Hvad er en miljøvurdering?

​​

Et stort hospitalsbyggeri som Nyt Hospital Nordsjælland kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Projektet er derfor blevet miljøvurderet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Ved en miljøvurdering vurderer man en lang række mulige miljøpåvirkninger, som er defineret i henhold til loven om miljøvurdering af planer og programmer. Den mulige miljøpåvirkning bliver gennemgået og vurderet på basis af eksisterende viden.

Et forslag til, hvilke miljøpåvirkninger det i denne sammenhæng er relevant at vurdere, blev derefter sendt i høring i kommunerne i Nordsjælland, statslige myndigheder, Dansk Naturfredningsforenings lokalafdeling og enkelte grundejerforeninger.

Efter høringen indgår følgende miljøforhold i vurderingen af programområdet: Biologisk mangfoldighed, befolkning og menneskers sundhed, landskab, vand og kulturarv.

Redaktør