Hvad viser miljøvurderingen

​​

Miljøvurderingen af området har vist, at en række miljøforhold kan blive påvirket af hospitalet. Det gælder både i anlægsfasen og i den efterfølgende driftsfase.

På den baggrund er der opstillet retningslinjer for placering og udformning af hospitalet, jf. bilag 1 ”Nyt Hospital Nordsjælland, program og miljøvurdering for placering ved Hillerød”.  

Retningslinjerne i programmet indebærer, at der skal tages hensyn til og iværksættes foranstaltninger for at sikre padde- og flagermuslokaliteter samt etableres erstatningsvandhuller eller lignende, hvis nogle af deres lokaliteter må nedlægges.

Derudover skal der tages hensyn til og iværksættes foranstaltninger for at sikre landskab og kulturarv.
 
Endelig indebærer retningslinjerne, at der i anlægsfasen iværksættes foranstaltninger med henblik på at sikre, at Salpetermosen, der grænser op til programområdet, ikke udsættes for varige skader ved sænkning af vandstanden.

Redaktør