Opfyldelse af nationale kvalitetsmål

Her kan du læse om Region Hovedstadens opfyldelse af nationale kvalitetsmål for 1-1-2.

​Baggrund

Rigsrevisionen gennemførte i 2013 en stor undersøgelse af det præhospitale område i Danmark. Januar 2014 offentliggjorde Rigsrevisionen sin beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats.

Af beretningen fremgår det, at det er Rigsrevisionens vurdering, at regionerne har tilrettelagt den præhospitale indsats, så en borger, der ringer 1-1-2, får hjælp til rette tid.

Den præhospitale indsats har gennemgået en markant udvikling og kvalificering gennem de seneste 10-15 år. Det gælder dels i forhold til de forskellige former for hjælp, der kan sendes til borgeren, dels i forhold til mulighederne for behandling af borgeren på stedet og inden ankomst til sygehuset. Regionerne har siden 2011 arbejdet systematisk på at forbedre kvaliteten i indsatsen, bl.a. ved at indføre redskaber som Dansk Indeks og Den Danske Kvalitetsmodel. Derudover er der et samarbejde på tværs af regionerne med hensyn til udvikling og videndeling.

Rigsrevisionen finder det meget tilfredsstillende, at borgerne i overvejende grad modtager præhospital hjælp til rette tid i de mest akutte tilfælde.
Rigsrevisionen anbefalede i beretningen, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sammen med regionerne fastlagde få, fælles, ensartede og styrbare minimumsstandarder for kvalitet og effekt af den præhospitale indsats.

På baggrund heraf udvalgte regionerne fem fælles mål for kvaliteten af den sundhedsfaglige visitation på AMK-Vagtcentralerne. Regionerne offentliggjorde april 2015 første gang resultaterne for disse fem mål for året 2014.

Dansk Indeks

Dansk Indeks for Akuthjælp er et sundhedsfagligt beslutningsstøtteværktøj, der anvendes på det præhospitale område i forbindelse med den første triagering (”trangssortering”) - en visitation og fordeling ud fra problemernes alvors- og hastegrad, når en borger, der har brug for hjælp ved akut sygdom eller tilskadekomst, ringer 1-1-2. Dette sker i overensstemmelse med de triageværktøjer, der anvendes, når patienter modtages på hospitalernes akutmodtagelser og skadestuer.

Af skemaerne til højre fremgår Region Hovedstadens opgørelser for 2014-2016. 


Redaktør