Et skridt nærmere endelig placering

Efter at have vurderet de 10 forskellige muligheder for placering af det nye hospital har Region Hovedstaden, Hillerød kommune og staten indgået en politisk aftale om at samarbejde om en placering ved Overdrevsvej syd-vest for Hillerød by.

​​

 Forudsætninger

Før der kan tages en endelig og formel beslutning om at bygge hospital på arealet, skal følgende gennemføres:

Staten har givet endelig tilsagn om ny station​

Staten har d. 7. februar 2012 besluttet at placere en station ved Overdrevsvejen ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland. Stationen vil være forbundet til både S-bane og lokalbanen. Det er en milepæl i forbindelse med sikringen af bæredygtig transport af medarbejdere og patienter til og fra hospitalet.

Det videre arbejde med plangrundlaget kan nu fortsætte.


Fingerplanen skal revideres​

Derudover skal Fingerplanen af 2007 revideres, for at det bliver muligt at opføre hospitalet. Miljøministeren har medio 2011 udsendt et forslag ​til fingerplanen​ om en ny Fingerplan 2012.

Miljøvurdering skal gennemføres​

Endelig skal Region Hovedstaden udarbejde en miljøvur​dering af arealet. Miljøvurderingen skal afdække de miljøpåvirkninger, det vil medføre at opføre byggeri på det pågældende areal. Region Hovedstaden udsender høringen vedr. den strategiske miljøvurdering primo 2012. Høringsperioden er otte uger.

Se Arbejdsdokumenter ​om placering her​​

Herunder finder du dokumenterne, der ligger tilgrund for arbejdet med placeringen af det nye hospital

Miljøvurdering (2011):
Rapport: Opsamling på myndighedshøring vedr. strategisk miljøvurdering juli 2011

Sådan miljøvurderes arealet nord for Overdrevsvejen 

Screening forud for strategisk miljøvurdering

Lokaliserings-muligheder (2010)
Rapport: Myndighedsgennemgang af lokaliseringsmuligheder for Nyt hospital Nordsjælland.pdf 

Bilag 1: Notat af 15. oktober 2010 om tilrettelæggelse af proces om lokalisering

Bilag 2: Rambølls rapport maj 2010 til Region Hovedstaden

Bilag 3: Rambølls supplerende analyse af lokalitet alternativ 2

Bilag 4: Rambølls supplerende analyse af lokalitet alternativ 4

Bilag 5: Hillerød Kommunes vurdering af de landskabelige værdier syd for Hillerød

Bilag 6: Rambølls tillæg vedrørende infrastruktur

Bilag 7: Region Hovedstadens notat med borgerbidrag om hospitalsplacering

Bilag 8: Sammenfatning og vurdering af borgerbidrag.pdf

Redaktør