Uddannelse og kompetenceudvikling

Center for HR og Uddannelse udvikler og varetager tværgående uddannelsesopgaver på tværs af hospitaler i Region Hovedstaden i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og tværsektorielle samarbejdspartnere. Målet med alle uddannelsesaktiviteter og forskningsaktiviteter på området er at øge kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen.

​​​​​

Hvad arbejder vi med?

Center for HR og Uddannelse varetager en lang række opgaver inden for uddannelse og kompetenceudvikling:


Grunduddannelse

 • Udvikling af nye kliniske læringsmiljøer, uddannelser og studieordninger i samarbejde med hospitaler, psykiatri, kommuner og uddannelsesinstitutioner på professionsbachelorområdet
 • Koordinering af klinisk praktik og forløb for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
 • Uddannelsesaktiviteter i samarbejde med KU/SUND, bl.a. i kommunikation
 • Træning i basale kliniske færdigheder for medicinstuderende
 • Rekruttering, HR-administration og uddannelse af elever på erhvervsuddannelsesområdet
 • Uddannelsesevalueringssystem for professionsbachelorstuderende og social- og sundhedsassistentelever i Region Hovedstaden (i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og kommuner)

Læs mere om grund- og specialuddannelserEfteruddannelse og kompetenceudvikling

 • Efteruddannelsesprogrammer for individer, tværfaglige teams og afdelinger på alle niveauer og inden for en lang række kliniske emner
 • Specialuddannelser inden for anæstesi og intensiv sygepleje
 • Efteruddannelser og kurser inden for en række specialer, Godt på vej i sygeplejen for nyuddannede mv.
 • Kurser og uddannelser inden for sundhedspædagogik, interprofessionelt læring og samarbejde, tværsektorielle brobygningsforløb/sammenhæng for patienter på tværs af sektorer mv.
 • Uddannelse og efteruddannelse af vejledere på uddannelsesområdet
 • Uddannelsesprogrammer inden for simulation for facilitatorer/instruktører – såvel nationalt som internationalt
 • Rådgivning og konsulentvirksomhed vedrørende medicinsk uddannelse og simulation overfor beslutningstagere, institutioner, enkelte afdelinger og individer, der arbejder med uddannelsesudvikling og simulation
 • Digitale læringsløsninger, der udvikles i samarbejde med klinikere

Læs mere om tværsektoriel kompetenceudviklingLægelig videreuddannelse

 • Varetagelse af den lægelige videreuddannelse (speciallægeuddannelsen)
 • Udvikling og drift af digital registrering af kompetencer samt uddannelsestid i samarbejde med klinikere

Læs mere på hjemmesiden for Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst


Hvorfor?

Uddannelse og kompetenceudvikling er hjørnesten i udviklingen af et effektivt, sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen. Gennem uddannelse og kompetenceudvikling bliver medarbejderne rustet til at finde løsninger sammen med patient, pårørende og kolleger, der passer til den enkeltes behov, og det sker med afsæt i viden om kvalitet og sikkerhed i behandling, rehabilitering og pleje.

Regionen har som ambition at uddanne og kompetenceudvikle medarbejderne ikke blot til opgaverne i dag, men også til fremtidens kompetencebehov. Derfor er forskning og udviklingsprojekter en integreret del af vores arbejde.

Derudover arbejder vi for, at regionen har attraktive uddannelses- og læringsmiljøer for både de uddannelsessøgende og medarbejderne, og hvor fokus er på kompetenceudvikling tæt på klinisk praksis.

Hvordan arbejder vi?

Vi har høje faglige ambitioner og er stærke inden for læringsteknologi, simulation, facilitering, didaktik, pædagogik, læreprocesser og effektiv administrativ drift.

Center for HR samler – i Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) – Region Hovedstadens forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for medicinsk uddannelse og kirurgisk simulation. Vi bedriver praksisnær forskning i læring og uddannelse, herunder i hvordan teorier om medicinsk pædagogik og læring omsættes til praksis.

Opgaverne på uddannelsesområdet bliver varetaget i tæt samspil med hospitaler. uddannelsesinstitutioner, kommuner, faglige organisationer og øvrige samarbejdspartnere.

Derudover har vi et tæt samarbejde med de øvrige regioner og Danske Regioner hvor vi deler viden og udfordringer på uddannelsesområdet. Formålet med samarbejdet er at skabe og koordinere et så fælles billede af udfordringer og løsninger som muligt.

Redaktør