Strategisk miljøvurdering: Oplæg sendes nu i høring hos relevante myndigheder

Region Hovedstaden har fået gennemgået arealet nord for Overdrevsvejen for mulige emner for strategisk miljøvurdering.

Region Hovedstaden peger på fem emner

Resultatet af gennemgangen fremgår af et oplæg, som nu sendes i høring hos alle relevante myndigheder.

I oplæget peger Region Hovedstaden på fem områder, som skal miljøvurderes. Emnerne er:

  • Biologisk mangfoldighed
  • Befolkning og menneskers sundhed
  • Landskab
  • Vand
  • Kulturarv

Myndighederne har fire uger til at overveje, om de er enige i de emner, Region Hovedstaden peger på. Først efter de fire uger er gået, kan emnerne for miljøvurderingen fastlægges endeligt  og miljøvurderingen gå i gang.

Den strategiske miljøvurdering - step by step:

1. Først indkredses de miljøforhold, som skal underkastes nærmere analyse (som fx landskabsværdier, støjgener mm). For at sikre, at det er de rigtige forhold, der bliver vurderet, bliver oplæget sendt i høring hos relevante myndigheder.

2. Selve den praktiske strategiske miljøvurdering foretages.

3. Resultatet af den strategiske miljøvurdering sendes i offentlig høring i otte uger. Det forventes at ske i sommeren 2011.

4. Når høringsperioden er slut, bliver høringssvarerne gennemgået og miljøvurderingen færdiggøres efter eventuelle justeringer.

5. På baggrund af den endelige strategiske miljøvurdering tager Regionsrådet stilling til, hvorvidt grunden er egnet til hospitalsbyggeriet. Beslutningen afhænger desuden af, om der er fundet en tilfredsstillende løsning på spørgsmålene om infrastruktur (ny S-togsstation og dispensation for Fingerplanen 2007).

Mere miljøvurdering senere

Når der foreligger et velbeskrevet byggeprojekt, eller i takt med, at dette udarbejdes, underkastes projektet endnu en miljøvurdering, den såkaldte VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).

En åben proces

Her på hjemmesiden kan du følge processen, ligesom du senere kan bidrage til høringen.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Den strategiske miljøvurdering foregår i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Redaktør