Postkort fra personalet

​Projektgruppen er løbende i dialog med personalet på Hillerød Frederikssund og Helsingør hospital, bl.a. via informationsmøder, virksomhedsbesøg og dybdeinterviews. Dertil modtager vi løbende postkort og e-mails fra personalet på de tre hospitaler.

​​​​​​​​

 Foto af postkortene fra personalet

Læs uddrag af postkortene her

"Lys - Gode uderum – grønt og bænke".

 

"Varme i tunnelsystem. Aircondition om sommeren".

 

"Rullende barselsgang med mulighed for faglig hjælp i hjemmet".

 

"Hurtigere IT (edb-system). Opkobling til central server er meget langsom. Citrix er lang tid om at starte op. Hurtigere computere. Forslag: Lokale servere, flere opkoblinger".

 

"Håber på lys og frisk luft i medicinrum og skyllerum".

 

"Badeværelser, der er store nok til patientudstyr , dropstativer, kørestol/gangvogn og sygeplejersken!".

 

"Miljø – for patienter – så de ikke er tvunget til at være på stue/gang hele dagen lang. Fælles arealer. TV-kroge/stuer ej kun på patientstuerne".

 

"Byg til et større optageområde end det der i dag kan være på Hillerød –så giver det mening!".

 

"Inddrag apoteket!".

 

"Til personalet:
Et cykelværksted (reparation trækkes over lønnen)
En bio til patienter/pårørende".

 

"Kirurgisk afdeling:
Sammenhængende afsnit i afdelingen således at ressourcerne udnyttes fuldt ud.
p-pladser til ambulante patienter. Det er et kæmpeproblem nu de kommer ½ time før aftalt tid for at finde en plads…tid er penge".

 

"Der skal ikke være korte indlæggelser for enhver pris. Det er vigtigere at patienterne er færdigbehandlet og at multiresistente bakterier ikke spredes uden for hospitalet. For korte indlæggelser fører til gen-indlæggelser og dermed flere indlæggelsesdage. Det er vigtigt, at patienten er klar til udskrivning og vurdering skal ikke afhænge af mangel på sengepladser, som det sker nu".

 

"Fremtidens hospital i Nordsjælland er også den nære fremtid de næste ti år. Min bekymring går på, at lukkede afdelinger og fyringer kommer til at præge denne nære fremtid evt. også fordi ressourcer går til det nye projekt. Mit ønske er at de visioner, der er kommet frem på dette møde også er en del af de nuværende hospitalers virke. Som det er lige nu ligger patienter i lag på gangene og bliver udskrevet før tid".

 

"Gode parkeringsforhold – og nok af dem
At det er nemt at finde rundt på hospitalet
Gode venteværelser, stuer (1-2 sengestuer med eget bad), opholdsstuer. Også med kaffe/the vand-maskiner + evt. mad i til patienterne.
Personalekantinen bør ligge centralt i forhold til alle afsnit
Gode kontor + personalekontorer med udsigt".

 

"Et hospital i flere bygninger
Husk at de gode erfaringer ved branden i 01-bygningen hvor patienter kunne transporteres sidelæns til andre bygninger (når elevatorerne ike virkede) patienter der skal ned af trapperne duer ikke".

 

"Gode – rigtig gode – offentlige transportmuligheder til sygehuset. Nuværende fra Frederikssund er på ingen måde OK – eller til at bruge, hvis man arbejdede i skiftende vagter".

 

"Logistik – sikre forsyningsveje indtænkes eks. bruge robotter til at transportere mad, medicin, vasketøj, affald og indrette pladser til på afdelingen.
Hygiejne skal indtænkes generelt ift. Rengøringsvenlighed – overflader mv.".

 

"Forsyning – indtænkes eks. tøjautomater skabt til vasketøj, rørpost osv.".

 

"Flere grønne områder".

 

"Obligatorisk kort til alle ansatte til køb af mad i kantinen, der bliver trukket i lønnen".

 

"Motiver malet på børneafdelingen. Få kunstnere på banen!".

 

"Bevare fagbiblioteket".

 

"Hvor er vindmøllerne henne?
Et fremtidssikret energivenligt hospital på en mark, hvor det blæser!".

 

"Mange, mange parkeringspladser".

 

"Rørpostsystem til prøverne. Vinduer i medicinrum + køkken. Vandhanerne med kogende vand især på børneafdelingen (=skoldede sutteflasker). Rullende kantine på afdelingerne".


"Som en selvfølge parkeringspladser nok.

Næsten alle om arbejder på et hospital skal klæde om til uniform,det ville være meget hensigtsmæssig at omklædnings rummene ligger i forbindelse med afdelingerne,da der bruges meget tid på de store afstande som der vil være på et stort hospital.

Som sygeplejerske på en operationsgang er det  store problem opbevaringsplads. Der skal være plads til meget apparatur f.eks. røntgengennemlysning, dvs. det vil sige at man er nød til vide hvad rummene skal bruges til og ikke en standard løsning. Det vil sige at man måske skal have forskellige enheder i det store hospital.

Noget som også skal tænkes ind, er at alle rum er rengøringsvenlige,  runde hjørner, afskærmet ledninger, alt som kan gemmes væk skal gemmes væk.

Som måske kommende patient,vil jeg gerne ligge alene på en stue med eget bad og toilet.

Der skal være tv på alle stuer og alle kanaler og ikke som nu  kun 4 kanaler.

Fitnessfaciliteter til personalet skal være en selvfølge.

Grønne områder omkring hospitalet, se på de smukke haver på Bispebjerg Hospital, det giver en god stemning til patienter og pårørende, i stedet som det værste Herlev Hospital som ligger på en mark og kommer til at virke uvenlig, da det altid blæser".

"Parkeringspladser ud for hver afdeling!".

 

"Højbede i kørestolsbrugervenlig højde".

"Hverdagsnær genoptræning".

 

"Adgang til frisk luft, grønne områder og natur, natur, natur".

 

"Jeg ønsker mig et ekkokardiografirum med mulighed for trådløs lysdæmpning og klimaanlæg. Har sådan et nu og ønsker ikke at gå ned i standard.".

 

"Undertegnede er ikke blevet spurgt, men vil også gerne komme med et input og det er : - lav endelig ikke et nyt tårnhøjt helvede som inde på Herlev, men se på, hvordan Frederikssund er lavet. Et fantastisk hospital, der har det hele - gode personaleforhold - grønne områder, lys, luft, gode parkeringsmuligheder".

 

"Jeg synes at det er overordentligt vigtigt at patienter med længere indlæggelser kan få tiden til at gå - selvtræning, hobbyrum og en havestue med fisk og duft-planter kunne være muligheder. Man kunne også lave steder med Playstation/Wii".

"Gør noget ud af patienternes opholdsområder, så patienterne har lyst til at komme ud af sengen og ud og være sociale med de andre patienter. Gør områderne handicap-venlige. Til besøgendes børn vil det være godt med et legeområde, indendørs og centralt på hospitalet, eller evt flere mindre områder fordelt ud over hospitalet".

"Inddrag udendørsarealerne i forbindelse med afdelingerne, så de bliver brugt -- hvis man skal tage elevatoren ned, og vandre af en lang gang kommer man ikke så tit ud - men hvis der er lavet en tagterrasse med glasdør ind til afdelingens opholdsstue vil den blive brugt hyppigere. Gerne både sol og flimre-skygge fra en pergola/et træ på hver terrasse, og gerne noget dyreliv at se på -  et guldfiskebassin, eller bare lidt rindende vand i en tønde".

"Giv hver afdeling én farve der er gennemgående - på patientens armbånd når han bliver væk, er han nem at hjælpe tilbage - på nogle vægge eller møbler i afdelingen, og på indgangsdøren til afdelingen, samt en stribe på gulvet der leder hen til afdelingen. En del ældre er demente, og kan derfor ikke huske hvor toilettet på stuen er, og hvor spisestuen er - lav derfor tydelig og stor skiltning (for de har også dårligt syn) på de afdelinger hvor der kan forventes at ældre mennesker bliver indlagt".

"Sørg for at hver stue har sit kendetegn - også set fra gangen af - det kan være lettere at huske at man bor ved den store gule blomst, end at man bor på nr. 225a. Eller sæt en ramme på hver dør, hvor personalet ved indlæggelsen kan sætte patients fornavn ind".


"Intet Hospital uden et motionscenter... Vi har i dag Trimmeren med ca. 1200 medlemmer - hvilket i sig selv siger hvor stor gavn og glæde personalet har af et godt og velfungerende motionscenter, men vi mangler lys og plads. Trimmerens store ønske er derfor lokaler med dagslys og mere plads, vi regner med det kommer i betragtning når det nye supersygehus skal på tegnebordet".

 

"Kære projektgruppe 

jeg skrev som jordemoderstuderende for 2½ år siden bachelorprojekt om arkitektur og fødsler - en noget anderledes indfaldsvinkel på mit fagområde, idet vi i projektet belyser hvorledes de fysiske rammer for fødslen har en sandsynlig sammenhæng med en central ydelse for de fødende - at få mor og barn igennem fødslen med et minimum af skader.
Kort kunne vi konkludere at både kunder (patienter) og fagpersoner bliver påvirket af de fysiske rammer, og at den påvirkning der ligger i et alm. hospitalsbyggeri kan formodes at have en negativ effekt på den spontant forløbende fødsel med flere indgreb og større morbiditet til følge.

Effekten ligger i at fysiske rammer, der signalerer medicinsk viden og dermed magt, gør at patienter bevidst eller ubevidst underlægger sig fagpersonerne, der på deres side med magten i ryggen/kitlen tager udgangspunkt i videnskaben og 'her plejer vi..'/'her gør vi...'/'vi ved....' - og i mindre grad i den enkelte patient, her fødekvinden. En fødsel har brug for ro og tryghed, og derfor må det være kvindernes behov og ønsker, der styrer forløbet, så længe alt er normalt. Det hormon der laver veer, og som er fremmende for vellykket amning og forældreskabsfølelsen hedder oxytocin, og det bliver hæmmet af adrenalin, der som bekendt udskilles ved stress og angst. Og ligesom adrenalin er en hæmmende faktor for heling, gælder hæmningen også for spontane (=ukomplicerede) fødsler!
Rammer, der inviterer det raske, selvbestemmende menneske til at være i centrum for behandlingen vil modsat påvirke både patienter og fagfolk til at have fokus på hvad der er godt for den enkelte. Denne viden tænker jeg at man ved tegningen af fødeafsnittet nødvendigvis må inddrage. Lys, farver, luft, bløde former, afskærmning af højteknologiske hjælpemidler, dæmpning af lyde, fødevenlige møbler, bevægelsesfremmende indretning... alt, der gør omgivelserne mere menneskelige understøtter det naturlige, som en fødsel er".


"Til projektgruppen vedr. nyt hospital
 
Tak for muligheden for at bringe medarbejderønsker. Hermed nogle bidrag:
 
1. Sæt personalet i centrum som organisationens vigtigste ressource. Den demografiske udvikling vil medføre flere ældre og formentlig større behov for hospitalsydelser, og der vil være knaphed eller mangel på kvalifi​ceret arbejdskraft. I dag er Hillerød Hospitals ansatte påvirket af mange parallelle og overordnede krav, som kan kompromittere arbejdsglæden: 1) Stram økonomi- og produktionsstyring, 2) mangel på plads til patienter og personale, 3) kvalitetssikring og -udvikling (JCI og DDKM), 4) implementering af Sundhedsstyrelsens specialeplaner og 5) utilstrækkeligt udviklede og koordinerede IT-systemer.
 
Et nyt Nordsjællands Hospital bør blive en attraktiv arbejdsplads med god ledelse (politisk og overordnet administrativt), gode fysiske rammer for medarbejdere og patienter, godt psykisk arbejdsmiljø.
 
2. Byggeri efter overvejelser om fremtidige patientforløb. Hospitalets berettigelse er forekomsten af patienter, og nyligt skitserede patientforløb og prognoser om kommende patientforløb bør overvejes ved tegning og byggeri af et nyt hospital.
 
3. Fokuser på rammer, der befordrer forskning, udvikling, undervisning og faglig fordybelse. Hillerød Hospital er i forskningssammenhæng tilbagestående i forhold til de øvrige områdehospitaler i Region Hovedstaden. Det er glædeligt, at direktionen nu afsætter flere midler til forskning, og det vil være helt nødvendigt for at fremme en faglig udvikling, som skal muliggøre, at det kommende Nordsjællands Hospital kan få flere regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, end Hillerød Hospital har i dag. Der bør derfor i det nye hospital etableres forskningsfaciliteter knyttet til kliniske satsningsområder. Ligeledes bør der være faciliteter (undervisningslokaler, auditorier, bibliotek m.v.), som kan understøtte udvikling, undervisning og faglig fordybelse, så status som Universitetshospital kan udvikles.
 
4. Satsning på den bedste og mest moderne teknologi. Som anført bruger mange medarbejdergrupper uforholdsmæssig lang tid på utilstrækkeligt udviklede og utilstrækkeligt koordinerede IT-systemer. Det må have en høj prioritering, at et nyt hospital benytter den mest moderne teknologi, som understøtter undersøgelser, behandling, patientsikkerhed og bidrager til effektivisering.
 
5. Byggestil, sengeafdelinger og ambulatorier. Der er i nyere dansk hospitalsbyggeri erfaring for, at et meget innovativt tænkt hospital på visse punkter kan være utidssvarende allerede ved færdiggørelsen. Eksempelvis blev Herlev Hospital bygget med for få ambulatoriefaciliteter, fordi man ved tegningen af hospitalet primært tænkte traditionelt i at bygge sengeafdelinger. Det er således afgørende at forholde sig til kvalificerede prognoser for behovet for hospitaler frem til år 2100, når et nyt hospital skal tegnes og bygges. Formentlig vil endnu mere aktivitet fremover finde sted i specialambulatorier, end vi kender det i dag.
 
På Herlev Hospital byggede man - i tidens stil - op til 25. etage. Et nyt Nordsjællands Hospital bør holdes sig ved jorden, og man bør drage fordel af de grønne omgivelser.
 
5. Kontorer. På Herlev Hospital blev der også bygget alt for få kontorer, fordi man ikke forudså udviklingen i personalets størrelse og sammensætning. På Hillerød Hospital er kontorforholdene mange steder pressede, og visse steder må flere overlæger deles om samme kontor. Nybyggeriet må således også være baseret på kvalificerede prognoser over personalets størrelse og sammensætning, og det bør igen blive en selvfølge, at eksempelvis fastansatte speciallæger kan få eget kontor.
 
6. Miljø- og klimavenligt byggeri. Da det ny Hospital først vil stå klart omkring år 2020, vil det være væsentligt, at det er miljø- og klimavenligt".


"Ønske om plads:

Når nybagte forældre er indlagt på barselsgangen er der en seng til både mor og far. Hvis barnet derimod er indlagt på neonatal er der kun muligvis plads til mor, ellers skal hun sove på barselsgangen.

Derfor: ønske til nyt hospital om mere plads således at nybagte forældre ikke skal skilles ad og specielt ikke når deres barn er sygt".


"Kære projektgruppe,
I forbindelse med opførelse at det nye supersygehus vil jeg blot fremkomme med et ønske om, at man overvejer at indrette Patologisk Afdeling på en sådan måde, at forsendelse af præparater til patologerne måske kunne ske uden brug af Formalin, som jo er kræftfremkaldende! Kan dette ikke lade sig gøre, må man i indretningen af det nye sygehus indtænke moderne flowbænke, der lever op til kravene for håndtering af Formalin.
 
Som det er nu håndterer vi dagligt præparater, der skal fixeres i Formalin her på Øre-næse-hals operationsgangen. Det sker i en gammel  flowbænk, som dog jævnligt ikke fungerer optimalt, og derfor skaber utryghed blandt kollegerne".


 

Redaktør