Procesplan for Råstofplan 2020

​Her kan du se et overblik over processen for tilblivelsen af Råstofplan 2020 og hvor langt i processen planen er på nuværende tidspunkt

​Der er en række trin frem mod vedtagelsen af en råstofplan, bl.a. flere høringer, hvor borgere, myndigheder og interessenter kan komme med bemærkninger, som inddrages i det videre arbejde. De forskellige trin i processen fremgår af ovenstående figur og beskrives i dette afsnit .

Redegørelse for revision af Råstofplan 2016

Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af planen.
Regionsrådets gennemgang af råstofplanen og beslutning om udarbejdelse af ny plan skal tage udgangspunkt i en redegørelse. Redegørelsen skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Høringssvarene udgør sammen med redegørelsen regionsrådets beslutningsgrundlag for, om der skal udarbejdes en ny råstofplan.

På baggrund af Redegørelsen og de indkomne høringssvar besluttede Regionrådet d. 21. august 2018 at Råstofplan 2016 skal revideres

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2020 med debatoplæg

Indkaldelsen af ideer og forslag indeholdt en status for området og en beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Hovedspørgsmålene præsenteres og uddybes i debatoplægget.

 I indkaldelsen blev borgere og interessenter opfordret bl.a. til at komme:
  • forslag til nye grave- eller interesseområder eller arealer, man mener bør udgå af planen
  • idéer til den kommende planlægning
  • input til debatoplægget, hvor regionsrådet har formuleret en række hovedspørgsmål, som de ønsker særligt belyst og som vil være med til at danne grundlag for en helhedsorienteret råstofplanlægning for Region Hovedstaden.

De indkomne idéer og forslag indgår i udarbejdelsen af den kommende råstofplan.

Høring af afgrænsningsnotat for miljørapporten

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten skal der gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad. Der findes ikke krav til indholdet eller metoden til afgrænsning af mijørapporten, afgrænsningen tager udgangspunkt i bilag 4 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Regionen skal høre berørte myndigheder, inden der tages stilling til afgrænsningen af miljørapporten. Regionen har gennemført høring af udkast til afgrænsning af miljørapporten på det overordnede planniveau i perioden 24. januar - 16. februar 2019.

Udkast til afgrænsningsnotat, der var i høring, kan ses her Afgrænsningsnotat.pdf

Høringsnotat kan ses her Høringsnotat.pdf

Miljøgennemgange af forslag til nye graveområder 

Som en del af den strategiske miljøvurdering af råstofplanen gennemfører regionen en miljøgennemgang af de områder, som er foreslået tilføjet til råstofplanen. Der udarbejdes også miljøgennemgange af eksisterende graveområder, hvor arealet ønskes justeret.

Gennemgangen af mulige miljøpåvirkninger har til formål at afklare, om de undersøgte miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket væsentligt, hvis det nye område optages i Råstofplan 2020.

På baggrund af gennemgangen og efter en samlet afvejning efter § 3 i råstofloven kan der drages én af nedenstående konklusioner.

  1. At arealet ikke kan indgå som nyt graveområde i forslag til Råstofplan 2020, idet det er tydeligt, at der vil ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og at der ikke kan opstilles tilfredsstillende afværgeforanstaltninger.
  2. At der ikke vurderes at være risiko for væsentlig påvirkning af nogen miljøparametre, så forslaget videreføres direkte som graveområde i forslag til Råstofplan 2020.
  3. At det ikke kan afvises, at der kan ske væsentlig påvirkning af en eller flere miljøparametre, og at disse skal indgå i en nærmere miljøvurdering med henblik på undersøgelse af, om der vil ske en væsentlig påvirkning af disse miljøparametre, og om det er muligt at iværksætte afværgeforanstaltninger. Afhængigt af miljøvurderingens udfald kan arealet indgå i forslag til Råstofplan 2020, eventuelt under visse forudsætninger for arealets udpegning til graveområde.

Partshøring af forslag til ændringer

I forsommeren  2019 har regionen gennemført en høring af parter og berørte myndigheder om forslag til nye interesseområder, arealer der tages ud af råstofplanen samt udkast til gennemgange af miljøforhold vedr. mulige nye råstofgraveområder.

Læs mere om partshøringen her (link åbner i samme vindue)

Forslag til Råstofplan 2020

Debatoplægget, indkomne ideer og forslag samt høringssvar fra de gennemførte høringer vil indgå som vigtige input til et nyt planforslag.

Forslaget til råstofplan sendes i offentlig høring i mindst 8 uger (råstoflovens § 6a, stk. 3). På baggrund af de indkomne høringssvar kan råstofplanen blive justeret, inden endelig vedtagelse.

Offentlig høring af forslag til Råstofplan 2020

Forslag til Råstofplan 2020 forventes at blive sendt i offentlig høring i 2. kvartal af 2020.

Vedtagelse af Råstofplan 2020

Den endelige råstofplan udarbejdes på baggrund af forslag til Råstofplan 2020 og de indkomne høringssvar til forslaget. Når regionsrådet har vedtaget råstofplanen, bliver den offentligt annonceret. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor planen annonceres offentligt.

Redaktør