseområde ved Bregnerød bortfalder
  • at godkende, at forslag om nyt graveområde ved Vindekilde genoptages med henblik på eventuelt udlæg som nyt graveområde i Råstofplan 2020
  • at godkende, at der først i forbindelse med beslutning om 8 ugers høring af forslag til Råstofplan 2020 træffes endelig afgørelse om de øvrige forslag. Beslutningen vil på det tidspunkt kunne træffes på baggrund af den gennemførte miljøvurdering og en opdateret ressourceopgørelse.

Referat fra miljø- og klimaudvalgets møde kan findes her.

Sagen forelægges forretningsudvalget den 17. september 2019 og regionsrådet den 24. september 2019.

Miljø- og klimaudvalget og regionsrådet vil i forbindelse med udvalgets og regionsrådets behandling af forslag til Råstofplan 2020 i 2. kvartal af 2020 have yderligere mulighed for at udtage og revidere arealer af forslaget, inden dette sendes i 8 ugers offentlig høring, og også efter at denne høring er gennemført inden den endelige vedtagelse af Råstofplan 2020. På det tidspunkt vil der foreligge en fuldt opdateret ressourceopgørelse, hvor restressourcerne i de eksisterende graveområder og de forventede bidrag fra havindvinding, genbrugsmaterialer og fra Region Sjælland er opgjort.

Redaktør