Digital Sundhed Øst (DSØ)

​Digital Sundhed Øst (DSØ) blev dannet i december 2019 på baggrund af ønsket om en ny styringsstruktur, der er tæt på patienternes og klinikkens behov.

Styringsstruktur med udgangspunkt i patienternes og klinikkens behov

Region Hovedstaden lancerede i december 2019 en ny styringsstruktur for digitalisering af sundhedsvæsnet.

Styringsstrukturen skal sikre mere enkle og entydige beslutningsgange, hvor det er hospitalerne, der træffer de endelige beslutninger om udvikling og prioritering af digitalisering og teknologi.

Derved sikrer vi i regionen, at beslutningerne træffes med udgangspunkt i patienternes og klinikkens behov, samt at de digitale løsninger implementeres og forankres på hospitalerne. 

To beslutningsfora

Der er nedsat to fora under strukturen: Digital Styregruppe (DS) i Region Hovedstaden, og Digital Sundhed Øst (DSØ) i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Begge grupper har inden for hver deres område ansvaret for at sætte retningen for den videre udvikling af digitale løsninger; herunder ansvaret for samarbejdet med hospitalerne i forhold til implementering og ibrugtagning af løsningerne.

DS og DSØ er desuden involveret i den nationale og fællesregionale digitale udvikling og kommer med indspil i konkrete dagsordner vedrørende digitalisering og teknologi. 


Billedet illustrerer den samlede governance for digitalisering. Hold musen hen over for stort billede. 

Digital Sundhed Øst (DSØ)

Digital Sundhed Øst (DSØ) er et tværregionalt forum på tværs af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

DSØ fokuserer primært på Sundhedsplatformen og den samlede SP drifts- og udviklingsorganisation, men har desuden ansvar for at udvikle samarbejder mellem de to regioner på det digitale og teknologiske område.

DSØ sekretariatsbetjenes af Center for It, Medico og Telefoni. 

Syv SP-fokusområder

DSØ har ansvar for at udpege klinisk forankret ejerskab til de politisk prioriterede indsatser og udviklingsområder for Sundhedsplatformen.

DSØ har til en start identificeret syv SP-fokusområder som værende de SP-områder, der enten har brug for de største/hurtigste forandringer, eller hvor en indsats vil have størst effekt. Fx ift. brugervenlighed.

Det har de gjort på baggrund af klinikernes indmeldte forbedringsønsker, brugertilfredshedsundersøgelsen og erfaringerne fra hospitalssprint i Region Hovedstaden.Redaktør