Hvordan bliver hospitalet bygget?

​​

Hvorfor skal alle ​​​hospitalsbyggeprojekterne være forskellige?​​​

Projekterne er forskellige, fordi de ligger i forskellige dele af landet og har forskellige bindinger i forhold til omgivelserne. Nogle af byggerierne er såkaldte barmarksbyggerier, mens andre er tilbygninger til eksisterende hospitaler. Endvidere løser de vidt forskellige opgaver, der stiller forskellige krav til rammerne.

Hvem bygger hospitalet? ​

Det gør NCC Danmark. Du kan læse mere om dem herher.

Hvornår er h​​​ospitalet færdigbygget? ​​

Opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland er nu gået i gang efter, at Region Hovedstaden i december 2019 underskrev den endelige kontrakt med NCC Danmark som hovedentreprenør for byggeriet. NCC Danmark forventer en byggeperiode på fire år.

Hvorfor tager det så la​ng tid at planlægge?​

Det er en krævende opgave at afklare behovene for det nye hospital, og der indgår mange interne og eksterne interessenter i planlægningsarbejdet. Samtidig bruges der tid på at finde nye og gode løsninger, hvor det er muligt. Det er desuden tidskrævende, men afgørende at opbygge en projektorganisation med den rette sammensætning af kompetencer for at løse opgaven bedst muligt.

Hvorfor h​​ar I lagt vægt på udenlandske rådgivere i prækvalifikationen?​​

Opgaver af denne størrelse skal for at leve op til loven udbydes i hele EU. Når det så er sagt, er der ikke lagt særligt vægt på udenlandske rådgivere. Men det er korrekt, at Nyt Hospital Nordsjælland har valgt at forhåndsinvitere et udenlandsk arkitektfirma sammen med to danske. Det er vigtigt at få en række nye bud på løsningen af denne komplekse opgave, og vi har på baggrund af de gennemførte konkurrencer om hospitalsbyggerier i Danmark konstateret, at nytænkningen ikke har været tilstrækkelig. Derfor har vi valgt at lede efter "nye" rådgivere som formodes at kunne tilføre nye dimensioner til opgaveløsningen.

Hvad er et konk​​urrenceprogram?​​

Et konkurrenceprogram er en beskrivelse af den opgave, som de teams der deltager i projektkonkurrencen skal løse. Her kan man læse om alt fra visionerne for det nye hospital til økonomi og funktionskrav. Konkurrenceprogrammet kan findes på projektets hjemmeside når projektkonkurrencen udskrives.

Hvordan drager Ny​t Hospital Nordsjælland nytte af de andre store hospitalsbyggerier i resten af landet? ​​

Vi opsamler konstant viden fra hospitalsbyggerier både inden for og uden for Danmarks grænser. I Danmark er der nedsat en række mødefora som løbende mødes og udveksler viden. Danske Regioner har i samarbejde med regionerne i Danmark udpeget 10 pejlemærker, som der løbende arbejdes med og deles viden om. Derudover er der direkte kontakt mellem flere af projektorganisationerne på projektlederniveau og chefniveau.

Godtsygehusbyggeri.dk og vidensdelingsportalen vis.dk sikrer endvidere en stor videndeling på tværs af projekterne.

Hvem har ansvare​​t for at planlægge hospitalet? ​​

Det har projektorganisationen Nyt Hospital Nordsjælland.

Skal alle funkt​​ionerne på hospitalerne i Helsingør og Frederikssund og Hillerød flytte til Nyt Hospital Nordsjælland? ​

Med Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplanerne fra 2007 og 2020, er der de seneste 5 år sket en omfattende tilpasning af funktioner og specialer i Region Hovedstaden. Langt de fleste af disse fusioner af afdelinger og specialer er gennemført i 2012. Udgangspunktet er, at alle de funktioner, der findes på Helsingør, Frederikssund og Nordsjællands Hospital, samles på Nyt Hospital Nordsjælland.

Hvordan kom​​mer medarbejdere, borgere og lederes input med i byggeprocessen?​​

Der afholdes løbende brugerprocesser for både personale, borgere og patienter. Du kan læse mere om Brugerproces her. ​

Det er især medarbejdere og brugere af hospitalet, der kan hjælpe med at stille krav- og udvikle forslag til den mere detaljerede indretning. Derfor vil vi fra projektorganisationens side gennem hele planlægningsprocessen søge råd gennem brugerprocesser og andre tiltag, hvor formålet er at få brugerne i tale. Præcis hvornår og hvordan, har vi på nuværende tidspunkt ikke besluttet.

Desuden har Nordsjællands Hospital i samarbejde med MEGAFON, etableret et panel, hvor tidligere og nuværende patienter, pårørende løbende vil blive spurgt om en række relevante og aktuelle forhold, der knytter sig til det at være på et hospital – og hvad der er vigtigt, når det nye hospital skal planlægges og bygges. Det hedder Patientens Stemme. Læs mere om Patientens Stemme her.​

Må man b​​esøge byggeriet?​​

Vi har planer om at gøre det muligt at følge byggeriet tæt på.

Hvad sker der med​​ de gamle bygninger? ​​

Der er endnu ingen planer for, hvad der skal ske med de gamle bygninger, men da de ligger centralt i Hillerød er anvendelsesmulighederne mange.

Bliver det et ​grønt byggeri? ​

Ja, bæredygtighed er et væsentligt tema for vores politikere, og bæredygtighed indgår derfor i bedømmelsen af alle projekterne.

Hvordan sik​​​​​rer man, at det bliver den nyeste teknologi, der installeres? ​

Det er i denne forbindelse vigtigt, at vi får udsat beslutningstidspunktet for valg af teknologi til sidste øjeblik. Ellers er der risiko for, at vores teknologi er forældet ved indflytningen. Vi arbejder i planlægningsprocessen på at finde frem til de virksomheder/forskere etc., der kan bidrage med nyttig viden om den nyeste hospitalsteknologi.

Redaktør