Budget 2013 - Budgetspørgsmål og svar for budgetprocessen

​Her kan du læse de spørgsmål som er stillet af regionsrådsmedlemmer til budgetprocessen for udarbejdelse af budgetforslag 2013-2016

​​​​​​

Som led i den politiske budgetbehandling kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål til budgetforslaget. Du kan herunder se samtlige spørgsmål og svar for processen. ​​

Processen for fremsættelse af spørgsmål og svar:

  • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål
  • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
  • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside
  • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt

Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord. 
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F. 


Spørgsmål nr. 087
Hvor mange af de behandlinger som regeringen inkludere i ændringen af behandlingsgarantien på 1 måned - såsom grå stær, hængende øjenlåg mfl. bliver foretaget på vores egne hospitaler og hvor mange bliver foretaget på privathospitaler som regionen betaler for. Jeg vil desuden gerne have specificeret om vi foretager behandlinger som ikke er sygdomsrelateret fx. kosmetiske behandlinger som øjenlåg der ikke er til skade/hindring for patienterne og eller andre typer af behandlinger som indgår i regeringens grundlag for at ændre behandlingsgarantien fra 1 måned til 2 eller flere måneder.  
En enkelt opgørelse med hhv. behandlingstype, egne hospitaler og antal og behandlingstype, private praktiserende læger og antal behandlinger vil give et godt overblik.

Spørgsmål nr. 086
Vil der være fordele i en yderligere forøgelse af puljen til uddannelsesaktiviteter?


Spørgsmål nr. 085
Vil inddragelse af ledigt sundhedspersonale mhp at bevare kompetencer til brug i sundhedsvæsenet i de kommende år kræve tilførsel af midler - og i givet fald i hvilken størrelsesorden - eller vil hospitalerne kunne implementere en sådan kompetenceplan indenfor eksisterende budgetter?


Spørgsmål nr. 084
Midlerne til uddannelsesinitiativer i de Fælles Driftsudgifter er foreslået fordoblet fra 38,0 til 68,5 mio.
Har administrationen forslag til en strategi for hvordan udvidelsen skal implementeres?
Hvad vil det forudsætte for at disse uddannnelsesmidler omsættes i  a) nyansættelser, b) jobrotation med erhvervserfaring og opkvalificering, herunder dokumentation af realkompetencer?


Spørgsmål nr. 083
Angående den generelle dagsorden om uddannelse og jobrotation, ønsker jeg oplyst:
Projektet "kompetenceløft til alle" ønskes udfoldet, så det fremgår hvordan en anden aktør i regionen forventes at løse opgaven og hvad de afsatte midler forudsættes anvendt til.
Hvordan vil man sikre at de ledige i projektet opnår og får dokumentation for realkompetencer (i hvilken forstand)?


Spørgsmål nr. 082
s. 89 Hvad er det, der muliggør en lukning af fem pladser på Sølager? Er der eksempelvis tale om lavere tilgang af klienter?


Spørgsmål nr. 081
s. 80 Hvor mange hospitalsfødende forventes i 2013?


Spørgsmål nr. 080
Psykiatrien: Er det rigtigt forstået, at sygeplejersker ikke længere har mulighed for som en del af deres arbejde at følge en udskrevet patient hjem, så det er sikret, at patienten kommer hjem til forhold, der understøtter udskrivningen? Hvis det er korrekt forstået, hvor meget vil det så i givet fald koste at genetablere den mulighed?


Spørgsmål nr. 079
s. 80 Hvad kan en mulig oprustning på akutmodtagelserne eksempelvis indebære?


Spørgsmål nr. 078
s. 32 Hvordan hænger natlukning på Amager hospital sammen med muligheden for akutbehandling af patienter i lokalområdet mellem kl. 22 og 7? Der er langt fra Dragør og ind til byen om natten med offentlig transport...


Spørgsmål nr. 077
s. 29 Der nævnes 15 mio. kr. som besparelser i forbindelse med Projekt Administrativ Organisation. Hvor mange afskedigelser dækker dette beløb i givet fald over?


Spørgsmål nr. 076
s. 29 Der forventes besparelser på 5 mio. kr. på energibesparende foranstaltninger. Hvad er det samlede energiforbrug? Hvor stor en procentdel udgør de 1 mio. kr.?


Spørgsmål nr. 075
s. 27 Der forventes faldende indtægter fra kommunerne på grund af en intensiveret indsats fra kommunernes side på hjemtagning af færdigbehandlede patienter. Hvad er den samlede indtægt? Betyder den faldende indtægt fra kommunerne så ikke også en lavere udgift til behandling for regionen?


Spørgsmål nr. 074
s. 27 Hvad er baggrunden for de øgede udgifter til patienterstatninger år for år, udover de nævnte? Er der eksempelvis påtænkt iværksættelse af udredningsarbejde med henblik på at forebygge og undgå fejl, der fører til klager?


Spørgsmål nr. 073
s. 25 Nederst: Der påregnes mindreudgifter til ejendomsskatter i 2013 på 12 mio. kr. grundet de lavere ejendomsvurderinger. Hvordan påvirker dette de forventede indtægter fra salg af ejendomme/matrikler?


Spørgsmål nr. 072
s. 21 Hvad er baggrunden for det forventede mindreforbrug i forhold til budgetteret på 100 mio. kr. på medicinforbrug i 2012?


Spørgsmål nr. 071
s. 21 Hvordan vil man i praksis minimere antallet af intensivflytninger, når der bliver færre behandlingsmuligheder på de enkelte hospitaler, i det omfang specialer sammenlægges og koncentreres?


Spørgsmål nr. 070
s. 22 og s.77, uddannelse: Der er afsat 15 mio. kr. til videreuddannelse til flere uddannelsesstillinger til lægerne på hospitalerne. Hvor mange midler er der samlet set afsat til grunduddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse af de øvrige sundhedsfaglige personalegrupper? Beløbet ønskes opgjort på skønnet antal personaler, og faggruppevis.


Spørgsmål nr. 069
s. 18 Er transport-udfordringer og -udgifter taget i betragtning for patienter uden egen bil ved lukning af den urologiske udefunktion på Frederikssund hospital og flytning til Herlev hospital?


Spørgsmål nr. 068
s. 16 Den faglige begrundelse for etablering af patologifunktion på Bispebjerg hospital (udefunktion ledet af Rigshospitalet) var i sin tid, at det ville muliggøre en hurtigere og mere effektiv svarproces ifm. operationer, hvor der skulle tages prøver til analyse af mulig malign cancer mv. Har jeg forstået det korrekt, at patologifunktionen på Hillerød hospital flyttes til Herlev, eller bibeholdes den på Hillerød men ledes af Herlev? Hvis den flyttes til Herlev, hvordan harmonerer det så med den faglige begrundelse der blev brugt i forhold til Bispebjerg?


Spørgsmål nr. 067
I flere kommuner har man en målsætning og en plan for at bruge økologiske råvarer i de kommunale institutioner. Har regionen en tilsvarende målsætning for maden på sygehusene?


Spørgsmål nr. 066
Hvor stor en del af budgettet på 19.mio.kr, der er afsat til sammenlægning af funktioner fra Helsingør hospital til Hillerød og Frederikssund, er afsat til personaleforanstaltninger, eksempelvis kompetenceløft, støtte til og styrkelse af samarbejdsrelationerne inden for og på tværs af faggrupper, samt efter- og videruddannelse af personale? Er kompetencebehov i forbindelse med flytningerne afdækket, og er der lagt en plan for deres opfyldelse?


Spørgsmål nr. 065
Hvor i budgettet kan man finde udgifterne til de videnskabsetiske komitéer?


Spørgsmål nr. 064
Hvis der satses mere på ambulant behandling generelt, hvordan hænger det så sammen med behandling i nærområdet?


Spørgsmål nr. 063
Hvordan ser normeringerne opdelt på personalegrupper, såvel administrativt personale som sundhedsfagligt personale, fra år til år, startende i 2010 og frem til skønnet antal i 2013?


Spørgsmål nr. 062
Uanset at der er tale om mindre besparelser i 2013 end i de foregående år, er de besparelser, der lægges op til i 2013 jo kommet oveni besparelserne fra de forrige år. Det ligner skruen uden ende. Kan administrationen bekræfte, at der ved personalereduktionerne over tid reelt er tale om udhuling af normeringerne?


Spørgsmål nr. 061
Hvornår er det teknisk muligt at sende elektroniske henvisninger til afdelingerne (gældende for alle Regionens Hospitaler)?
Glostrup Hospital (s.56) nævner det som en forudsætning for deres besparelsesforslag.
Kræver det ekstra investeringer?


Spørgsmål nr. 060
Amager Hospital:
Ved sammenlægning af apopleksi/geriatri er der stor risiko at kvaliteten af udredning og behandling af apopleksi patienter forringes – Er sammenlægningen forsvarlig?
Ville lukningen for modtagelse af apopleksipatienter på Amager Hospital være bedre?


Spørgsmål nr. 059
Når man hjemtager ydelser, f.eks. gartnerteamet på Bornholm, etableres så flere praktikpladser, hvor der er mulighed herfor?


Spørgsmål nr. 058
Besparelse (side 180) vedr. effektivisering, parakliniske undersøgelser i vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet.
Set i lyset af behovet for forskningsmateriale for bl.a. stamcelleforskning, stamcelletransplantationer m.m., er det så en forsvarlig besparelse, at ophøre med denne biobanke rutine?


Spørgsmål nr. 057
Hvad koster det at have døgnåbning/vagt på de distriktspsykiatriske centre, herunder hvad det vil koste i en forsøgsperiode jf. de gode erfaringer fra Silkeborg, hvor genindlæggelser blev reduceret med ca. 30%?


Spørgsmål nr. 056
Der ønskes et anslået bud på økonomisk ramme for, hvad det vil koste at implementere Regions Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri på alle psykiatriens afdelinger, herunder systematisk at sætte den enkelte patient i centrum, recovery, rehabilitering og inddragelse af pårørende og nære netværk.


Spørgsmål nr. 055
Der ønskes en redegørelse for de hidtidige initiativer for at opkvalificere dobbeltdiagnosebehandlingen (psykisk sygdom kombineret med misbrug) på det almen voksenpsykiatriske center efter indskrænkningen af sengekapaciteten på PC Sct. Hans afd. M, og i forlængelse heraf nogle konkrete bud på kompetenceløft på området i 2013.


Spørgsmål nr. 054
Hvor mange og hvor lange er ventetiderne på spiseforstyrrelsesområdet pt. hhv. børn/unge og voksne – og til hhv. stationær og ambulant behandling?


Spørgsmål nr. 053
Hvad vil etableringen og drift af et kompetencecenter for psykoterapi på PC-Stolpegården ift. det ikke-psykotiske område koste (helårsvirkning)?


Spørgsmål nr. 052
Hvor mange venter mere end 4 uger på udredning/behandling på det ikke-psykotiske område, og hvad vil en øget behandlingskapacitet indenfor området, så ingen venter mere end 4 uger?


Spørgsmål nr. 051
Hvad koster det i 2013 at øge behandlingskapaciteten indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, så ventetid praktisk talt helt kan undgås?


Spørgsmål nr. 050
På Hillerød hospital har man gennemført et projekt om farmaceuter i Akutafdelingen.
På baggrund af dette projekt ønsker jeg at få beregnet, hvad det vil koste at indføre farmaceuter i akutafdelingerne på de 4 områdehospitaler fra kl. 9-22 alle dage inkl. weekend.


Spørgsmål nr. 049
På Hillerød hospital har man på børneafdelingen haft et projekt vedr. overvægtige børn Findes der en rapport over projektet?
Er der iværksat eller findes der lignende projekter på de øvrige børneafdelinger på regionens hospitaler?
Findes der en samlet indsat for behandling af overvægtige børn i Region Hovedstaden?


Spørgsmål nr. 048
Der ønskes en oversigt over organiseringen af gastrokirurgi og gastromedicin på regionens hospitaler


Spørgsmål nr. 047
Der ønskes en nærmere beskrivelse f besparelsen på Glostrup Hospital vedr. omlægning af lægefremmødet.


Spørgsmål nr. 046
Der ønskes en beskrivelse af omlægningerne på Amager Hospital vedr. apopleksi.


Spørgsmål nr. 045
Der ønskes en opgørelse af svartider vedr. patologkske undersøgelser på Hillerød Hospital og Herlev Hospital


Spørgsmål nr. 044
Der ønskes en oversigt over udgifterne til siddende patientbefordring på de enkelte hospitaler.


Spørgsmål nr. 043
Der er i øjeblikket al for lang ventetid i sagsbehandlingen i det regionale tandlægenævn. Ventetiden skyldes dels en pukkelafvikling, dels generel lang sagsbehandlingstid. Jeg ønsker oplyst hvor mange ressourcer, der skal til for at ventetiden nedbringes til under ½ år.


Spørgsmål nr. 042
Har Region Hovedstaden i indeværende periode støttet dansk film - og hvis ja, hvilke projekter og med hvilket beløb?


Spørgsmål nr. 041
Hvilket budget har Psykiatriens Hus i Region Midt støttet af også Silkeborg Kommune - og hvordan er byrdefordelingen mellem region og kommune?

 
Spørgsmål nr. 040
Er det korrekt, at Hvidovres gæld på 38 millioner, baseret på fejl i Region Hovedstaden, kommer til at gå ud over Amager Hospital?  Hvis ja - hvordan?
Er det korrekt, iflg. Forlydender på Amager Hospital, at man på grund af de omtalte 38 millioner, vil skære i normeringen på Amager Hospital samt desuden nedlægge 13 sengepladser?
Der er i forvejen pres på de medicinske afdelinger, hvor især ældre svage medicinske patienter indlægges.
Jeg skal derfor anmode om et budgetnotat på, hvad det vil koste at opretholde de omtalte 13 senge samt udbede mig fyldestgørende svar på de stillede spørgsmål.​


Spørgsmål nr. 039
RR-spørgsmål 057 og RR-spørgsmål 085 omhandler begge udgående akut teams fra AMA. Svarene omhandler de gode resultater, der var med udgående team fra Herlev, samt om det nye tiltag på Frederiksberg Hospital mellem hospitalet og kommunen.
 
1. Hvis man skulle udbrede ideen om udgående teams, kræver det så aftaler med hver enkelt kommune? Eller kan man lave med enkelte kommuner i hvert område? Hvor stort befolkningsgrundlag skal der til for at kunne oprette et fagligt og økonomisk fornuftigt tilbud?
2. Pågår der drøftelser med kommuner angående dette?
3. Hvor stor ville udgiften være for de 4 planområder, såfremt det lykkedes af lave aftaler med kommunerne?


Spørgsmål nr. 038
Med budget 2012 bliver socialsygepleje implementeret på de fire akuthospitaler.
Jeg vil gerne vide, hvorledes man vurderer behovet for at udbrede ordningen til også at gælde fx Glostrup Hospital og Rigshospitalet.
Ud fra hvilke parametre er akuthospitalerne valgt? Er der et anslået behov på disse?
Hvorledes skønnes behovet at være på ex. Glostrup og Rigshospitalet?
Hvad vil det koste at udbrede ordningen til de to nævnte hospitaler?


Spørgsmål nr. 037
Fødeplanen beskriver at fødselsforberedelse tilrettelægges i hold for 10-12 personer i forløb af 4-6 gange.
Jeg har fået angivet at det koster 4,5 mio. kr. Er dette med i budgetforslag 2013?
De penge der er afsat i budgetforslaget ift. fødeplanen, hvad dækker de over?


Spørgsmål nr. 036
 
Hvad er administrationens vurdering af omkostningerne ved udredningsgarantien, der indføres pr. 1. september 2013 og den differentierede behandlingsgaranti, der indføres pr. 1. januar 2013?


Spørgsmål nr. 035
Med henblik på at styrke fremkommeligheden for ambulante patienter og for personalet anmodes om et overslag fra Movia på meromkostninger ved at der etableres en buslinie mellem Hillerød Station - Frederikssund Hospital – Frederikssund Station. Eventuel ved omlægning af eller i kombination med eksisterende buslinie(r).


Spørgsmål nr. 034
Øget fremkommelighed til Frederikssund Hospital
Efter regionsrådets fremrykning af dele af HOPP 2020 skal Frederikssund Hospital klare flere behandlinger. Det betyder at flere patienter og flere ansatte skal kunne transporteres til og fra hospitalet.
Jeg vil derfor gerne have en vurdering af hvor meget patientaktiviteten på hospitalet vil blive øget med og til?
I hvilket tidsrum af døgnet og ugen vil den øgede patientaktiviteten kunne forventes gennemført
Endvidere hvor meget antallet af ansatte vil blive øget med og til?


Spørgsmål nr. 033
Passagersikkerhed ved Lokalbanestation Vibehus
Det har fremgået af pressen, at der på Vibehus Station kan være fare for ulykke ved af- og påstigning på perronen.
Jeg vil derfor gerne have oplyst om sikkerheden ved lokalbanens perroner bygger på egenkontrol eller om en neutral part foretager kontrol af passagersikkerheden? Samt hvad resultatet af kontrollen har været?
Hvor mange passagerer er kommet til skade ved stationerne?
Afholder Lokalbanen renovering af perroner af sit ordinære budget eller forudsætter det særlig bevilling? Og har Lokalbanen en plan for forbedring af passagersikkerheden?


Spørgsmål nr. 032
Projekt om måltidsværter udbredes
Resumé af afrapportering er tilsendt RR-medlemmerne primo august 2012. Det fremgår heraf, at projektet om Måltidsværter på Herlev Hospital bl.a. har vist, at patienterne har fået lyst til at spise og at madspildet er reduceret.
Jeg vil gerne have oplyst hvilke omkostninger, der er forbundet  med, at Herlev-projektet med måltidsværter indfases på hospitaler i et andet optageområde?


Spørgsmål nr. 031
Forbedrede parkeringsmuligheder ved Nordsjællands Hospital
Parkeringsforholdene ved det hidtidige Hillerød Hospital har længe været utilfredsstillende. Med øget anvendelse af ambulant behandling og med flere patienter fra et større geografisk optageområde, er der behov for en løsning frem til det nye Nordsjællands Hospital står klar. Der er et skrabet budget for det nye hospital. En parkeringsløsning, der kan genanvendes er derfor at foretrække.
Jeg vil derfor gerne have beskrevet, hvilke tiltag der er planlagt m.h.p. forbedrede parkeringsmuligheder ved udnyttelse af eksisterende arealer og/eller inddragelse af nye arealer?
Hvad vil det koste at opføre et parkeringshus, der senere vil kunne genbruges ved det nye Nordsjællands Hospital?
Hvilken betydning vil de af regeringen bebudede, nye regler for OPP få for regionens økonomi i relation til et OPP projekt om et genbrugs parkeringshus?
Har koncernledelsen påtænkt at analysere parkeringsforholdene ved det hidtidige Frederikssund Hospital med henblik på eventuel bedre udnyttelse af eksisterende arealer og inddragelse af nye arealer til parkering?


Spørgsmål nr. 030
I "Forslag til budget 2013-2016" står under afsnittet "Andre ændringer" på side 25 om telemedicinske løsninger (2 mio), at puljen skal "understøtte anvendelse og drift af telemedicinske løsninger".
Herefter nævnes Bornholm specifikt med teksten: "udbredelse af telemedicinske løsninger på Bornholm, ABT-projekter mv."
På side 37 under opgaver på Bornholms Hospital står intet nævnt om telemedicinske løsninger på Bornholm.
Jeg vil derfor gerne vide, hvordan telemedicinske løsninger planlægges konkretiseret på Bornholm, som således er særlig omtalt i budgetforslaget?


Spørgsmål nr. 029
Kræftrehabilitering.
Jeg har tidligere fået oplyst, at administrationen i efteråret 2012 vil komme med en oversigt over ressourcer og aktiviteter i regionen inden for kræftrehabilitering.
Jeg vil gerne til brug i budgetprocessen have et anslået overblik over dette, som det ser ud nu.
Her tænkes primært på regionens egne aktiviteter, projekter og ideer inden for den specialiserede kræftrehabilitering såvel den fysiske som den psykosociale dimension.
Jeg vil også gerne have at vide, hvor mange penge Region Hovedstaden bruger på kræftrehabilitering i 2012, og hvor mange der tænkes afsat til området i 2013.


Spørgsmål nr. 028
På det nyligt afholdte budgetseminar fik vi deltagere en overfladisk orientering vedr. et forslag til placering af et sundhedshus i Helsingør.
Jeg skal derfor bede om en nøjagtig og omfattende beskrivelse af de 2 placeringssteder, der tilsyneladende er udpeget, som mulige. Beskrivelsen bedes bla. omfatte hvor mange m2 der forventes taget i brug? Er der handikapadgang? Hvad begrunder valget af disse bygninger i modsætning til det nuværende hospitals beliggenhed? Hvornår kan de evt. tages i brug? Skal der omplaceres nuværende ”beboere”? Hvad vil et midlertidigt lejemål koste (hvis stedet ikke påtænkes at være mere permanent men midlertidigt)? Hvad vil der på de 2 steder blive tale om af ibrugtagnings-omkostninger, herunder ombygninger og inventarudgifter mv.?


Spørgsmål nr. 027
Hvor meget andrager udgifterne til, at holde Hørsholm Hospital i salgbar stand. Hvorfor forventes salget først at ske i 2014, og hvorfra er vurderingen på 180 mio. sket?


Spørgsmål nr. 026
Fortsætte den igangværende renovering af Gentofte Hospital for de hidtil afsatte økonomiske midler?


Spørgsmål nr. 025
Hvis der ikke gives endelig tilsagn til et projekt fra kvalitetsfonden, hvor meget kan der så maksimalt kunne trækkes fra kassebeholdningen, uden at der vil opstå problemer? (side 108)


Spørgsmål nr. 024
Hvad kan der oplyses om at ”øge kompetence niveauet for medarbejdere i private og offentlige virksomheder…” Hvad tænkes der på, og hvad indebærer det at ”Projektet forventes udbudt til anden aktør”?


Spørgsmål nr. 023
Hvad er ”indirekte administration” på side 78 (17,8 mio.)?


Spørgsmål nr. 022
Vedr. sundhedshus side 81. Der er afsat 7 mio. kr. med henblik på at imødegå evt. merudgifter i forbindelse med lukningen af Helsingør og etableringen af et sundhedshus. Hvornår forventes der et reelt beløb på etablering af et sundhedshus, når der nu oplyses, at der er tanker om, at opstille pavilloner for 10 mio. kr.?


Spørgsmål nr. 021
I samme skema oplyses det, at ”Samarbejde med kommunerne, fokus på svage patienter” (21,5 mio.) – og senere i samme skema ”Samarbejde med kommunerne om svage grupper (50,0 mio.) Hvad er forskellen?


Spørgsmål nr. 020
 
Hvordan hænger det sammen, at der på side 75 i skemaet oplyses ”udvidelse af kræftbehandling mv.” men reducerer udgiften med ca. 4 mio. kr.?


Spørgsmål nr. 019
Det fremgår af side 55 – Fysiske rammer – at der påtænkes, at sælge de nuværende bygninger på Helsingør Hospital, med undtagelse af psykiatriens funktioner. Hvornår skal det ske?
Hvorfor udnyttes der ikke en del af de arealer der er bestående?


Spørgsmål nr. 018
Hvorfor er indkøbsbesparelsen på Gentofte Hospital så meget større end på de øvrige hospitaler (side 43) 14,9 mio. kr?


Spørgsmål nr. 017
Ifølge budget 2012 skal de enkelte Hospitaler afgive ”indkøbsbesparelser”, mens Bispebjerg Hospital skal ”tilføres” 0,5 mio. kr. på grund af regulering af indkøbspriser (side 36)
Hvad er årsagen hertil?


Spørgsmål nr. 016
Der ønskes en oversigt over de væsentligste igangværende projekter i regi af Vækstforum.


Spørgsmål nr. 015
Der ønskes en oversigt over disponeringen af de i budget 2013 afsatte midler til investeringer på lokalbaneområdet.


Spørgsmål nr. 014
I forlængelse af oplysningen om, at 19 % overlever pludseligt hjertestop i Region Hovedstaden, og at landsgennemsnittet er 10%, ønskes oplyst lignende tal fra sammenlignelige storbyområder i udlandet.


Spørgsmål nr. 013
 
Jeg ønsker hermed at vide om patienter med ikke-kræft diagnoser kan henvises til palliative afdelinger og teams på linje med kræft-ramte? Er der på nuværende tidspunkt ventetider? Og er der nogen patienter, der har fortrinsret frem for andre?
Såfremt man åbnede for denne mulighed, hvor stor ville kapacitet formodes da at ville efterspørges. Og hvor stor en økonomisk udvidelse skønnes nødvendigt?
Har alle de palliative teams udgående funktioner? Og dækker de også ikke-kræftdiagnoser?
Fagfolk har tilkendegivet at der mangler en akut døgn-funktion, hvor sundhedspersonale kan henvende sig i tilfælde af tvivl vedr. palliativ behandling. Er der på nuværende tidspunkt ikke specialist viden tilgængelig på døgn-basis? Og hvor stort skønnes behovet at være? Hvad ville det i givet fald koste at sætte et sådan "bredeskab” op?


​Spørgsmål nr. 012
 
Der ønskes en beskrivelse af udviklingen i bo tilbud til sindslidende sammenholdt med antal sengepladser i psykiatrien


Spørgsmål nr. 011 
Der ønskes en beskrivelse af benyttelse af specialpsykologer i Region Hovedstadens Psykiatri


Spørgsmål nr. 010
 
Der ønskes en status vedr. følge hjem-ordning i Region Hovedstadens Psykiatri


Spørgsmål nr. 009
 
Der ønskes en beskrivelse af Psykiatriens Hus i Silkeborg – Region Midtjylland

Spørgsmål nr. 008 
Der ønskes en status vedrørende aktiviteter i forhold til Region Hovedstadens Plan for den ældre medicinske patient


Spørgsmål nr. 007
 
Der ønskes en status vedrørende tilrettelæggelse af fødselsforberedelse i Region Hovedstaden


Spørgsmål nr. 006
 
Der ønskes en redegørelse for økonomi og aktivitet vedr. Montebello


Spørgsmål nr. 005
Der findes en psykiatrisk udrykningstjeneste som dækker København
1. Hvilke situationer tilkaldes denne tjeneste almindeligvis til?
2. I hvilket tidsrum er tjenesten tilråde?
3. Hvor mange opkald har tjenesten telefonisk og hvor de rykker ud pr.
uge?
4. Hvad vil det koste, estimeret, hvis tjenesten skal udrulles til at dække
hele Region Hovedstaden?


Spørgsmål nr. 004
Der ønskes en oversigt over i hvilket omfang de vedtagne
hospitalsbesparelser fra Budget 2012 er gennemført.


Spørgsmål nr. 003
Der har på det seneste været en lang række læserbreve, der beskriver de manglende tværgående forbindelser i Nordsjælland, specielt med henblik på hospitalsbetjeningen i Nord.

Således vil den hurtigste forbindelse fra Helsingør til Frederikssund Hospital være ind over København med en rejsetid på omkring 2 timer.
Ligeledes vil en borger fra Skibby, Frederikssund Kommune, der er tilsagt til en undersøgelse på Hillerød Hospital kl. 12.00, skulle bruge en rejsetid på 1 time og 46 minutter og 3 busskift (4 busser i alt) i følge Rejseplanen, for at nå frem til tiden.Hvor meget vil udgiften være ved at oprette en buslinie med halvtimesdrift på strækningen Frederikssund Station – Frederikssund Hospital – Hillerød Station – Hillerød Hospital, og hvor mange påstigere kan der forventes på denne strækning både før og efter en lukning af Helsingør Hospital?
Findes der andre muligheder, der kan gøre det nemmere for patienter og pårørende at komme til de pågældende hospitaler med den kollektive transport?Strækningen mellem Helsingør og Hillerød er ikke medtaget, da den i forvejen er betjent hver halve time af Lokalbanens Lille Nord


Spørgsmål nr. 002

På junimødet blev det besluttet, at der afsættes midler til telemedicinske løsninger i det kommende budgetforslag.
I den forbindelse ønsker jeg en oversigt over hvor mange budgetmidler, der i alt er afsat til telemedicin i denne valgperiode og hvad de konkret er brugt til:
- hhv. drift og anlæg
- hhv. afsluttede og igangsatte projekter og afrapporteringer
- hhv. hospitalsbaseret og tværsektorielt.
Svaret skal helst være formuleret således, at politikerne kan se, hvad ’vi har fået for pengene’ og hvad det umiddelbare behov kan anslås at være i budgetåret og overslagsårene. Svaret kan således ikke afvente etableringen af det telemedicinske center


Spørgsmål nr. 001
Spørgsmål om bedste anvendelse af ekstra bevilling af 10 mio. til fremme af den kollektive tra​fik i Hovedstadsområdet.
Såfremt Region H i forbindelse med budget 2013 vil beslutte at afsætte fx 10 mio. kr. til at forbedre den kollektive trafik i Hovedstadsområdet, på hvilke områder kan det så foreslås, at midlerne bruges bedst muligt, under hensynstagen til først og fremmest at skabe flest mulige påstigere og dermed sikre, at det investerede beløb i bedre kollektiv trafik kommer mest muligt retur i form af øgede passagerindtægter?
    Redaktør