Hvordan bliver hospitalet bygget?

​​

Hvorfor skal alle ​​​hospitalsbyggeprojekterne være forskellige?​​​

Det er helt naturligt at projekterne er forskellige. De ligger i forskellige dele af landet og har forskellige bindinger i forhold til omgivelserne. Nogle af byggerierne er såkaldte barmarksbyggerier, mens andre er tilbygninger til eksisterende hospitaler. Endvidere løser de forskellige hospitaler også vidt forskellige opgaver, der stiller forskellige krav til rammerne. På de områder hvor det giver mening at standardisere løsninger arbejdes der løbende hermed.

Hvornår skal h​​​ospitalet være færdigt? ​​

Ifølge den foreløbige tidsplan forventer vi at overtage byggeriet i slutningen af 2022. Projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland er netop ved at vælge den hovedentreprenør, der skal stå for byggeriet. Når udbuddet er slut til sommer, ser vi i samarbejde med den udvalgte entreprenør nærmere på tidsplanen for byggeriets udførelse. Tidsplanen er en del af det, som entreprenørerne skal have med i deres tilbud.

Hvorfor tager det så la​ng tid at planlægge?​

Det er en krævende opgave at få behovene for det fremtidige hospital afklaret. Der rigtig mange interne og eksterne interessenter, hvis behov skal afdækkes og indgå i planlægningsarbejdet. Samtidig bruges der en masse kræfter på at afdække og finde nye og gode løsninger, hvor det er nødvendigt. Desuden er det en forudsætning for, at opgaven kan løses så godt som muligt, at der opbygges en projektorganisation med den rigtige sammensætning af kompetencer, hvilket også er tidskrævende.

Hvorfor h​​ar I lagt vægt på udenlandske rådgivere i prækvalifikationen?​​

Opgaver af denne størrelse skal, for at leve op til loven, udbydes i hele EU. Når det så er sagt, er der ikke lagt særligt vægt på udenlandske rådgivere. Men det er rigtigt, at Nyt Hospital Nordsjælland har valgt at forhåndsinvitere et udenlandsk arkitektfirma sammen med to danske. Det er vigtigt at få en række nye bud på løsningen af denne meget komplekse opgave, og vi har på baggrund af de gennemførte konkurrencer om hospitalsbyggerier i Danmark konstateret, at nytænkningen ikke har været tilstrækkelig. Derfor har vi valgt at lede efter "nye" rådgivere som formodes at kunne tilføre nye dimensioner til opgaveløsningen.

Hvem komme​​r til at bygge hospitalet? ​

Hvem der kommer til at bygge hospitalet bliver bestemt efter at byggeriet sendes i udbud. Udbuddet forventes at blive gennemført løbende fra 2016, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

Hvad er et konk​​urrenceprogram?​​

Et konkurrenceprogram er en beskrivelse af den opgave, som de teams der deltager i projektkonkurrencen skal løse. Her kan man læse om alt fra visionerne for det nye hospital til økonomi og funktionskrav. Konkurrenceprogrammet kan findes på projektets hjemmeside når projektkonkurrencen udskrives.

Hvordan drager Ny​t Hospital Nordsjælland nytte af de andre store hospitalsbyggerier i resten af landet? ​​

Vi arbejder hele tiden på at opsamle viden fra de andre hospitalsbyggerier både inden og udenfor Danmarks grænser. I Danmark er der nedsat en række mødefora som indenfor en række temaer løbende mødes og udveksler viden. Danske Regioner har i samarbejde med regionerne i Danmark udpeget 10 pejlemærker, som der løbende arbejdes med og deles viden om. Derudover er der direkte kontakt mellem flere af projektorganisationerne på projektlederniveau og chefniveau.

Godtsygehusbyggeri.dk og vidensdelingsportalen vis.dk sikrer endvidere en stor videndeling på tværs af projekterne.

Hvem har ansvare​​t for at planlægge hospitalet? ​​

Det er projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland med projektdirektør Henrik Schødts i spidsen, der varetager planlægningen af byggeriet.

Hvornår går selve b​​yggeriet i gang?​

Selve byggeriet går i gang efter udbuddet i 2018. 

Skal alle funkt​​ionerne på hospitalerne i Helsingør og Frederikssund og Hillerød flytte til Nyt Hospital Nordsjælland? ​

Med Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplanerne fra 2007 og 2020, er der de seneste 5 år sket en omfattende tilpasning af funktioner og specialer i Region Hovedstaden. Langt de fleste af disse fusioner af afdelinger og specialer er gennemført i 2012. Det betyder, at udgangspunktet fremadrettet er, at alle de funktioner der findes på Helsingør, Frederikssund og Hillerød Hospital samles på Nyt Hospital Nordsjælland.

Hvordan kom​​mer medarbejdere, borgere og lederes input med i byggeprocessen?​​

Der afholdes løbende brugerprocesser for både personale, borgere og patienter. Du kan læse mere om Brugerproces her. ​

Det er i særdeleshed medarbejdere og bruger af hospitalet, der kan hjælpe med at stille krav- og udvikle forslag til den mere detaljerede indretning. Derfor vil vi fra projektorganisationens side gennem hele planlægningsprocessen søge råd gennem brugerprocesser og andre tiltag, hvor formålet er at få brugerne i tale. Præcis hvornår og hvordan, har vi på nuværende tidspunkt ikke besluttet.

Desuden har Nordsjællands Hospital i samarbejde med MEGAFON, etableret et panel, hvor tidligere og nuværende patienter, pårørende løbende vil blive spurgt om en række relevante og aktuelle forhold, der knytter sig til det at være på et hospital – og hvad der er vigtigt, når det nye hospital skal planlægges og bygges. Det hedder Patientens Stemme. Læs mere om Patientens Stemme her.​

Må man b​​esøge byggeriet?​​

Store byggeprojekter er fascinerende. Vi har derfor planer om at gøre det muligt, at følge byggeriet så tæt på som muligt. Præcist hvordan det skal foregå, vides endnu ikke. Fra andre tilsvarende store byggerier har vi set mange spændende løsninger på denne udfordring, som vi vil overveje at benytte.

Hvad sker der med​​ de gamle bygninger? ​​

Der er ikke nogle planer endnu for, hvad der skal ske med de gamle bygninger i Hillerød. Da de ligger centralt i Hillerød by er anvendelsesmulighederne mange.

Bliver det et ​grønt byggeri? ​

Ja, bæredygtighed er et meget væsentligt tema for vores politikere og bæredygtighed indgår derfor i bedømmelsen af alle projekterne.

Hvordan sik​​​​​rer man, at det bliver den nyeste teknologi, der installeres? ​

Det er i denne forbindelse vigtigt, at vi får udsat beslutningstidspunktet for valg af teknologi til allersidste øjeblik. Ellers er der stor risiko for, at vi har forældet teknologi ved indflytning. I planlægningsprocessen arbejdes der meget med at finde frem til de virksomheder/forskere etc. der kan bidrage med nyttig viden herom.

Redaktør