​​​​​​​​​​

Digital Styregruppe (DS)

​Digital Styregruppe (DS) blev dannet i december 2019 på baggrund af ønsket om en ny styringsstruktur, der er tæt på patienternes og klinikkens behov.

​Digital Styregruppe (DS)

Digital Styregruppe (DS) beslutter og prioriterer nye digitale tiltag i Region Hovedstaden på et overordnet niveau.

Samtidigt skal DS følge op på de​n løbende drift og vedligehold af eksisterende løsninger på det digitale område samt følge arbejdet med at professionalisere Center for IT og Medicoteknologi som leverance- og serviceorganisation og digital partner for hospitalerne.

DS refererer til Koncerndirektionen og sekretariatsbetjenes af Center for IT og Medicoteknologi.​

Prioritering gennem otte domæner

For at sikre, at de prioriteringer og beslutninger, der foretages omkring regionens digitale løsninger, hviler på et fagligt og klinisk velfunderet grundlag, har DS etableret en underliggende struktur med otte faglige domæner.

Hver domænestyregruppe dækker al digitalisering og sundhedsteknologi indenfor et specifikt systemområde – for eksempel billeddiagnostik - og har mandat til at prioritere og træffe beslutninger indenfor domænet. 

Herunder skal domænestyregruppen blandt andet følge den daglige forvaltning af domænets systemporteføljen, prioritere indenfor domænet, udarbejde udviklingsplaner og indstille prioriteringer til projektporteføljen på områder, der alene vedrører Region Hovedstaden - og som ikke vedrører Sundhedsplatformen.

​​​


Baggrund for nedsættelsen af DS

Styringsstruktur med udgangspunkt i patienternes og klinikkens behov

Region Hovedstaden lancerede i december 2019 en ny styringsstruktur for digitalisering af sundhedsvæsnet.

Styringsstrukturen skal sikre mere enkle og entydige beslutningsgange, hvor det er hospitalerne, der træffer de endelige beslutninger om udvikling og prioritering af digitalisering og teknologi.

Derved sikrer vi i regionen, at beslutningerne træffes med udgangspunkt i patienternes og klinikkens behov, samt at de digitale løsninger implementeres og forankres på hospitalerne. 

To beslutningsfora

Der er nedsat to fora under strukturen: Digital Styregruppe (DS) i Region Hovedstaden, og Digital Sundhed Øst (DSØ) i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Begge grupper har inden for hver deres område ansvaret for at sætte retningen for den videre udvikling af digitale løsninger; herunder ansvaret for samarbejdet med hospitalerne i forhold til implementering og ibrugtagning af løsningerne.

DS og DSØ er desuden involveret i den nationale og fællesregionale digitale udvikling og kommer med indspil i konkrete dagsordner vedrørende digitalisering og teknologi.Redaktør