Budget 2016 - Budgetspørgsmål og svar for budgetprocessen

​​Her kan du læse de spørgsmål som er stillet af regionsrådsmedlemmer til budgetprocessen for udarbejdelse af budgetforslag 2016-2019.


Som led i den politiske budgetbehandling kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål hen over 
to perioder:  

 • I perioden den 28. april 2015 til den 2. juni 2015, kl. 12.00 kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål til budgetprocessen for budget 2016-19. 
   
 • Fra den 4. september til den 18. september 2015, kl. 12:00 kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål til budgetforslaget 2016-19. 
Samtlige spørgsmål for begge perioder vil blive besvaret og offentliggjorte på denne side løbende. 

Processen for fremsættelse af spørgsmål og svar:

 • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål
 • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
 • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside
 • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt.


Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord. 
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F. 

​  
​Nr.​Spørger​Dato​Spørgsmål
​149​Charlotte Fischer (B)​18/9 - 2015
kl. 19:30
Behandlingen mod spiseforstyrrelser er fremover planlagt samlet på ét sted i Regionen, nemlig i Ballerup. I relation til det, vil jeg gerne spørge ind til den fremtidige behandling af de dårligste af disse patienter, dem med middelsvær-svær anoreksi:

 

1. Er det korrekt, at det samlede antal sengepladser til denne gruppe af alvorligt syge anoreksipatienter kommer til at blive reduceret i forbindelse med sammenlægningen? Jeg har fået oplyst, at der i dag er 20 sengepladser (10 på Riget og 10 på Ballerup), mens der fremover kun vil være 16 i den nye centrale enhed.

2. I den forbindelse ønsker jeg at vide, hvor mange patienter med spiseforstyrrelse der er indlagt på andre afdelinger – og hvordan dette tale har udviklet sig over de seneste år?

3. Hvor mange læger med erfaring og ekspertise inden for behandlingen af alvorlig anoreksi vil følge med til Ballerup?

4. Hvordan sikres det i praksis, at de alvorligt syge og svært undervægtige patienter, som fremover skal behandles i Ballerup, får adgang til behandling af deres somatiske komplikationer (fx nyresvigt, leverpåvirkning, hjerteproblemer m.m.)?

5. Hvordan stiller administrationen sig fagligt til et forslag om at oprette en lille enhed til akuthåndtering af patienter med svær spiseforstyrrelse med få sengepladser og placeret fx på Bispebjerg med tæt tilknytning til somatik og psykiatri? ​

148​​Marianne Frederik (Ø) ​​​18/9 - 2015​I budgetforslaget s.94

Står der 10 mio. kr. til kulturinitiativer i 2015, men under 2016 står der 10 mio. kr. under Multiarena, betyder det at al kulturstøtte fremover skal foregå i Multiarenaen?

​147​​​​​Susanne Langer (Ø)​​​​18/9 - 2015​Hvor meget af rengøringen er på nuværende tidspunkt varetaget af hospitalerne selv, og hvor meget er udliciteret? Pris på lokal og ekstern?​

​146​​​​​Susanne Langer (Ø)​​​18/9 - 2015​​​Kan der påvises en sammenhæng mellem dårlig rengøring og infektioner?

​145​​​​​Susanne Langer (Ø)​​​​18/9 - 2015​​Findes der indikatorer på kvalitet i rengøringen?

​144​​​​​Susanne Langer (Ø)​​18/9 - 2015​​Hvordan kunne en kongeindikator for arbejdsmiljø f.eks. udformes?

​143​​​​Susanne Langer (Ø)​​18/9 - 2015​

Hvad anvender regionen ekstern konsulentbistand til?

Hvor meget anvendes til eksterne konsulenter?

​142​​​​Susanne Langer (Ø)​​18/9 - 2015​​Hvor mange peersupport-grupper blandt psykiatribrugere er der i regionen? Hvad er typisk udgiften til drift af en sådan?

​141​​​Susanne Langer (Ø)​18/9 - 2015​​Hvad har mentorordningen i psykiatrien, der hvor den er praktiseret, kostet?

​140​​Susanne Langer (Ø)​18/9 - 2015​​Hvor mange stillinger blev nedlagt/ikke genbesat ved budgetændringen i juni i år? Hvilke afdelinger?

​139​Susanne Langer (Ø)​18/9 - 2015​​Hvor mange af de besparelser, der blev vedtaget i juni, løber ind i næste år?

​138Marianne Frederik (Ø)​18/9 - 2015​​Hvorfor er der kun 18,3 mio. kr. til nye initiativer? Sidste år var ca. 150 mio.kr. Hvilke større udgifter har regionen bundet sig til på det regionale udviklingsområde for 2016?

​137Marianne Frederik (Ø)​18/9 - 2015​​Hvordan er besparelsen på 10 mio. kr., det såkaldte omprioriteringsbidrag ifølge økonomiaftalen, gennemført på det regionale udviklingsområde?

​136Marianne Frederik (Ø)​18/9 - 2015​​Hvordan er omprioriteringsbidraget, ifølge økonomiaftalen, fra administration til sundhed gennemført? Hvor stort et beløb drejer det sig om?

​135​Marianne Frederik (Ø)​18/9 - 2015​Hvor mange ansatte er der på de enkelte hospitaler og virksomheder, der har som opgave, bl.a. at sørge for optimal udnyttelse af energi og andre ressourcer for at opnå mindst mulig påvirkning af miljøet og den bedst mulige økonomi. Herunder at stille forslag om investeringer, der vil kunne give besparelser.


Vil evt. flere interne konsulenter, energimedarbejder ikke kunne bidrage til effektiv økonomistyring og CO2-reduktioner, som er regionens intentioner?

​134​Annie Hagel (Ø)​​18/9 - 2015​Produktivitetskrav

 

Det fremgår af budgettet for hospitalerne, at de hospitaler, det ikke er lykkedes for at gennemføre 2 procents effektiviseringer pålægges at gøre det, mens de to, der har øget produktiviteten, slipper. Er der forklaringer på eller analyser af, hvorfor hospitalerne ikke har kunnet leve op til effektiviseringskravet?

​133​Annie Hagel (Ø)​​18/9 - 2015​Flytninger og sammenlægninger


I forbindelse med gennemførelsen af funktionsflytninger og sammenlægninger regnes der med en besparelse på 9 mio i 2016 og stigende de efterfølgende år.

Er her modregnet udgifter i forbindelse med flytninger og sammenlægninger i form af effektivitetstab som følge af ustabilt arbejdsmiljø og udgifter til nyansættelser, når medarbejdere siger op?

​132​Annie Hagel (Ø)​​18/9 - 2015​Tværs

I budgetforslaget er indarbejdet en reduktion af de tværsektorielle midler på 22 mio. kroner. Hvilke opgaver bliver ikke løst?

​131​Annie Hagel (Ø)​18/9 - 2015​FM – de ikke kliniske funktioner

I budgetforslaget regnes der med en besparelse på 25 mio. kroner på samordning og konkurrenceudsættelse af området.

Hvordan opnås denne besparelse?

Der er desuden afsat 3 mio. til en ny organisation på FM området. Hvem skal sidde i den og hvad er dens opgave?

​130​Martin Geertsen (V)​18/9 - 2015​​Administrationen bedes redegøre for på hvilke behandlingsområder, der i 2014 og 2015 er foretaget udbud af behandlinger, herunder i hvilket omfang? 

​129​Martin Geertsen (V)​18/9 - 2015​​Administrationen bedes redegøre for udviklingen i samarbejdet med private aktører på hospitalsområdet, herunder de regionale udgifter i forbindelse med udbud og patienternes anvendelse af udvidet frit sygehusvalg i 2014 og 2015 til dato? 

​128​Martin Geertsen (V)​18/9 - 2015​​Administrationen bedes oplyse de samlede udgifter til anvendelsen af vikarer på Akuttelefonen samt merudgiften i forbindelse med ansættelse af læger i sygeplejerske-funktioner? 

​127​Martin Geertsen (V)​18/9 - 2015​​Administrationen bedes redegøre for den aktuelle status på lean-projekter på sundhedsområdet i Region Hovedstaden? 

​126​Martin Geertsen (V)​18/9 - 2015​​Administrationen bedes redegøre for den aktuelle anvendelse af bygningerne på Amager Hospital, herunder især om kapaciteten er fuldt udnyttet? 

​125​​Martin Geertsen (V)​18/9 - 2015​​Administrationen bedes redegøre for organiseringen af samt de samlede udgifter til transport (ikke patient-befordring) mellem institutionerne på sundhedsområdet?

​124​Martin Geertsen (V)​18/9 - 2015​​Administrationen bedes redegøre for organiseringen af samt de samlede udgifter til lagring af ikke-medicinsk materiale på sundhedsområdet? 

​123​​Martin Geertsen (V)​​18/9 - 2015​​Administrationen bedes redegøre for organiseringen af samt de samlede udgifter til vaskeriområdet i Region Hovedstaden, herunder fordelingen mellem offentlig og privat opgavevaretagelse? 

​122​Anne Ehrenreich (V) ​17/9 - 2015​Jeg vil gerne høre om forslaget om øget investering i personale og apparater til selvstyret behandling af patienter med hjerteflimmer indgår i budget 2016 og med hvilket beløb?  

Samt: 'Hvor mange ekstra patienter kan uddannes til selvstyret behandling i 2016 mhp. på at bremse udviklingen af det hastigt voksende forbrug af de såkaldte NOAK lægemidler? (Et forbrug der i Region H er steget med mere end 300% i løbet af 2 år, og som i 2014 udgjorde mere end 57 mio. DKK årligt).

 

Forslaget er i foråret blevet behandlet i Sundhedsudvalget med en positiv indstilling:
Læs referat fra Sundhedsudvalget den 22-6-2015 pdf-fil, åbner i nyt vindue)​​

​121​​Martin Geertsen (V)​​17/9 - 2015​Administrationen bedes give en redegørelse for status på det følgende punkt i aftale om budget for 2015:

 

For bedre at kunne tage udgangspunkt i den enkelte patients situation og behov er der enighed om i højere grad at involvere pårørende i behandlingen. På den baggrund skal der i løbet af 2015 udarbejdes et idékatalog, som fremlægges for forretningsudvalget og regionsrådet med henblik på at øge pårørendes inddragelse og tilstedeværelse i forbindelse med behandling.

​120​Martin Geertsen (V)​​17/9 - 2015​Administrationen bedes give en redegørelse for status på det følgende punkt i aftale om budget for 2015:

 

Der igangsættes en evaluering af patientvejlederordningen med henblik på at vurdere, om ordningen fungerer efter hensigten. Evalueringen forelægges forretningsudvalget inden udgangen af 2015.

 

Partierne er enige om i 2015 at færdiggøre en vision for lokale sundhedshuse baseret på erfaringer med bl.a. sundhedshuset i Helsingør.

​119​Martin Geertsen (V)​​17/9 - 2015​Administrationen bedes give en redegørelse for status på det følgende punkt i aftale om budget for 2015:

 

Der skal til budgetseminaret i foråret 2015 foreligge et oplæg om mulighederne for yderligere organisatorisk samordning og konkurrenceudsættelse af de ikke-kliniske tjenesteydelser på Facility Management, HR området, IT området, kantinedrift, vaskeri, transport og administration med det mål at opnå en årlig besparelse på 25 mio. kr.

​118​Martin Geertsen (V)​17/9 - 2015​

Administrationen bedes give en redegørelse for status på det følgende punkt i aftale om budget for 2015:

 

Partierne er enige om, at regionen fortsat samarbejder med private hospitaler og klinikker på områder, hvor det giver mening med henblik på at forkorte ventetider, overholde udredningsretten og det udvidede frie sygehusvalg. Dette sker under forudsætning af, at pris og kvalitet lever op til regionens standard. Med henblik på at drøfte rammerne for et fremtidigt samarbejde udarbejder administrationen en uddybende status på brugen af private hospitaler og klinikker, som forelægges forretningsudvalget inden udgangen af 2015.

​117​Henrik Thorup (O)​​​​​17/9 - 2015​Lægesekretærer:

Indgår der i besparelsen på 5 mio. kr. i 2016, vedr. antallet af nye elever til lægesekretæruddannelsen, en reduktion i antallet af uddannelsesansvarlige og dermed en andel af de 5 mio. kr.?

Det må jo formodes, at der ikke kan være behov for samme antal uddannelsesansvarlige når antallet af elever falder.

​116​Henrik Thorup (O)​​​​17/9 - 2015Tolkningsudgifter:

Fra 2010 (1. bogførte halvår) til 2015 er udgifter til tolkebistand hos de praktiserende læger faldet fra 18,9 mio. kr. til 11,9 mio. Altså 7 mio. kr. mindre udgifter.

Fra 2010 (1. bogførte halvår) til 2015 er udgifter til tolkebistand på regionens hospitaler faldet fra 14,5 mio. kr. til 12,6 mio. kr. Altså (kun) 1,9 mio. kr. mindre udgifter.

 

Jeg skal bede oplyst, om disse tal kan bekræftes. Bliver de det, skal jeg bede oplyst, hvad der kan gøres overfor vore hospitalsledelser, så videotolkning benyttes i større omfang?

 

Kan det bekræftes, at brug af videotolkning kan give en stor besparelse og hvad beløber udgiften til at etablere pr. anlæg sig til?

​115​Henrik Thorup (O)​​​17/9 - 2015​Partikelanlæg:

Hvorfor er der under Rigshospitalets budget/Fysiske rammer, "forudsat etablering af et partikelterapianlæg"? Når Regionsrådet ikke har tilladelse til at indkøbe et sådant anlæg?

Hvor mange penge står fortsat på den ubrugte konto til et partikelanlæg? Det ses ikke umiddelbart at fremgå af budgettet?

​114​​Henrik Thorup (O)​​17/9 - 2015​DPV:

Hvad er det der bekoster overtagelsen af det sundhedsfaglige ansvar der er forbundet med ambulancedriften for 6,3 mio. kr?

​113​Henrik Thorup (O)​17/9 - 2015​Multiarena:

Jeg skal bede om at få oplyst, hvortil der forventes brug af 10 mio. kr. i forbindelse med den nye multiarena? Er der på nuværende tidspunkt noteret kulturelle eller andre aktiviteter i arenaen, som kræver regionens støtte for 2016?

​112​Henrik Thorup (O)​17/9 - 2015

IT-investeringer:

Jeg skal bede oplyst, hvad der ligger bag investering i it-investeringer på 50 mio. kr.?

​111​Karin Friis Bach (B)​17/9 - 2015På folkemødet deltog jeg i en debat om børn som pårørende, som Regionen havde arrangeret. Her talte vi bl.a. om, at Sundhedsministeriet lå inde med midler til et nyt kompetencecenter/-netværk for børn som pårørende, som et flertal i det gamle folketing havde vedtaget skulle oprettes i to regioner i Danmark. Jeg fik i den forbindelse at vide, at Administrationen havde været i kontakt med Ministeriet, og at midlerne skulle udmønte efter sommerferien.

Aktiviteten skulle hos os, forankres i Videnscenter for Patientstøtte. Men den fortsatte eksistens af dette center er til debat i forbindelse med budgetforhandlingerne - så jeg vil derfor høre, hvor langt vi er i processen med ansøgning om disse penge? Og kan vi overhovedet tilbyde at huse et nyt kompetencecenter for børn som pårørende, hvis vi ikke længere har Videnscentret?

​110​Tormod Olsen (Ø)17/9 - 2015​​Jeg ønsker at vide, om der i lighed med situationen i eksempelvis Frederiksberg kommune kan forventes yderligere indtægter fra Movia end de nuværende budgetterede, som følge af planlagte takststigninger.

​109​Anne Ehrenreich (V)​16/9 - 2015​Hvor mange penge bruger RegionH i 2014 og 2015 på at fremme innovation? Har aktiviteterne ført til konkrete løsninger, som har vist sig at blive implementeret til gavn for hhv. borgere og klinikere/hospitalerne i Region H.? I givet fald er jeg interesseret i at få et par eksempler på dette. Hvor mange penge er afsat til innovation i 2016 ?

​108​​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​16/9 - 2015​Der planlægges med fusioner i psykiatrien, er der afsat midler til at gennemføre disse?

​107​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​16/9 - 2015Med fusionerne er ambulatorierne i psykiatrien blevet større og samlet på færre geografiske adresser.

Hvordan sikres det, at der er ressourcer til at lave opsøgende behandling for de patienter som, på grund af deres psykiske sygdom, ikke kan komme ind til ambulatorierne? 

​106​​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​16/9 - 2015​Specialuddannede psykiatriske sygeplejersker skal afhjælpe manglen på speciallæger i psykiatrien. Samtidig har Region Hovedstaden, på landsplan, den laveste andel af specialuddannede psykiatriske sygeplejersker. Hvordan prioriteres denne uddannelse i budgettet?

​105​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​16/9 - 2015Er der afsat midler til kompetenceudvikling i psykiatrien?

I givet fald hvor mange? Hvordan er de prioriteret i forhold til faggrupper og konkrete uddannelser?

​104​Lise Müller (F)​16/9 - 2015Tillægsspørgsmål til budgetspørgsmål om DPV:

Hvor mange reddere anslås det at der mangler på landsplan? (opdelt på paramedicinere/reddere)

Hvor mange reddere/paramedicinere uddanner vi årligt her i regionen og hvor mange uddannes på landsplan?

Hvad er der gjort for at stramme op på visitationen til ambulancer ca. 1813?

Kan man sænke ventetiderne ved at tilkøbe flere sygetransporter? Vil det have en positiv effekt på de øvrige kørselstyper?

Er det en idé at tilkøbe "iltbehandling" til sygetransporterne og hvad vil det koste?

​103​Jens Mandrup (F)​15/9 - 2015​Det ønskes oplyst, hvor mange medarbejdere indenfor Facility Management, der findes på Region H's virksomheder, dog udskilt medarbejdere, der arbejder med rengøring.

​102​​Lise Müller (F)​​15/9 - 2015

De 17+ 3 mio. kr. der er lagt ind i budgettet for 2016 til DPV.

Jeg vil gerne bede om at få dem udspecificeret samt om der er planlagt tilkøb af beredskaber indenfor det for 2016 forslåede budget?

​101​Lise Müller (F)​15/9 - 2015Ultimo 2014 besluttede regionsrådet at oprette et donationslager og et donationsværksted i forbindelse med donation af genanvendeligt hospitalsudstyr. 

Der udestod en del af finansieringen til budget 2016.

Jeg vil derfor spørge hvor langt vi er ift., at implementere anbefalingerne og om den udestående finansiering er inddraget i administrationens budgetforslag.

Hvis ikke, hvor stort et beløb udestår? 

100​​Charlotte Fischer (B)​15/9 - 2015​Jeg ønsker at vide, hvordan Region H vil styrke innovationen i vores indkøb fremefter - både via nye dialogbaserede metoder, funktionskrav og brug af totalomkostninger? Jeg vil gerne så vidt muligt have udleveret en handlingsplan/strategi - og hvis det ikke er muligt, vil jeg have en begrundelse.

​099​​​Lise Müller (F)​15/9 - 2015Jeg ønsker administrationens vurdering af hvorledes man kunne aflaste ambulanceområdet.


Vil det fx kunne aflaste hvis man ved overførsler mellem hospitaler brugte hospitalspersonale (ex portører), evt. i en forsøgsperiode. Hvad vil det koste, hvad kræver det? Og kan det lade sig gøre?

​098​​​Lise Müller (F)​​​15/9 - 2015​På mødet mellem FU og RMU fortalte BBH's direktør at de var tilført 8 mio. kr. på det medicinske område og skulle spare 7,9 mio. kr. Det tal stemmer ikke overens med den oversigt, der er givet i budgetmaterialet (som jeg udbad mig før budgetprocessen startede).  Jeg vil gerne bede om en opdateret version.

​097​​Lise Müller (F)​​​15/9 - 2015

Budgetspørgsmål vedr. akutklinikker.

Af forslaget fremgår det at der vil være tale om et lille antal patienter, der vil henvende sig til akutmodtagelserne hvis åbningstiderne blev reduceret:

Såfremt alle henvendte sig til akutmodtagelserne, hvor mange ville det dreje sig om?

Hvordan ser ventetiderne ud på de pågældende akutmodtagelser ud i de nævnte tidsrum?

Hvordan er det med serviceklagerne fra de pågældende akutmodtagelser?

Slutteligt ønsker jeg et tilsvarende søjlediagram over henvendelser og kapacitet på akutmodtagelserne.

​096​Lise Müller (F)​​15/9 - 2015Budgetspørgsmål om bibliotek på Rigshospitalet.

 
Angiveligt bruges der 2,4 mio. kr. årligt på Biblioteket og andre arrangementer på RH.

Hvor mange brugere og/eller udlån var der? Og hvordan ser det ud med udviklingen?

​095​Lise Müller (F)​15/9 - 2015Budgetspørgsmål om eksterne konsulenter

Jeg vil gerne bede om administrationens vurdering af, om det giver mening at reducere budgettet til eksterne konsulenter på 82 mio. kr. med eksempelvis 10 %.

​094​Lise Müller (F)​15/9 - 2015​På vores budgetseminar blev det angivet, at der var ansat svarende til 23 stillinger til at kontrollere forbrug mv ift. forskning (som følge af misbruget på Rigshospitalet). Det tal ønsker jeg verificeret samt et samlet beløb på udgiften til disse.

​093​Per Seerup Knudsen (A)​14/9 - 2015Jeg ønsker specificeret budgettet for Praksisområdet, således at der som minimum fremgår følgende:


Tal for Regnskab 2014, Budget 2015 og Budgetforslag 2016-2019 for hver af de praksisgrupper, som Danske Regioner/RLTN har indgået overenskomst med.

Jeg vil gerne have oplyst beløbene inkl. og ekskl. medicintilskud for hver praksisgruppe.

For Almen lægehjælp ønskes oplyst hvilke beløb og poster, der indgår i budgetforslaget.

​092​​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​​​​​​​13/9 - 2015​​I forbindelse med effektiviseringsprocessen har vi den 22. juni 2015 besluttet bl.a. at spare på sekretærer i psykiatrien. I den forbindelse vil jeg høre, hvilke konsekvenser det har for arbejdet i psykiatrien og behandlingstiden? Hvor mange notater skrives ikke inden for den fastlagte tid? Hvordan er arbejdsmiljøet i sekretærgruppen? Der var besøg fra arbejdsmiljøtilsynet i BUC i 2014, hvilke anbefalinger kom de med, er de blevet fulgt? Hvor mange penge er der blevet brugt på at nedbringe "bunker"?

​091​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​​​​​​13/9 - 2015​Har RegionH gennemført en måling af patient- og pårørendetilfredsheden i psykiatrien (når bortses fra LUP'en)? I givet fald hvornår? Og hvordan var resultaterne?

​090​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​​​​​13/9 - 2015Vi er bekymrede over, at det efter sigende er blevet sværere at rekruttere til børne- og ungdomspsykiatrien, og at yngre læger rejser fra specialet. For at få er overblik over hvor attraktivt det er at arbejde i Region H's Psykiatri, ønsker vi svar på følgende:
 • Antal ansættelser i I- og H-stillinger på centerniveau i 2012, 13 og 14 samt første halvår af 2015

Antal opsigelser fra I- og H-stillinger, ikke barselsorlov, men opsigelser, og en analyse af deres begrundelser for opsigelserne. Med samme opdeling i år og centervist.

​089​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​​​​13/9 - 2015Vi ønsker følgende oplysninger for perioden 2012-1. halvår 2015 for speciallæger og overlæger i psykiatrien i RegionH:
 • Antal opsigelser på centerniveau (der hvor centre er blevet sammenlagt bruges de nye navne, med de gamle lagt sammen for de tidligere år).
 • Analyse af årsager til opsigelser, og hvor mange fratrædelsessamtaler der er blevet afholdt, og af hvem.
 • Antal nyansættelser tilsvarende på centerniveau og årstal.
 • Antal interne flytninger af speciallæger og overlæger fra et afsnit til et andet. Dette uanset årsag, enten fordi afsnittene sammenlægges, flytter matrikel eller andet.

​088​​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​​​13/9 - 2015​Som det fremgår af svaret på regionrådsspørgsmål nr. 106 af 26. maj 2015 er der cirka 18 psykiatere (inkl. klinikchefer, overlæger og afdelingslæger), som er fratrådt i 2015 og 29, som fratrådt i 2014. Gennemføres der fratrædelsessamtaler? Kan der oplyses noget om, hvordan de fratrådte fordeler sig på personer, som er gået på pension, har fået en anden lederstilling mv.?

​087​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​​13/9 - 2015​Vi vil gerne vide, hvor mange medarbejdere, der var ansat i administrationen for Region Hovedstadens Psykiatri på Kristineberg i 2012-15, fordelt på kategorier og arbejdsopgaver? Og hvor stor personaleomsætningen har været samt begrundelser for fratrædelse.

​086​​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​13/9 - 2015​Der er rygter om, at medarbejdere i psykiatrien har fået gyldne håndtryk. Kan det bekræftes?

​085​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​13/9 - 2015​Vi vil gerne vide, hvordan børn og recovery prioriteres i psykiatrien?

​084​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​13/9 - 2015​Vi vil gerne vide, hvordan de ekstra penge, som tilføres psykiatrien vil blive anvendt?

​083​Erik Sejersten, Carsten Scheibye og Anne Ehrenreich (V)​​13/9 - 2015​​Indgår ydernummer til psykiatrisk speciallæge på Bornholm i budgettet? Hvis Regionsrådet beslutter at bevilge et ydernummer til psykiatrien på Bornholm, kan den beslutning så underkendes administrativt eller i Speciallægenævnet?

​082​​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​13/9 - 2015​​Hvordan overvåges psykiatriske patienter under indlæggelse på somatiske afdelinger? Hvem overvåger dem? Er der personale til det? Hvordan foregår transporten af en psykiatrisk patient mellem f.eks. Glostrup Skadestue og Hvidovre PC? Hvem ledsager patienten? Er det sikkert?

​081​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​13/9 - 2015​​Anvendelsen af tvang er nedbragt. Hvordan kan man se det? Hvordan er udviklingen i brugen af andre tvangsformer? Hvor meget anvendes fastholdelse i de bæltefri afdelinger?

080​​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​​13/9 - 2015​​Vi forstår, at der i psykiatrien foregår en opgørelse af ydelser. Vi vil gerne vide, hvilke af ydelserne, som er fastsat af Sundhedsstyrelsen, og hvilke som er fastsat af regionen. Vi vil endvidere gerne vide, hvordan ydelsesstrukturen fremmer samarbejdet med kommunerne og for børns vedkommende samarbejde med forældrene? Hvordan vægtes psykoterapi i forhold til medicinsamtaler? Og hjemmebesøg kontra ambulante besøg?

​079​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​​13/9 - 2015​En større gruppe af læger i Region Hovedstadens Psykiatri deltog den 24. august 2015 i et dialogmøde med regionsrådsformanden. Vi vil høre, om der kan gives lidt oplysninger om, hvad lægerne sagde. Præsenterede de materiale, som kan deles med Regionsrådet?

​078​​​​​​​​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​13/9 - 2015​Vi vil gerne have oplyst, med hvilke satser regionens personale honoreres for kørsel i egen bil.

​077​​​​​​​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​13/9 - 2015​I lyset af at RegionH stiller krav til en række byggefirmaer, som arbejder for regionen om at oprette praktik- og lærlingepladser, vil vi gerne vide, hvor mange praktikpladser RegionH har oprettet/haft i perioden 2013-15, og hvor mange der budgetteres med i 2016? Hvor stor en procentdel praktikanterne udgør af det samlede personale. Og inden for hvilke områder praktikpladserne findes?

​076​​​​​​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​​​​​13/9 - 2015​Vi vil gerne vide, hvor mange medarbejdere som er betalt af Region Hovedstaden Greater Copenhagen budget i 2015-16, hvilke opgaver de varetager, og hvor de er placeret? Vi vil også gerne vide, hvilke måltal der er opsat for de erhvervsmæssige resultater af Greater Copenhagen samarbejdet samt hvordan det skal måles?

​075​​​​​​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​​​​13/9 - 2015​Hvad vil regionen foretage sig i lyset af det faldende antal passagerer i den kollektive transport?

​074​​​​​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​​​​13/9 - 2015​Vi vil gerne vide, hvor stort renoveringsbudgettet er for Region Hovedstadens bygningsmasse i 2016 samt budgettet de foregående tre år. Vil vi med det foreslåede renoveringsniveau sikre, at bygningsmassen bevarer sin værdi og opfattes som tidssvarende? Vi vil endvidere gerne vide, på hvilket grundlag renoveringerne foretages. Gennemføres der årlige bygningssyn, som danner grundlag for renoveringsarbejdet og prioriteringerne, eller hvordan besluttes indsatsen? Hvordan er arbejdet med bygningsrenoveringer organiseret? Er der en central afdeling, som koordinerer og indhenter priser? Vil de nye ESCO medarbejdere indgå i renoveringsenheden?

​073​​​​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​​​​13/9 - 2015​Det fremgår, at der forventes etableret flere hospicepladser. Hvor vil de rent geografisk blive placeret? Hvor mange hospicepladser findes på Bornholm, og dækker de behovet?

​072​​​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​​​13/9 - 2015​Vi vil gerne have en specificeret opgørelse, som viser merudgifterne i den præhospitale virksomhed i 2015 og de budgetterede merudgifter i 2016.

​071​​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​​13/9 - 2015​​Hvad er årsagen til, at tandlægeoverenskomsten er blevet dyrere, når det var forventet, at den skulle være budgetneutral?

​070​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​13/9 - 2015​Vi vil gerne vide, hvor mange informations- og kommunikationsmedarbejdere, der er ansat i Region Hovedstaden, og om der er planer om at lægge de mange enheder på området sammen? 

​069​​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​13/9 - 2015​HIV patienter i Region Hovedstaden behandles nu med et præparat, hvor der skal tages 4 piller om dagen mod tidligere kun en. Er der foretaget en vurdering af, om det øger antallet af kroniske sygdomme hos de HIV syge?  2/3 af HIV patienterne bor i Region Hovedstaden. Vi vil gerne vide, om det er afspejlet i fordelingen af midlerne på sundhedsområdet?

​068​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​​13/9 - 2015Det fremgår af budgetforslaget, at RegionH mener, at man ved at anke flere sager afgjort af Patienterstatningen kan høste et tocifret millionbeløb. Hvad er baggrunden for denne vurdering? Hvor mange sager, vil regionen årligt anke? Hvor store erstatninger udbetaler regionen årligt? Hvor mange sager anker de øvrige regioner? Hvad vil det koste regionen administrativt at gennemføre ankesagerne? Hvor lang tid vil det tage? Hvad betyder det for ventetiden for borgerne? Hvor lang tid vil en sag hos patienterstatningen tage, hvis borgeren også skal vente på en ankesagsbehandling? Vil der samtidig blive taget skridt til at intensivere indsatsen for at forhindre fejl, som kan medføre erstatning?

​067​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​13/9 - 2015​Hvor mange hæmakromatose patienter findes i RegionH? Hvordan behandles de? Hvad er udgifterne? Er der en systematisk tilgang til behandlingen af disse patienter? Hvilke følgesygdomme kan patienterne få, hvis de ikke modtager den rette behandling? Hvordan behandles sådanne patienter i de øvrige regioner?
 
​066​Martin Geertsen og Anne Ehrenreich (V)​​13/9 - 2015​Kan Gentofte Hospital operere flere patienter – hvis vi satsede endnu mere på Gentofte Hospital som et elektivt center – og byttede de medicinske patienter/sengepladser på Gentofte ud med kirurgiske patienter fra Herlev – og så flyttede nogen af de medicinske patienter til Herlev? Det kunne muligvis også spare penge, da der så ikke ville være brug for så mange vagthold m.m.? Er der p-pladser nok på Gentofte til at dække behovet?

​065​Karin Friis Bach (B)​13/9 - ​​2015​Hvor meget vurderes det, at der kan spares ved at Region Hovedstaden - i lighed med flere af de øvrige Regioner- tilbyder psoriasispatienter lysbehandling hos Læsø Kur i stedet for hos det nuværende tilbud i Israel?

​064​Karin Friis Bach (B)​13/9 - 2015​Hvad er den faglige vurdering af kvalitet og sikkerhed i forhold til at anvende Avastin til behandling af våd aldersrelateret macula degeneration (våd AMD) frem for de to markedsførte lægemidler, der findes til samme indikation)

Hvor meget vil Region Hovedstaden kunne spare ved at anvende Avastin til våd AMD i stedet for Lucentis per år?

Hvad er Administrationens vurdering af de retslige konsekvenser af en sådan medicinomlægning, bl.a. set i lyset af, at de franske myndigheder nu anbefaler og giver tilskud til off-label brug af Avastin med henvisning til en ellers kunstig opretholdelse af et monopol for Lucentis.

​063​Martin Geertsen (V)​12/9 - 2015​Administrationen bedes i absolutte tal og procenter i tabelform opliste forventninger til udgiftsstigning i sygehusmedicin i 2016, som det pt fremgår af de fem Regioners budgetforslag, herunder i procenter og absolutte tal redegøre for de fem Regioners forventninger på området set i forhold til forventningerne fra henholdsvis Amgros og SSI?

​062​Randi Mondorf (V)​12/9 - 2015Det forlyder, at Norge betaler langt mindre, op til 22% mindre, for medicinpræparater end Danmark, herunder Region Hovedstaden. Det ønskes belyst hvilke (positive) økonomiske konsekvenser, det ville have på regionens medicinudgifter, såfremt priserne var de samme som i Norge. Særligt ønskes redegjort for priserne på de 25 dyreste præparater, der svarer til ca. 50 % af medicinudgifterne, eks. præparater til behandling af kræft, gigt og sclerose, hepatitis C og cystisk fibrose.

 

Det ønskes belyst hvilken positiv økonomisk effekt, der er ved at reducere brugen med eks. 25 % af præparater, der primært har en convenience kvalitet, frem for en behandlende effekt.

 

Hvilken økonomisk effekt, ville det have, hvis regionen på eks. de dyreste 10 præparater, brugte det præparat, der betegnes som "næsten lige så god" til ¼ af prisen.  

​061​Tormod Olsen (Ø)​​​11/9 - 2015​Jeg ønsker en oversigt over antallet af kommunikationsmedarbejdere i de enkelte virksomheder og i den centrale administration. Jeg ønsker, at oversigten også viser lønudgifter, årsværk og om arbejdet vedr. intern eller ekstern kommunikation.

​060Tormod Olsen (Ø)​​11/9 - 2015​Jeg ønsker at vide, hvor meget tid der konkret kan spares, ved at nedsætte frekvensen på tavlemøder til månedlige møder for den del af medarbejdergruppen, som i det nuværende regime afholder tavlemøder ugentligt.

​059​Torben Kjær (Ø) og Lise Müller (F)​11/9 - 2015​Der ønskes en forklaring på, hvorfor antallet af årsværk under bevillingen til administration stiger fra 509 i 2015 til 568 i 2016 (s. 97 i budgetforslaget).

​058​Stillet ved budgetseminar​11/9 - 2015​Der ønskes en nærmere redegørelse for, hvorfor der er behov for at bemyndige Koncerndirektionen til, at kunne fremrykke indkøb sidst på året, herunder hvorfor der ikke er samme behov i forhold evt. beslutning om at foretage afdrag på leasinggæld.

​057Charlotte Fischer (B)​​10/9 - 2015​Det fremgår, at regionen i højere grad vil anke afgørelser fra Patienterstatningen – og at dette forventes at give besparelse på 11 mio. Jeg ønsker på den baggrund eksempler på, hvad det er for sager, som administrationen mener med fordel kunne have været anket? Jeg ønsker samtidig at vide, hvilke overvejelser administrationen gør sig om ulighed. Ved at anke afgørelser kan vi som myndighed strengt taget køre en ”udmattelsesstrategi”, hvor mennesker med små midler ganske enkelt må strække våben. De har måske opbrugt deres retsforsikring i første instans og har ikke flere midler til at køre videre og risikere at tabe. ​

​056Charlotte Fischer (B)​​10/9 -2015​Jeg vil gerne vide, hvordan vi i regionen – i administrationen og på hospitalerne – arbejder med innovation ved at inddrage medarbejderne og deres ideer?

​055Charlotte Fischer (B)​​10/9 - 2015​Jeg ønsker at vide, om Region Hovedstaden har projekter, hvor vi arbejder med at styrke patienters inddragelse og helbred via sundhedsapps – og hvis ja, hvilke? 

​054Charlotte Fischer (B)​​10/9 - 2015​Hvordan fordeles de 46 mio., der via satspuljen kommer ekstra til psykiatrien, helt konkret?

​053​Charlotte Fischer (B)​10/9 - 2015I vores region har vi valgt en model, hvor hospitalerne får dækket 80 procent af deres medicinudgiftsvækst. De andre regioner kører andre modeller, bl.a. hvor man kun dækker medicin, der stemmer overens med RADS. Jeg ønsker på den baggrund at vide, hvad administrationen ved om effekten af vores model internt i regionen (bl.a. i forhold til fordelingen mellem afdelingerne), men også om hvor god eller mindre god vores model er sammenlignet med de øvrige regioners, når det handler om at budgetstyring og brug af medicin jf. RADS’ anbefalinger?

​052​Abbas Razvi  (B)​9/9 - 2015Under Smart vækst i ReVUS’en anbefales et fyrtårnsprojekt, der hedder udvikling af fælles data-hub;
Ønsker Region Hovedstaden at få dette data-hub videreudviklet til BIG-data? 

Kan det lade sig gøre og i så fald: Hvad vil det koste
at i værksætte en undersøgelse heraf, for at afdække forskellige aspekter af dette? 

​051​Karin Friis Bach​​7/9 - 2015​I forlængelse af spørgsmål 47 og tilhørende svar, vil jeg gerne høre, om man vil kunne øge brugen af parallelimporteret medicin - og dermed nedsætte medicinudgifterne - ved at ændre på kriterierne i Amgros- udbuddene?
 
Hvilke ændringer vil man kunne forestille sig, som vil åbne for større anvendelse af parallelimporteret medicin? Hvor store besparelser vil potentielt kunne hentes? Og hvad vil konsekvenserne for fx leveringssikkerhed, bestillingsprocedurer m.m. blive?

​050​Anne Ehrenreich (V)​​6/9 - 2015Foranlediget af vedhæftede artikel

http://www.avisen.dk/eksemplerne-vaelter-frem-flere-pressede-jordmoedre-t_342776.aspx

vil jeg gerne have oplyst, hvordan antallet af fødende har udviklet sig set i forhold til ressourcerne på området. Jeg vil også gerne kende årsagen til de problemer, som nævnes i artiklen, og vide hvad der kan og skal gøres for at rette op på problemerne på fødeafdelingerne i Region Hovedstaden. ​

​049​Henrik Thorup (O)​4/9 - 2015Vedr. 5.04 (10.11) Ressourcegenanvendelse, der omhandler klinisk risikoaffald (KRA):

Er administrationen bekendt med Reconic, der er en virksomhed der re-steriliserer og genbruger èngangsprodukter, hvorved der kan blive et besparelsespotentiale af en anseelig størrelse?

Hvis det er bekendt, hvad er der så vist af interesse for dette firmas muligheder herunder eventuel besparelse for Region Hovedstaden?

​048​Martin Geertsen (V)2/9 - 2015

konverteret fra politikerspørgsmål 168​
Kan det bekræftes, at Regionen har modtaget en henvendelse fra Danske Radiologers Organisation (DRO), hvor der (primært røntgen- og ultralydsundersøgelser, men også CT- og MR-scanninger) tilbydes i 2015 og i 2016 at udføre radiologiske undersøgelser til en takst, der er mindre end omkostningerne ved at sende borgerne på regionens hospitaler? Og hvilken respons har Regionen givet DRO ift. behovet for effektiviseringer og besparelser på Regionens budget for både 2015 og 2016?

 

Hvad vil Regionen/koncerndirektionen konkret gøre, hvis sammenslutninger af privatpraktiserende speciallæger henvender sig med et konkret tilbud om at levere billigere ydelser på specifikke specialer sammenholdt ned tilsvarende kliniker på de offentlige hospitaler i regionen?

​047​Marianne Stendell (A)​3/9 - 2015​Er der mulighed for at spare penge til medicinudgifter ved at bruge mere parallelimport?

​046​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​1/9 - 2015​I tillæg til de spørgsmål, vi allerede har stillet, vil vi gerne have oplyst, hvor stor en del af det familie terapeutiske team, som er finansieret af eksterne forskningsmidler, og hvor stor en del, som finansieres af Region Hovedstaden.​

​045​​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​30/8 - 2015​I effektiviseringskataloget, som Regionsrådet tog stilling til den 22. juni 2015, indgik et forslag om en besparelse i børnepsykiatrien på Psykiatrisk Center Glostrup. Vi vil gerne vide, om der er taget nærmere stilling til, hvordan besparelsen udmøntes, og hvilke konsekvenser den vil have.​

​044​Erik Sejersten og Anne Ehrenreich (V)​30/8 - 2015Vi har fået oplyst, at formålet med omlægningen af familieterapeutisk team er at udbrede tilbuddet til at omfatte børn og unge på alle tre afdelinger, Hillerød, Glostrup og Bispebjerg, så der gives et ens tilbud til alle børn og unge med samme behov i hele regionen.

 

1. I det lys lyder det som en meget lille udvidelse kun at tilføre teamet 0,5 mio. kr. mere? Er det nok til de ekstra opgaver? Hvor stort var budgettet for det familieterapeutiske team, og hvor stort bliver budgettet for den nye indsats?

2. Hvor mange behandlere bestod det familieterapeutiske team af, og hvilke uddannelser have de?  Hvor mange ekstra medarbejdere tilføres for at løse den nye og større opgave?

 

3. Hvor mange patienter behandlede teamet om året? Hvor mange patienter forventes det vil få tilbuddet fremover? Er der familier, som man bør følge over flere år? Er der et maksimum for hvor mange samtaler en familie kan få, eller et maksimum for hvor lang tid man kan få behandling? Hvilke kriterier bruges i så fald?

4. Hvordan sikrer Regionen at kvaliteten af den behandling man vil tilbyde de familier "der tilbydes en særlig løsning" er ligeså høj, som den de har modtaget indtil nu? Hvilke kompetencer og uddannelser har de behandlere, der overtager familierne, og skal behandle de familier der i fremtiden ville være henvist til familie terapeutisk team? 
 

5. Hvor mange patienter stod på venteliste til tilbuddet, da man lukkede det? Hvad har man tilbudt de familier, der var henvist, men ikke var startet i behandling (stod på venteliste), da man besluttede at nedlægge Familieterapeutisk Team? Hvor mange var det? Hvad kan man henvise til nu, hvor Familieterapeutisk team ikke eksisterer?
 

6. Hvor mange ressourcer bør den nye enhed tilføres for at Region Hovedstadens psykiatri vil kunne gennemføre deres planer om at videreføre de gode erfaringer og sikre, at tilbuddet kommer alle borgere i regionen til gode? 

​043​Pia Illum (A)​28/8 - 2015​Jeg er bekymret for, at mit forslag om, en analyse af en besparelse (effektivisering), ved hjemtagelse af RGT opgaver, ikke er kommet med i budget forslagene, da jeg ikke kan finde det i det materiale, vi har fået tilsendt.

Jeg vil håbe det når, at blive indregnet, da jeg mener, der er mange penge, at spare ved hjemtagelse af RGT opgaver, da apparaturet jo mange steder står ubrugt efter kl 16 og vi sender mange opgaver ud.​

​042​Charlotte Fischer (B)​​2/6 - 2015Jeg ønsker at vide mere om perspektiver for effektiviseringer:

Rigshospitalet tilkendegiver, at de vil gennemgå deres diagnostiske ydelser mhp at effektivisere forbruget. Vil det ikke være idé for samtlige hospitaler?

Er det muligt at sige noget om potentiale for mere effektivt forbrug af diagnostiske ydelser på hospitalerne?

​041Lise Müller (F)​​01/6 -2015
Spørgsmål i forhold til Psykiatriområdet.
Hvad betyder besparelserne på BUC konkret i forhold til matrikel, service og ydelser? 

​040Lise Müller (F)​​01/6 -2015Spørgsmål i forhold til Psykiatriområdet.
Vil besparelsesforslagene påvirke det ambulante område? 

​039Lise Müller (F)​​01/6 - 2015Spørgsmål i forhold til Psykiatriområdet.
Hvorledes vil besparelserne påvirke sammenhængende patientforløb mellem psykiatrien og kommunerne? 

​038Lise Müller (F)​01/6 - 2015​​Der er forslag om at spare 8 mio på sekretærer inden for psykiatrien. I hvilket omfang vil disse besparelser føre til ekstra administrative arbejdsopgaver for det behandlende personale?

037​Lise Müller (F)​​01/6 -2015​Patienter med alvorlige psykiske lidelser lever 15-20 år kortere end raske borgere. Hvorledes forholder Region Hovedstaden til denne voldsomme ulighed – og hvorledes vil man sikre, at de aktuelle besparelser i 2015 og 2016 ikke øger denne ulighed?​

​036​Lise Müller (F)​​01/6 -2015​Jeg vil godt høre om, der er noget problem (aftale-mæssigt) ift. at vi har fået penge til psykiatri-området og nu foretager besparelser, primært pga medicinpriser i somatikken? – herunder De aktuelle besparelser inden for psykiatrien er bl.a. betinget af ekstraordinære udgifter til medicin inden for det somatiske område. Er der inden for de sidste 5 år eksempler på, at budgetoverskridelse inden for psykiatrien har ført til besparelser inden for det somatiske område?

​035​​Torben Kjær (Ø)​​01/6 - 2015​Hvilke beregninger ligger der for behovet for patienttransport, som må forventes at blive højere som følge af sammenlægninger af afdelinger og specialer?​

​034​​Torben Kjær (Ø)​01/6 - 2015​Hvor meget bruges der på pressetjeneste og mediepersoner centralt og decentralt, og hvad mener administrationen er minimumsbehovet?

​033​​Torben Kjær (Ø)01/6 - 2015​​Hvilke sparepotentialer kunne der være i mindre brug af ekstern konsulentvirksomhed både centralt og decentralt?​

​032​Torben Kjær (Ø)​01/6 - 2015​Hvilket økonomisk potentiale kunne der være i at udbrede modellen fra Gentofte Hospital til andre hospitaler og afdelinger, hvor egne medarbejdere ud fra tillidsbaseret ledelse og arbejdspladsstyret innovation udfører renoveringer og mindre entreprenøropgaver i stedet for at udlicitere opgaverne?

​031​Torben Kjær (Ø)​​01/6 - 2015​Har man overblik over, hvilke initiativer, der er iværksat på nogle hospitaler, der med fordel kunne implementeres på andre hospitaler, og hvilket økonomisk potentiale der ligger heri? 

​030Anne Ehrenreich (V)
​01/6 - 2015​I forlængelse af administrationens svar på regionsspørgsmål 107 skal jeg bede om administrationens faglige vurdering af, hvilke opgaver et videnscenter for hæmokromatose med fordel kunne varetage.

​029​​​Karin Friis Bach (B)​​26/5 - 2015​Jeg har følgende to spørgsmål vedr. den foreslåede flytning af Allergicentret på Gentofte Hospital:
1. Videnscentret for Allergi er en del af Regeringens kemikalieindsats og modtager derfor tilskud fra Miljøstyrelsen. I deres høringssvar åbner Miljøstyrelsen for muligheden for, at genforhandle tilskuddet, hvis Videnscentrets vilkår forringes, således at det nuværende høje niveau ikke kan opretholdes.
Jeg vil gerne høre, hvor stor en del af Allergicentrets budget, der udgøres af midlerne fra Miljøstyrelsen (i hhv. kroner og procent), samt hvad det ville betyde for centret, hvis Miljøstyrelsens tilskud bortfaldt, fordi de fx valgte at flytte opgaven til et andet allergicenter.

2. Allergicentret på Gentofte Hospital har for nyligt fået installeret ekspositionskamre, som kan udnyttes til forskning og særligt avancerede undersøgelser. Disse nye kamre kan ikke flyttes med til Bispebjerg Hospital, og jeg vil derfor gerne have oplyst, hvor meget de har kostet, og hvad udgiften vil være, hvis man skal installere lignende faciliteter på Bispebjerg Hospital.

​028Karin Friis Bach (B)
​26/5 - 2015Jeg vil hermed gerne spørge ind til forslaget fra Herlev og Gentofte Hospital om en nedsættelse af udgiften til medicinservice fra 10 til 3 mio. kr. 

Hvordan forestiller man sig, at hente besparelsen? Hvilke opgaver vil fremover ikke blive udført?

Apotekets medicinservice indebærer bl.a. bestilling af medicin og udpakning, når medicinen kommer. Dette er opgaver, som under alle omstændigheder skal løses hver dag. Hvis ikke man længere ønsker apotekets ydelse, hvilken personalegruppe forventes da at skulle løse opgaven?

Ved en evt. overdragelse af opgaverne omkring medicinhåndtering til klinisk personale, kan man frygte, at dyr medicin, som skal holdes koldt, risikerer at blive ødelagt, fordi det ikke bliver pakket ud og sat på køl med det samme. Hvordan vil det sikres, at der fortsat er sikkerhed for korrekt håndtering af medicinen?

Der forventes i den kommende tid, at skulle hentes større besparelser på skift fra dyr til billigere medicin. Hvordan sikrer man sig, at de nye retningslinjer vil blive overholdt, hvis opgaven omkring medicinbestilling fremover skal varetages af klinisk eller andet personale, som ikke nødvendigvis kan forventes hele tiden at være up-to-date med de nyeste retningslinjer for brug af medicin?

​027​Anne Ehrenreich (V)​26/5 - 2015​Vil vi med revisionen af HOPP2020 sikre en fuld udnyttelse af de nye operationsstuer på Gentofte Hospital? og hvis ikke - hvilke overvejelser gør man sig for at sikre fuld udnyttelse i en situation, hvor kapaciteten på Herlev er presset?​

​026​​​​Anne Ehrenreich (V)​26/5 -2015Hvordan sikrer vi, at vi ikke gennem HOPP processen tømmer Supersygehuset i Hillerød for opgaver, inden byggeriet er gået i gang?

​025​​​Anne Ehrenreich (V)​26/5 - 2015​Det er positivt, at vi har fået bedre mulighed for at hjælpe Hepatitis C patienter med at blive raske. I den forbindelse vil jeg gerne vide, hvad udgiften har været i Region H til behandling af hepatitis C i indeværende år, samt hvor store udgifter vi forventer for den resterende del af 2015. Jeg vil gerne kende de tilsvarende tal for de øvrige regioner. Endelig vil jeg gerne vide, på hvilken måde Økonomiaftalen tager højde for, at Hepatitis C patienterne ikke er ligeligt fordelt i landet. 

​024​​Anne Ehrenreich (V)​​​​25/5 - 2015​I lyset af de stigende medicinudgifter har jeg tidligere stillet spørgsmål om muligheden for at reducere væksten i udgiften til NOAK-medicin til behandling af atrieflimren. NOAK medicin er væsentligt dyrere end VKA-behandling, som flugter med RADS retningslinje om at VKA-medicin bør have første prioritet første prioritet i behandlingen af atrieflimren. Jeg vil derfor høre, om Region Hovedstaden som bl.a. Region SydDanmark har taget skridt til at følge RADS retningslinje på området. Jeg vil endvidere høre hvor mange patienter, som fortsat behandles med den dyrere NOAK medicin i Region Hovedstaden.  ​

​023​Anne Ehrenreich (V)​​​25/5 - 2015​I psykiatrien lægges op til, at kommunerne skal hjemtage en række opgaver, som Region Hovedstadens psykiatri har udført for dem. I den forbindelse vil jeg høre, hvordan man vil tilrettelægge processen, så det sikres, at besparelserne ikke går ud over patienterne.

​022Anne Ehrenreich (V)​​25/5 - 2015Det er positivt, at Region Hovedstaden har igangsat en række samarbejdsprojekter med Københavns Kommune, som styrker behandlingen. 
Hvilke planer og aktiviteter har Region Hovedstadens psykiatri for at gennemføre tilsvarende aktiviteter med de øvrige kommuner i regionen? 
Hvordan beregnes den økonomiske fordelingsnøgle mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune for de nævnte fællesaktiviteter?

​021​Anne Ehrenreich (V)​25/5 - 2015

Vedr. færdigbehandlede patienter i psykiatrien som ikke kan udskrives. Det fremgår af mødemateriale til Psykiatriudvalget, at Region Hovedstaden har et stort antal færdigbehandlede patienter, som ikke kan udskrives grundet manglende kapacitet i kommunerne.

Jeg vil gerne bede om en oversigt over, hvilke kommuner det drejer sig om, og høre hvorvidt Region Hovedstaden har drøftet udfordringerne med de pågældende kommuner. Samt hvordan udsigterne er for, at de pågældende kommuner bliver i stand til at hjemtage deres færdigbehandlede borgere?


020​Udvalget for tværsektoriel Samarbejde28/4 - 2015

​Udvalget for Tværsektoriel Samarbejde har ønsket en beskrivelse af konsekvens og evt. besparelse ved lukning af TB bussen (Røntgenbussen).

019Udvalget for tværsektoriel Samarbejde28/4 - 2015​Udvalget for tværsektoriel Samarbejde har ønsket en beskrivelse af konsekvens og evt. besparelse ved lukning af blodprøvetagning i Sundhedshuset.

018​Charlotte Fischer (B)19/5 - 2015Hermed spørgsmål om psykiatri til budgetprocessen:
Jeg ønsker at vide, hvor store de enkelte centre bliver med de foreslåede ændringer, dvs. tal på hvor mange borgere der indgår i deres respektive optageområder.

PC Glostrup peger på stor befolkningstilvækst i PC Amagers optageområde. De foreslår i stedet at flytte Christianshavn til PC Amager og lade Vesterbro forblive en del af PC Glostrup/Hvidovre. Jeg ønsker administrationens kommentar til dette forslag.

017​Annie Hagel (Ø)19/5 - 2015​Forslag om samordning og konkurrenceudsættelse af ikke-kliniske funktioner forventes at give en besparelse på 25 mio. i 2016. I hvilket omfang og hvordan inddrages medarbejdernes ideer og forslag konkret i kvalificeringen af besparelserne?

016​Annie Hagel (Ø)​19/5 - 2015

På Herlev og Gentofte Hospital Gynækologisk-obstetrisk afdeling vil man begrænse antallet af akutte henvendelser fra gravide og fødende. Hvordan og med hvilke konsekvenser for kvinderne?​

015​​Annie Hagel (Ø)​19/5 - 2015​På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samler FM-enheden en række mindre enheder og udnytter fælles ressourcer bedre. Hvordan og med hvilke konsekvenser for de ansatte og opgaveløsningen? 

014​​Annie Hagel (Ø)​19/5 - 2015

Neurologisk afdeling N på Bispebjerg Hospital har ifølge høringssvaret omlagt stationær til ambulant behandling og reduceret indlæggelsestiden for apopleksipatienter, så tre senge er nedlagt. Ifølge beskrivelsen påvirker det patienternes oplevelse af kontakt med afdelingen – hvordan?

013​​​Annie Hagel (Ø)​​​​​9/5 - 2015Amager og Hvidovre Hospital foreslår i sit høringssvar til budgetprocessen effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kroner. 
I hvilket omfang er medarbejderne inddraget i udarbejdelsen af forslaget? Og hvad indebærer en ”tilpasning” af serviceniveauerne?

012​Per Seerup Knudsen (A)​​​8/5 - 2015Regionens Psykiatri har i Redegørelse vedr. henvendelse fra speciallæger ansat i Region Hovedstaden af 29. januar 2015, side 4, tabel 3 opgjort Antal sengedage anvendt til færdigbe-handlede patienter til 17.503 i 2014 omregnet til 48 senge (ved 100%’s belægning).

 
Til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 13. maj 2015, punkt 6, bilag 1 fremgår, at regionens borgere i 2014 har anvendt 11.212 sengedage til færdigbehandlede patienter.

 
På den baggrund ønskes oplyst:
1. Hvor patienterne, der ikke er borgere i Region H, kommer fra (region, land eller lignende)? Herunder antal patienter indlagt med og uden færdigbehand-lingsdage? Opgjort som i skemaet i bilaget til SKU-mødet, side 1, henholdsvis side 3, nederst.

 
2. I hvilke centre at patienterne har været indlagt og med hvilket antal indlæggelsesdage, henholdsvis færdigbehandlingsdage?

3. En vurdering af om det er muligt for centrene at tilpasse personalenormeringen, når antallet af færdigbehandlede patienter er stort og patienternes belastning derefter må formodes reduceret.
Findes eller er det overvejet, at etablere særlige afdelinger med henblik på at forberede/lette udskrivning af færdigbehandlede patienter?

4. Hvad er den økonomiske omkostning for regionen pr. sengedag i psykiatrien?

5. Hvad betaler bopælsregionen/-landet/-andet for patientens behandling i Region H? Følger betalingen de samme regler som gælder for kommuner-ne i Region H? Eller er der indgået særlige aftaler med fx. Region Sjælland om behandling af patienter på Center Sct. Hans beliggende i Region Sjælland?

6. I hvilket omfang indgår betalingen i den kommunale medfinansiering?
Hvordan påvirker det beløbet, som Region H modtager?
 
 • Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
011​Karin Friis Bach (B)17/5 - 2015Regionens Apotek angiver i sit forslag til effektivisering og justering af serviceniveau, at der vil være mulighed for at spare 200 mio kr/år ved en omlægning af medicinen inden for visse områder. Det er angivet, at dette ikke vil få behandlingsmæssige konsekvenser.

 
Vil det være muligt at få en nærmere redegørelse for disse muligheder og hvilke konsekvenser, det vil få for patienterne (fx i form af mere besværlige medicinering), hvis der skal skiftes til de foreslåede præparater?

 
Jeg er klar over, at der er et vist overlap til Sundhedsudvalgets behandling af sagen om mulige besparelser på medicinområdet, men jeg mener, det ville være interessant at få suppleret sagen med Apotekets konkrete forslag.

010​​Karin Friis Bach (B)​​7/5 - 2015Jeg vil hermed gerne stille et spørgsmål til ét af effektiviseringsforslagene fra Herlev/Gentofte Hospital.

Hospitalet har angivet, at man kan spare 750.000 kr (svarende til 0.86 stilling) ved reduktion af interne midler til forskning.

 
Hvilke(n) funktion(er) tænkes nedlagt? 
Hvilken konsekvens regner man med, at dette vil få for hospitalets forskning?
 
009​Karin Friis Bach (B)17/5 - 2015Jeg vil hermed gerne stille spørgsmål til ét af de effektiviseringsforslag, der er beskrevet af Nordsjællands Hospital: 

Det foreslås, at der kan spares 2,9 mio kr/år ved omlægning inden for alle kirurgiske specialer fra døgnkirurgi til dagkirurgi.

 
Vil dette få indflydelse på ventetiden til de pågældende operationer?
Vil det påvirke belægningsprocenten på hospitalets afdelinger?
 
 • Læs svar fra administrationen  (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
008​​Karin Friis Bach (B)14/5 - 20151. Findes der på nuværende tidspunkt Companion Diagnostics, som ikke allerede anvendes, men som med fordel vil kunne tages i brug mhp. at målrette behandlingen af de tilhørende lægemidler? 
I givet fald:
- Hvor mange patienter vil man anslå, at dette kan hjælpe?
- Hvor stor en besparelse, vil dette kunne give?

 
2. Vil der kunne anvendes rutinemæssige monitoreringsmetoder, som kan sikre en større målretning af allerede igangværende biologiske behandlinger, ved at afsløre om patienterne fortsat har gavn af behandlingen - eller om de bør skiftes over på ny behandling (fx pga ændret immunrespons)? Her tænker jeg specielt på undersøgelser, der kan måle aktiviteten af fx TNF-alfa hæmmere, og dermed afsløre om patienter behandles med dyre lægemidler, som reelt ingen effekt har længere.
I givet fald:
- Hvor mange patienter vil man anslå, at dette kan hjælpe?
- Hvor stor en besparelse, vil dette kunne give?

 
3. Er der andre metoder til implementering af "Personalized Medicine", som vil kunne tages i brug på nuværende tidspunkt - og som både vil hjælpe patienter og reducere medicinudgifterne?​

 

007​​Mette Abildgaard (C)​2/5 - 2015Graviditet:

Der er flere hospitaler som foreslår, at vi justerer på serviceniveauet i forbindelse med graviditeter. Eksempelvis at reducere antallet af jordmoderkonsultationer til 4-6 stk. og der er et forslag om at reducere antallet af mødegange til fødselsforberedelse fra 4 til 3. Dertil kommer et forslag om at droppe akupunktur til gravide. Hvilket besparelsespotentiale vurderer administrationen, at der er i disse serviceforringelser, og vil vi i givet fald få at lavere serviceniveau end de øvrige regioner? 

006​​Mette Abildgaard (C12/5 - 2015​Rigshospitalet-Glostrup:

Sparer 59,3 mio. på "effektiviseringer af personaleområdet" - kan det uddybes hvad dette dækker over? Hvilke afdelinger berøres og i hvilket omfang? Og hvilke konsekvenser forventes besparelsen at have?

005​Mette Abildgaard (C)​12/5 - 2015Den præhospitale virksomhed 

Der forslås at "nedlægge vagtlag i Psykiatrisk akutberedskab". Jeg ønsker oplyst hvilke konsekvenser dette vil have på responstiden, og hvor lang denne er i dag? 

004​​Mette Abildgaard (C)12/5 - 2015

​Det forslås at spare 3,19 mio. på "reduktion i antallet af beredskaber", jeg ønsker uddybet hvad dette dækker over, hvilke typer beredskaber er der er tale om, hvilke konsekvenser dette vil have for responstiderne? 

003​​​Mette Abildgaard (C)12/5 -2015Jubilæer: 

Jeg ønsker en oversigt over, hvilke typer for jubilæer/runde fødselsdage/mærkedage der markeres på de forskellige afdelinger/hospitaler - hvor det afleder udgifter for hospitalet, vel og mærket. I form af enten morgenmad på hospitalets regning, gaver osv. Ønsket om oversigten er foranlediget af Bispebjerg-Frederiksberg der har nedlagt deres 10-års jubilæumsfejring. 

002​Torben Kjær (Ø)11/5 - 2015​​Der ønskes en opgørelse over administrative konsekvenser af driftsmålsstyring, kontrol samt dokumentation, og hvad der administrativt er af sparepotentiale ud over de pålagte besparelser for 2016.

1. Hvad er de estimerede udgifter til implementering, registrering, afrapportering, møder, opfølgning, ændringer som konsekvens af og evt. andet af indførelse af kongeindikatorer og driftsmålsstyring for hele organisationen?

2. Hvad forventes af besparelser som konsekvens af indførelse af kongeindikatorer og driftsmålsstyring?

3. Hvad er der af sparepotentiale for hele organisationen af ikke lovmæssig kontrol og dokumentation, og hvad vil konsekvenserne være af at spare sådanne bort?

4. Hvilke administrative sparepotentialer er der ud over de krav, der er stillet for 2016, hvor meget udgør det økonomisk og personalemæssigt, og hvad vil konsekvenserne være af besparelserne?

001​Karin Friis Bach (B)

​7/5 - 2015

På Bornholm er der etableret en ny løsning for sclerosepatienter, som indebærer, at en sygeplejerske er blevet videreuddannet indenfor sclerosebehandling og at flere patienter derved kan få kontrolbesøg på Bornholm. Hvad er omfanget af patienter, som denne løsning vil hjælpe?

- Hvor store er transportomkostningerne for de patienter, som stadig skal tage til ambulant kontrol på Sjælland (total og i snit per besøg)? Er det muligt at behandle patienterne på Bornholm ved tilrejsende neurolog med subspeciale i MS? Hvilken besparelse vil det i givet fald medføre?

Herudover har jeg hørt, at Rigshospitalet lige nu sender sclerosepatienter til privat praktiserende neurolog for at få udleveret lægemidlet Fampyra, hvilket medfører egenbetaling for patienten, hvor det er gratis ved sygehusudlevering som SST har anbefalet. Patienterne vil imidlertid blive ved med at presse på for at få Fampyra udleveret på sygehuset, hvilket giver kapacitetsudfordringer. Hvad er potentialet i at løse denne kapacitetsmæssige problemstilling?

Redaktør