​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tidslinje

​Kom med på en tidsrejse fra Danmarks første hospital i 1757 til et referenceværk både arkitektonisk og i måden at behandle patienterne på, som bliver taget i brug i 2026. Klik for at læse mere under hvert enkelt årstal.


De tidlige hospitaler​


Det kongelige Frederiks Hospital​

Danmarks første hospital står færdigt i 1757. Det er Det kongelige Frederiks Hospital, opført i Frederiksstaden i København af Kong Frederik den 5. Bygningen er det nuværende Designmuseum i Bredgade. Hospitalet minder ikke meget om de hospitaler, vi kender i dag. Kun de syge, som man regner med kan kureres, og som ikke kan forsørge sig selv, bliver indlagt. Men man mente også dengang, at adgang til lys og grønne udsigter var godt for patienterne. Derfor lå hospitalets store sale omkring den fine Grønnegård, hvor der i dag holdes teaterforestillinger om sommeren.​

I 1853 rammer koleraepidemien København. På få måneder dør 5.000 mennesker. På grund af Københavns elendige hygiejneforhold og den manglende kapacitet på byens hospitaler opretter man teltlejre uden for byens volde. I den forbindelse opstår planen for Københavns Kommunehospital. Hospitalet skal være stort, lyst og luftigt med sydvendte sengestuer og indre haver.

I Hillerød fik man sit første egentlige hospital i 1759. Hospitalet lå i Helsingørsgade og hed Frederiksborg Distrikt Sygehus. Der var 14 sengepladser. I 1885 efter en periode, hvor der var sygehus i Møllestræde, byggede Frederiksborg Amt i 1885 Frederiksborg Sygehus med 68 senge på Sdr. Jernbanevej.


​Sundhed bliver tænkt mere ind i arkitekturen, og i begyndelsen af 1900-tallet begynder man at bygge pavillonhospitaler i Danmark. Frederiksberg Hospital, det oprindelige Rigshospital og Bispebjerg Hospital er eksempler på dette. De er åbne, lave og med god afstand imellem bygningerne for at begrænse spredning af sygdomme.

I begyndelsen af 1900-tallet bliver der bygget hospitaler i alle større byer, og i 1927 topper antallet med 160 hospitaler i Danmark. I takt med at der kommer mere fokus på centralisering og specialisering i sundhedsvæsenet, nedlægges eller sammenlægges mange af disse mindre hospitaler igen i tiden frem mod 2. verdenskrig.


Frederiksborg Amts Sygehus før åbningen i 1943.​

Den 30. marts 1943 bliver det splinternye sygehus på Helsevej indviet med navnet Frederiksborg Amts Sygehus. Der er fra indvielsen plads til 160 senge. For at forhindre en tysk beslaglæggelse bliver sygehuset taget i brug om natten den 2. april, og i stedet ender det gamle sygehus på Sdr. Jernbanevej som tysk kaserne.

Frem til 1945 sker der løbende udvidelser, så der til sidst, som planlagt, er plads til 265 senge. Alt udstyr er det nyeste, og sygehuset har kostet seks mio. kr.


​​Velfærdsstaten vokser​ frem​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​I perioden fra 1960 til 1971 bliver driftsudgifterne til sundhedsvæsenet mere end femdoblet, og der kommer stigende fokus på rationalisering af hospitalerne. Det sætter blandt andet gang i byggeriet af plejehjem i hovedstadsområdet, da mange ældre ligger på hospitalet, fordi de venter på en plejehjemsplads.

Patienterne ligger nu kortere tid på hospitalerne, fordi arbejdet organiseres anderledes, og de praktiserende læger overtager flere efterbehandlinger. Samtidig opretter hospitalerne ambulatorier, hvor læger tilser de patienter, der ikke behøver at være indlagt.  ​Sygeplejerske på operationsstue i Hørsholm, 1960.​

​Med kommunalreformen i 1970 og 1974 går antallet af kommuner fra 1.098 til 275, ligesom amterne går fra 25 til 14 styk. Med denne reform bevæger sundhedsvæsenet sig mod endnu mere centralisering og specialisering. ​


Strukturreformen i 2007 øger centraliseringen af sundhedsvæsenet yderligere. De 14 amter bliver nedlagt, og 5 regioner ser dagens lys. Antallet af kommuner går fra 271 til 98, og ansvaret for forebyggelse og genoptræning bliver i højere grad kommunernes anliggende.


Danmark er siden 2007 inddelt i fem regioner. Illustration: Danske Regioner.

​Supersygehuse til 41 mia. kroner​​​

I 2008 bliver regeringen og Danske Regioner enige om en ny struktur for landets hospitaler, og der afsættes 25. mia. kr. på finansloven i 2009 til den såkaldte Kvalitetsfond. Sammen med regional medfinansiering skal Kvalitetsfonden bane vejen for 16 nye, store anlægsprojekter, de såkaldte supersygehuse. Supersygehusene skal indrettes med enestuer og tilbyde borgerne en højere kvalitet i behandlingerne.

​I Region Hovedstaden vil ét af de nye hospitaler blive bygget på en bar mark, nemlig Nyt Hospital Nordsjælland. 


Favrholm før byggeriet gik i gang.​

​I maj aftaler en række partier i Region Hovedstadens regionsråd at bygge ét nyt, stort hospital i Hillerød. Hospitalet skal fusionere hospitalerne i Helsingør, Frederikssund og Hillerød.

I november giver regeringen foreløbigt tilsagn til etableringen af det nye hospital. Den økonomiske ramme for projektet bliver fastlagt til 3,8 mia. kr. i 2009.


Projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland etableres og får ansvaret for at realisere det samlede projekt, lige fra projektkonkurrencen over planlægning af funktioner, rum og udstyr til den senere udførelse og flytning.

I juli måler en lille traktor med et 100 meter langt slæb af elektroder jordbundsforhold på den kommende byggegrund i Favrholm. Den nøjagtige placering af Nyt Hospital Nordsjælland er endnu ikke valgt. 


​Det skal være nemt at komme til og fra hospitalet. Derfor beslutter Folketinget at placere en togstation ved det kommende hospital. Her vil lokalbanen og S-toget blive forbundet. I foråret 2012 godkender Regionsrådet hospitalets placering i den smukke natur ved Overdrevsvejen i Hillerød.

Regionsrådet godkender de fem bærende værdier for Nyt Hospital Nordsjælland, som siden styrer planlægningen af byggeriet. Værdierne er: Det sikre hospital, hospitalet der tilbyder den bedste behandling, det imødekommende hospital, det effektive og professionelle hospital og hospitalet, der arbejder på tværs.

I maj begynder en involvering af hospitalets brugere, så byggeriets konkurrenceprogram til arkitekter og ingeniører kommer til at afspejle brugernes behov. 


Brugerworkshop med brug af Lego.

​I februar ansøger Region Hovedstaden om endeligt tilsagn fra regeringens ekspertpanel til medfinansiering af Nyt Hospital Nordsjælland. Konkurrencen om, hvilke arkitekter der skal tegne hospitalet, sættes i gang med udgivelsen af konkurrenceprogrammet “This Is It – Your Blank Canvas". Som titlen afspejler, opfordrer man arkitekterne til at udfordre den traditionelle måde at tegne hospitaler på. Samtidig lægges der vægt på, at processen for byggeriet er et forandringsprojekt, hvor nye muligheder med blandt andet kapacitetsudnyttelse og patientforløb tænkes ind i både selve byggeriet og organiseringen af hospitalets måde at arbejde på.

Regeringen giver i juni endeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til det nye hospital. Det endelig tilsagn er betinget af, at det nye hospital bygges som et akuthospital, der fusionerer de tre matrikler i Helsingør, Hillerød og Frederikssund. Der bliver med tilsagnet givet en samlet økonomisk ramme for projektet og med øremærkning af den andel der skal bruges på It, medicoteknisk, apparatur og specialudstyr. Yderligere fastlægges det, at det nye hospital skal være med til at realisere en effektivisering på 8 procent af driftsbudgettet.


Billedet viser forsiden af konkurrenceprogrammet med teksten "your blank canvas".

Forside på konkurrenceprogrammet​.​

​Vinderen af projektkonkurrencen bliver kåret i april efter en grundig bedømmelse. Totalrådgiverkontrakten tildeles det internationalt anerkendte arkitektfirma Herzog & de Meuron fra Basel og danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

De to arkitektfirmaer er lykkedes med at indarbejde og underbygge ambitionen for det nye Nordsjællands Hospital i selve bygningsværkets design. Resultatet bliver en nyfortolkning af det traditionelle hospital i en menneskelig skala. Her er mennesket i centrum, og med tryghed og omfavnelse som hovedgreb skabes der en sømløs overgang mellem arkitektur og natur. Vel at mærke uden at gå på kompromis med hospitalets funktionalitet.

I august navngiver Hillerød Byråd den nye bydel, som Nyt Hospital Nordsjælland kommer til at ligge i. Navnet bliver Favrholm efter en offentlig navnekonkurrence med over 400 forslag.

186 medarbejdere fra Nordsjællands Hospital involveres nu i at kvalificere byggeriet af det nye hospital forud for udarbejdelsen af byggeprogrammet. Efterfølgende bliver der ligeledes lagt vægt på løbende inddragelse af brugere dvs. patienter, pårørende og medarbejdere. Brugerne har bl.a. været med til at kvalificere rådgivernes forslag til plantegninger, nærheder og flow. ​


​Regionsrådet vedtager byggeprogrammet for det nye hospital. Herefter tager projekteringen og planlægningen for alvor fart, og nu bliver placeringen af rum bestemt og logistikfunktionen fastlagt.

Nyt Hospital Nordsjælland vinder prisen Best Futura Mega Project på MIPIM i Cannes, verdens førende konference for byggerier.

Jacques Herzog holder foredrag om Nyt Hospital Nordsjælland i et fyldt Pumpehus i København.

Nyt Hospital Nordsjælland nomineres i juni til arkitekturprisen “Future Projects" på World Architecture Festival.

I september nomineres Nyt Hospital Nordsjælland til endnu en pris, nemlig LEAF Awards designpris “Best Future Building of the Year – Drawing Board", som anerkender innovative designprojekter og fejrer godt tænkte byggerier på internationalt niveau.I juni godkender Regionsrådet et revideret dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland. Forslaget indebærer en nedskalering af hospitalet på grund af stigende byggepriser. Hospitalets areal justeres fra 124.000 m2 til 112.500 m2, hvilket senere bliver opjusteret til de nuværende 118.000 (plus kælder). Samtidig øger man projektets reserver for at stå med et mere solidt budget.

Hillerød Kommune og Nordsjællands Hospital indgår et strategisk samarbejde om udviklingen af Favrholm, den nye bydel i Hillerød, og hospitalets aktive rolle i lokalsamfundet. Samarbejdet kaldes “Livskraft".

Livskraft bliver senere også navnet på visionen for det nye hospital og det forandringsprojekt på Nordsjællands Hospital, der skal forberede organisationen på at arbejde i de nye rammer.1:1-mock-up af sengestue.

I juni godkender Regionsrådet i Region Hovedstaden det endelige projektforslag.

Nyt Hospital Nordsjælland bygger 1:1-modeller af fremtidens sengestuer i oktober. Enestuerne skal blandt andet give patienterne mere privatliv og bedre søvn og samtidig mindske risikoen for smitte. Modellerne bruges stadig i dag til brugerundersøgelser og tests på Nordsjællands Hospital. 


​Den indledende klargøring af byggegrunden begynder i januar: Et paddehegn skal sikre, at de beskyttede arter som eksempelvis den spidssnudede frø bliver i Salpetermosen. I april starter indsamlingen af padder på byggegrunden, og mere end 1.200 padder og frøer får nyt hjem i en af de nærmeste naturbeskyttede søer.

Nyt Hospital Nordsjælland sendes i entrepriseudbud i september. Måneden efter offentliggøres de fire entreprenører, der er prækvalificerede til at deltage i konkurrencen om at bygge hospitalet. ​


Padder bliver indsamlet på byggegrunden og flyttet til naturbeskyttede søer.

I december underskriver NCC den endelige kontrakt som hovedentreprenør på byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland og begynder sit arbejde på byggegrunden.

To nye vejkryds indvies. Krydsene er en del af etableringen af den nye bydel Favrholm, hvor hospitalet ligger, og sikrer, at trafikken til og fra byggepladsen kan afvikles sikkert. ​

Til Danish Design Award i maj vinder Nyt Hospital Nordsjælland, Nordsjællands Hospital og virksomheden Emento prisen “Outstanding service" for projektet Min Forløbsassistent. Min Forløbsassistent er et koncept for mere brugervenlig og målrettet digital kommunikation til patienten under et forløb på hospitalet.

Nyt Hospital Nordsjælland opnår også en finaleplads til prisuddelingen i Industriens Hus i kategorien "Most visionary concept" for hospitals design. 


NCC hamrer de første pæle i jorden i februar. Pælene er lavet af jern og beton og er 18 meter lange. Hver pæl kræver ca. 1250 slag at banke ned. I alt skal knapt 3.000 pæle bankes i jorden for at sikre, at bygningen står.

Store dele af Danmark lukker ned på grund af Covid-19. Byggeriet af det nye hospital bliver dog ikke påvirket ud over, at der indføres en række hygiejne- og adfærdsforanstaltninger på byggegrunden.

Skurbyen åbner på byggegrunden i maj og bliver arbejdsplads for størstedelen af de medarbejdere, som arbejder med byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland.


18 meter lange pæle af jern og beton er hamret i jorden under det kommende hospital.

Byggeriet rejser sig over jordhøjde, og den berømte firkløverform bliver synlig. Der er høj aktivitet i hele byggebranchen, og overophedningen mærkes tydeligt, da hovedentreprenøren NCC indhenter indikationer på priser for byggeriets næste fase. Prisindikationerne resulterer i en budgetudfordring, som kræver tilpasninger af byggeriet. Der findes justeringer i byggeriet, som gør det muligt at bevare hospitalets grundlæggende vision og funktionalitet.

Det er også i 2021, at der findes en leverandør til hospitalets rørpostsystem. Det 10 kilometer lange rørpostsystem er en vital del af hospitalets infrastruktur, når der hurtigt og effektivt skal transporteres især blodprøver, men også eksempelvis​ medicin.

Borgere og medarbejdere inviteres for første gang på besøg på byggepladsen, som en del af arrangementet "Åbent Hospital – vi bygger for livet".


Der arbejdes med omgivelserne til hospitalet: Byggeriet af Favrholm Station begynder, hospitalet modtager 8,7 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden til bæredygtige og sundhedsfremmende haver på det nye hospital, og kunstværket 'Into the Woods' ankommer til byggepladsen, en pavillon der kan bruges som samlingssted for aktiviteter i tilknytning til hospitalet. 

Der bliver afholdt en grundstensceremoni, hvor regionsrådsformanden, hospitalsdirektøren, arkitekten og direktøren for regionens større byggerier lægger deres ønsker for fremtidens hospital i Nordsjælland i fire små marmorkapsler, som skal indgå i en stor mosaik i lobbyens terrazzogulv. 

Nyt Hospital Nordsjælland og NCC vinder Procesprisen 2022 fra Lean Construction-DK Netværket og Boligfonden Kuben for at vende konflikt til frugtbart samarbejde. Bygherre og entreprenør har formået at gentænke byggeprocessen og overgangen til drift helt grundlæggende på en måde, som store dele af branchen kan lade sig inspirere af i arbejdet med at optimere byggeriet, forbedre samarbejder og spare på ressourcerne. 

​Den sidste beton til råhuset bliver støbt i december. I alt 70.000 kubikmeter beton er hældt i det nye hospital.Ved grundstensceremonien lægges ønsker for hospitalet i en mosaik der skal indgå i lobbyens terazzogulv.

​Voldsomme prisstigninger og et usikkert marked på grund af krigen i Ukraine har medført, at det er vanskeligt og tidskrævende at forhandle aftaler med entreprenørerne. Det betyder, at det nye hospital bliver et år forsinket og kan modtage første patient i slutningen af 2026.

Der er gang i innovation og udvikling af organisationen for at blive klar til arbejde i nye rammer.​

I juni markeres det sidste tagspær med et rejsegilde.Rejsegilde for det sidste tagspær på Firkløveren. Foto: Morten Germund.

Hospitalet i den nærmeste fremtid​​​​​​​

​Nyt Hospital Nordsjælland afleveres efter planen i 2026. Et hospital, som også skal være relevant om 50 år. Målet er at skabe et referenceværk både arkitektonisk og i måden at behandle patienterne på.

Hospitalet får i fremtiden en ny rolle og nye opgaver. Ud over behandling af den højeste kvalitet, vil hospitalet have en opgave med i endnu højere grad at række ud til det omgivende samfund og påtage sig en langt mere aktiv rolle i forhold til befolkningens sundhed. Hospitalet bliver et omdrejningspunkt for tæt og udviklende samarbejde med kommunerne, plejehjem og fremtidens sundhedshuse. Redaktør