Postkort fra borgerne

​Her kan du læse, hvad borgerne mener er vigtigt i planlægningen af det nye hospital. Bidragene er indsamlet via "postkort til fremtiden", som udleveres til arrangementer. Hertil kommer de mails, som borgerne skriver til projektgruppen. Projektgruppen siger tak for de mange bidrag og opfordrer alle til at fortsætte med at skrive gode ideer og kommentarer til os.

​​​​

Uddrag af postkortene:

"Lidt mere:
  • teknologisk opdateret - også for personalet.
  • kan der tænkes i stuer, der er lette at holde rene, eks. uden paneler osv.?
  • mulighed for til- og ombygning miljøvenlighed er meget væsentligt.
  • respekt ml. faggrupperne".

"Neddæmpning af faggruppernes hakken på hinanden, f.eks. sygeplejersker, der ryster på hovedet af lægerne, mens de giver kemoterapi".


"At faggrupperne respekterer hinandens uundværlighed – og personlighed (patienten trættes af konflikt)".


"Jeg håber på ikke at blive ensom – hvis jeg skal indlægges igen".

 

"Dyrt i første omgang kan blive billigt i det lange løb. Så kan 5 indlæggelser klares med 3".


"Jeg vil have plads til at min(e) pårørende kan være med hele vejen igennem".


"Jeg vil have en lille by i hospitalet".


"Den fortsatte dialog med patienten + de pårørende er vigtig. Se patienten/den pårørende som en ressource. – Både i planlægningen af det nye hospital og i den fortsatte drift".


"Dialog! Dialogforum!".


"Tovejskommunikation!".


"Bliv ved med at lytte til os!".


"Det skal ikke være korte indlæggelser for enhver pris. Det er vigtigt at patienterne er færdigbehandlet og at multiresistente bakterier ikke spredes uden for hospitalet".


"For korte indlæggelser fører til genindlæggelser og dermed flere indlæggelsesdage. Det er vigtigt at patienten er klar til udskrivning og vurdering skal ikke afhænge af mangel på sengepladser, som det sker nu".


"Fremtidens hospital i Nordsjælland er også den nære fremtid de næste 10 år. Min bekymring går på, at lukkede afdelinger og fyringer kommer til at præge denne nære fremtid - evt. også fordi ressourcer går til det nye projekt".


"Mit ønske er at de visioner, der er kommet frem på dette møde også er en del af de nuværende hospitalers virke. Som det er lige nu ligger patienterne i lag på gangene og bliver udskrevet før tid".

9 ønsker til fremtidens hospital​​​

Dagslys og god indendørsbelysning:

"For mig er de ydre og indre rammer helt afgørende. Når man er syg og træt eller hvis man går ind til den 4. nattevagt i træk, så er det utroligt vigtigt, at hospitalets rammer er lyse og venlige. Derfor vil jeg opfordre til, at der arkitektonisk tænkes på mulighed for dagslys til flest mulige rum. Fokuseres på venligt og ikke blændende kunstigt lys er også afgørende. Der er generende at ligge i en seng og se loftlyset some et lysshow blinke ned i hovedet på en, når man køres til operation eller lig. Og når man går fra nattevagt er det dejligt at man har haft mulighed for at se morgenen gry. Ellers skynder man sig hjem i seng også sover man det meste af dagen væk. Dermed bliver det antal timer hvor man får dagslys meget begrænsede. Arbejdslyset skal naturligvis opfylde de alm. krav til godt arbejdslys, men det må være muligt at tilgodese begge dele".


Grønne oaser/stresshave:​

"Patienter og pårørende har også behov for grønne oaser. Det kan være inde i bygningen, med det ville også være relevant at indtænke en stress-have (en udendørs grøn oase) tæt ved sygehuset. Adgangsforholde skal naturligvis tilpasses patienterne. Hvis den skal være grøn og frodig når hospitalet står færdig, bør man plante store træer allerede tidligt i projektet".


"Centralt akutfunktioner og perifert alle de øvrige funktioner: Ideelt bør byggeriet være som en runding (ring eller lignede) med alle akut og centrale funktioner i centrum.
Rundtomkring skal de øvrige afdelinger placeres, som en ring i moduler. Dvs. moduler der kan øges og indskrænkes i kapacitet alt efter skiftende behov for de pågældende funktioner.
En tredje "ring" omkring hospitalet kunne bygges med henblik på uddannelse/forskning. Her er der mulighed for samarbejde imellem erhvervslivet, forskere på universiteterne og hospitalet med henblik på udvikling af nye behandlinger/ nyt udstyr/medicin".


Patientmaden:​

"Det skal være muligt at spies når man er sulten og ikke efter et skema, der ikke tager hensyn til patientens tilstand.
Ideelt skal patienterne selv kunne vælge maden. I dag er maden f.eks. alt for tung og "klistret" efter min smag. Maden man som patient opdeler dag efter måltiderne og stuegangen. For mange patienter er måltiderne det normale indslag i en sygedag. Hvis man er småt-spisende er det også yderst vigtigt at man får den mad man har lyst til når man har lyst. Oppegående patienter skal have mulighed for at spise med deres pårørende (der naturligvis selv må betale for deres mad til en rimelig pris)".


Enesture og 2-mandsrum:​

"Patienterne skal så vidt muligt have enesture men med mulighed for 2-mandsrum. Alle stuer skal have eget bad/toilet, Tv, radio, og net opkobling. Et evigt irritationsmoment som patient er når man ikke kan få rent tøj på fordi lagrene ikke er fyldt op. Man føler sig "lækker" hvis man ikke har mulighed for at opretholde normal hygiejne stander".


Pårørende-rum:​

"Der skal påtænkes mulighed for at pårørende kan være hos deres syge familie. Patient- pårørende rum eller hotelværelse, hvor de pårørende selv får tilbudt en funktion som plejer (hvis de pårørende og patienten er indforstået med det/har overskud til det). Jeg tror at det er godt for et evt. efterfølgende sorgarbejde, at man har haft mulighed for at være der for sine kære. Det er også ofte et stort ønske hos patienterne at have deres nære omkring sig. Der kunne bygges et hospice i tilknytning til hospitalet. Igen bør naturen tænkes ind med lys luft og grønt".


Patient-ejede journaler:​​​​

"Patientjournalen skal være tilgængelig for patienterne. Det er patientens liv og patientens sygdom. Derfor virker det også formynderisk at personalet har patent på journalen. Som patient opleves det som om man er et barn der bliver umyndiggjort. - Dette er tilfældet, også selvom personalet venligt kommer og spørger om man vil det ene eller det andet. I dag er rigtigt mange patienter kompetente inden for deres sygdomme. Dermed er ikke ment at patienterne slev skal skrive i journalen eller styre hele behandlingen. Det er naturligvis faglige kompetancer / kliniske guidelines og økonomiske rammer som personalet arbejder efter. Men indsigt i egen diagnose og behandling er et must".


"Lille kapel der har rum/plads til forskellige religiøse trosretninger:
Hospitalet bør have et kapel der er bygget så det kan anvendes af personer med flere forskellige trosretninger".


Transportsystemer i væggene:​​​

"Væggene bør indeholde lydløse lukkede transportsystemer til hhv. mad, rent og beskidt vasketøj, medicin og affald mv. Derved begrænses slæberriet, og de mange kørsler imellem køkken/depoter mv. og senge-/operations-afdelingerne mv.".

"For såvel patienter som medarbejdere er det et ønske at kunne styrke helbredet med fysisk udfoldelse, derfor ønskes der mulighed for at kunne udøve fysiske aktiviteter. fx fitness muligheder for både patienter og personale i en vis udstrækning.

Ligeledes ønskes en have for indlagte patienter, så de kan komme lidt ud og få frisk luft, uden det skal foregå langs en vej. Fx. for isolerede patienter, som kan risikere at ligge bag en lukket dør i en længere periode, vil det være en stor fordel at de kunne have mulighed for at opholde sig nogen tid i en have. Mange risikere under et isolationsophold at udvikle en psykose, og dette kan bl.a. forebygges ved at der er mulighed for at komme udenfor i lys og luft. Selv om det danske vejr ikke altid er det bedste, vil mange gerne have mulighed for at kunne gå lidt ud i en have. Rent mentalt vil det betyde meget for mange patienter - og mange pårørende vil kunne tage patienten med ud for en kortere eller længere tur".


"Beplant området for Nyt Hospital Nordsjælland i god tid med inspiration i vellykket resultat omkring Frederikssund Sygehus".

"Gør det muligt for patienterne at finde rundt - farvede vægge og døre og andre "landemærker" har deres berettigelse.
Lav grønne sanselige områder - højbede hvor langtidsindlagte kan pusle om urter og en vinterhave/udestue".

"Jeg synes, at man skal adskille transport af folk i underbukser fra besøgende = dem med tøj på - i alt hospitalsbyggeri.

Det er simpelthen tarveligt, at man skal transporteres mere eller mindre groggy, fx i en seng til og fra en operationsstue via de samme gangarealer, som folk udefra, fx pårørende, påklædte, ambulante patienter m.fl., benytter. Jeg har tænkt på det, hver gang jeg selv har været på et hospital, både som gæst og som ambulant eller indlagt patient. På et hospital er der, set med patientøjne, 4 slags mennesker:

  • Underbukserne = de sengeliggende
  • Frakkerne = dem der kommer udefra = dem, der har eget almindeligt tøj på
  • De blå  = håndværkere der arbejder på hospitalet
  • Kitlerne = personalet

De blå og kitlerne behøver vi ikke tale om, de skal naturligvis være, hvor der er brug for dem. Mht. underbukserne og frakkerne, bør man indrette hospitaler, så frakkerne ikke er der, hvor underbukserne er, bortset fra sengestuer naturligvis – og pårørende, som patienter ønsker med i undersøgelses- og behandlingsrum.

Jf. nedenstående principmodel":​

 
Figuren viser vores principmodel

Redaktør