Budget 2015 - Budgetspørgsmål og svar for budgetprocessen

Her kan du læse de spørgsmål som er stillet af regionsrådsmedlemmer til budgetprocessen for udarbejdelse af budgetforslag​ 2015-2018 

​​

 

Som led i den politiske budgetbehandling kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål til budgetforslaget. Du kan herunder se samtlige spørgsmål og svar for processen. 

Processen for fremsættelse af spørgsmål og svar:

  • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål
  • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
  • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside
  • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt.

Spørgsmål og svar - liste til udskrift

Her finder du en samlet liste over spørgsmål (pdf-format - åbner i nyt vindue)

Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord.
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F. 


 

Nr.SpørgerDatoSpørgsmål
166Martin Geertsen (V)2/9 - ​14                

Administrationen bedes redegøre for, hvordan den definerer og omfanget af begrebet "facility management"?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

165Charlotte Fischer (B)1/9 - 14Er der sat penge af i budget 2015 til øget inddragelse og evt. uddannelse af pårørende til psykisk syge – og hvis ja, hvor mange?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

164Charlotte Fischer (B)1/9 - 14

Der ønskes en konkretisering af Psykiatriens forslag til at styrke indsatsen for de psykisk syge på sit område. Hvor mange patienter ventes i 2015 gavn at få gavn af:

- 13 flere lukkede voksenpsykiatriske sengepladser, samt

Diverse tiltag for at styrke den ambulante og udgående indsats med satspuljemidlerne (afsnit 4.1.1. og 4.1.2)?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

163Charlotte Fischer (B)1/9 - 14

Hvilke muligheder ser administrationen for fremover at realisere Regionsrådets hensigtserklæring fra januar 2011 for at begrænse antallet af matrikler i psykiatrien – og hvad ville i givet fald være administrationens anbefaling og gevinsten heraf?
 Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

162Charlotte Fischer (B)1/9 - 14

Der ønskes en samlet opgørelse over, hvad Psykiatriens forslag til besparelser vil betyde i form af ombygninger hhv. renoveringer på psykiatri-området i 2015 – og hvad disse respektivt vil koste, samt hvordan de tænkes finansieret?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

161Charlotte Fischer (B)1/9 - 14Hvad lægges der til grund, når det fremføres som en gevinst for patienterne at lukke flere åbne sengepladser? Findes der patientundersøgelser eller anden dokumentation, som giver grundlag for at mene, at nogle af de patienter, der i dag indlægges på regionens åbne sengeafsnit, ville være bedre tjent med ambulant behandling?
 Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

160Charlotte Fischer (B)1/9 - 14

Hvor mange patienter skønnes samlet i 2015 at blive berørt af Psykiatriens forslag om at lukke åbne sengepladser på hhv. børne/unge- og voksenområdet – og hvilke diagnoser vil disse berørte patienter typisk have?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

159Charlotte Fischer (B)1/9 - 14

Der bedes om en oversigt over de aktuelle ventetider til regionens psykiatriske tilbud på hhv. voksen- og børne/unge-området sammenholdt med de forudgående to år?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

158Charlotte Fischer (B)1/9 - 14Hvor mange hhv. åbne og lukkede psykiatriske sengepladser målt i forhold til antal psykiatriske patienter råder Region H over sammenholdt med hver af øvrige fire regioner?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

157Anne Ehrenreich (V)1/9 - 14Jeg noterer, at flere af besparelsesforslagene sigter på at reducere kapaciteten i Nordsjælland, og samle psykiatrien i Københavns området. Hvilke funktioner vil være tilbage i Nordsjælland - efter gennemførelsen af de foreslåede tiltag? Og skal spareforslagene ses som led i en proces, hvor psykiatrien samles i Københavnsområdet, og Nordsjælland ikke længere vil have tilbud på området?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

156Lise Müller (F)1/9 - 14Jeg vil gerne høre hvordan ventetiderne ser ud på:
Opsøgende psykoseteams af forskellig slags
Opfølgende ambulant behandling efter indlæggelse
Samt evt. andre typer foranstaltninger der støtter op om processen med at omstille fra senge-båren til ambulant psykiatri.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

155Pia Illum (A)1/9 - 14

Er der en samlet Web strategi for kommunikation, information og undervisning af patienter og personale?

Baggrund for spørgsmål:
Flere steder i budgetforslag 2015 er der nævnt noget om kommunikation med patienter og Web mulighed er nævnt i forbindelse med de unge. Hospitalerne er så småt ved at lege med mulighederne for at informere patienterne med små film.

Hvis ikke, vil jeg foreslå at Region H laver en samlet Web strategi for patienter, hvor der både kan være kort film som intro til deres indlæggelse, men også her Web adgang til information om sygdom og behandling. Her kan man også udvide med sundhedspersonale under uddannelse skal have mulighed for kompetenceudvikling samme vej, evt. ved brug af Log in.

Ved at have en samlet strategi for Web kommunikation med patienter, vil Regionen kunne sende opgaven i udbud, fremtræde med ensartet kvalitet og dermed mere professionelt over for patienter og andre interessenter og samtidig kunne høste stordriftsfordelen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

154Erik Rostell Gregersen (A)1/9 - 14Vedr. Administrationens forslag til flytning af Atroskopi fra Amager til Hvidovre.
Denne Afdeling er yderst velfungerende og det er absolut en velegnet funktion, at bevare i nærområdet. Amager H bør også som de øvrige lokalhospitaler have deres specialer.
Patienter med KOL og Diabetes og dialysebehandling kan også være specialeområder for Amager.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

153Pia Illum (A)1/9 - 14Hvor mange tons mad smider RegionH ud om året og hvor store udgifter har Region H på madspild om året.
Er det rigtigt forstået at Herlev Hospital har gang i et projekt for at begrænse madspild?
Kunne et sådan projekt ikke bredes ud til at omfatte hele Regionens virksomheder?
Der kunne spares mange penge på indkøb af mad og afskaffelse, ved at begrænse madspild, som kunne finansiere bedre kvalitet af mad til patienterne og restmaden kunne evt. Gives til hjemløse. Samtidig vil det gavne miljøet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

152Pia Illum (A)1/9 - 14Hvor store udgifter har Region H på flaskevand?
Jeg vil foreslå at al vand på flaske afskaffes, vandet i hanerne er langt billigere og sundere for helbred, miljø og økonomi. Såfremt vandet ved nogen vandhanesteder ikke har drikkekvalitet, er det i sig selv et problem som der bør håndteres.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

151Karsten Skawbo-Jensen (C)1/9 - 14

Præcis hvilke faggrupper i psykiatrien er det, som skal afskediges ifølge spareforslagene fra virksomhederne/forvaltningen?
 
I nogle af spareforslagene står der f.eks. ”Der foreslås nedlagt stillinger …” – men det fremgår ikke, om det er psykiatere, psykologer, aktivitetsmedarbejdere med brugerbaggrund, socialrådgivere osv. ’
 
Længere nede i spareforslagene står: ”Der henvises til notat: Psykiatriens bidrag til budgetforslag 2015”.
Men dette notat har jeg ikke fået.
 
Jeg skal anmode om en oversigt over hver virksomhed, der oplyser, præcis hvilke medarbejdere der foreslås afskediget/udgået ved naturlig afgang osv. Hvor mange socialrådgivere drejer det sig om på det pågældende sted, hvor mange psykologer drejer det sig om det pågældende sted osv. osv. 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

150Susanne Due Kristensen (A)31/8 - 14Ved en evt. flytning af psykiatrien ud til ved siden af det nye Nordsjællandske hospital forventer man så en reduktion eller udvidelse af tilbuddene i Nordsjælland?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

149Susanne Due Kristensen (A)31/8 - 14Hvordan vil man med en samling af Børne-ungepsykiatrien i Glostrup og BBH leve op til Regionens egne visioner og værdier om sikre barnets fortsatte tilknytning til pårørende, nærmiljø, netværk m.m., hvis barnet normalt er bosiddende i Nordsjælland fx Hundested, Helsingør, Skibby?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

148Susanne Due Kristensen (A)31/8 - 14

Kalkulerer man med, at øge antallet af ambulante pladser i Børne-ungdomspsykiatrien i Hillerød i takt med en flytning af døgnafsnittene?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

147Susanne Due Kristensen (A)31/8 - 14Hvor mange af de børn og unge der nu optager de 10 døgnpladser i Hillerød, vil på sigt kunne overgå til ambulant behandling?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
146Susanne Due Kristensen (A)31/8 - 14

Vil det for, at skabe en bedre tilgængelighed i Regionen samlet set være muligt, at samle et af de børnepsykiatriske centre i Hillerød, i stedet for, at placere 2 i Storkøbenhavn?

Hvad vil dette koste/kræve? Har der været regnet på dette i forbindelse med det nuværende forslag?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

145Susanne Due Kristensen (A)31/8 - 14

I forhold til en flytning af Børne-ungdomspsykiatrien fra Nordsjælland til Glostrup her jeg følgende spørgsmål:

Hvor mange børn og unge indlægges årligt på børne- ungdomspsykiatrisk center i Hillerød?

Hvor mange Nordsjællandske familier/ børn/ unge forventes pr. år, at blive berørt, hvis 10 Børne- ungdomspsykiatrisk døgnpladser fra Nordsjælland flyttes til Glostrup?

Hvad er den gennemsnitlige indlæggelsestid for disse børn/unge, med angivelse af max. indlæggelsestid?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

144Susanne Due Kristensen (A)31/8 - 14

I forhold til budgettet er der budgetteret med store prisstigninger i forhold til medicinindkøb. Er der overvejet medicinindkøb på nordisk plan/via danske regioner for, at presse producenterne prismæssigt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

143Susanne Due Kristensen (A)31/8 - 14

Hvorfor registreres medicin med handelsnavne i det elektroniske medicinkort? Og hvilke argumenter anvendes der i forhold til, at anvende handelsnavnen i stedet for de generiske navne?

Måske kan anvendelsen af det generiske navn nedsætte antallet af UTH, da det generiske navn er unikt og kan derfor ikke kan forveksles med andre navne. Måske vil megen medicin heller ikke blive fejlbestilt, da det kan være en jungle med de mange synonympræparater.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


 

142Susanne Due Kristensen (A)31/8 - 14Hvad vil det koste, at der stilles krav til Movia om, at alle busser har en rampe, som chaufføren kan køre ud(styres af knap på instrumentbrættet), når handicappede skal have adgang til bussen?
Jeg ved det er en funktion som er tilgængelig i mange andre lande. Derved kan mange handicappede få adgang til busserne og undvære såvel handicaptransport, som ledsagelse i hverdagen, ligesom betalt transport i Regionregi formentlig kan reduceres.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

141Susanne Due Kristensen (A)31/8 - 14

Hvad vil det koste, at etablere en åben laboratoriefunktion på de akutte modtagelser?

Som det er nu indlægges borgere tilsyneladende via den akutte modtagelse for, at der kan tages blodprøver i weekenden fordi laboratoriet er lukket for blodprøvetagning. Netop oplevet på Hillerød x 2 i forbindelse med families sygdom. Dermed optager patienterne i weekenden, hvor der er stort pres på AMA, en sengeplads. I weekenden kunne en akut laboratoriefunktion etableres som en servicefunktion, hvor borgerne i et selvstændigt rum får foretaget blodprøven og derefter venter i et tilstødende rum eller kontaktes efter hjemsendelse, af AMA samme dag.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

140Maja Højgaard (A)31/8 - 14

Hvor meget har regionen sparet i forbindelse med sammenlægningen af administrationerne for Amager og Hvidovre Hospitaler og Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler. Hvor meget ville man ud fra det kunne forvente at spare ved en eventuel sammenlægning af Gentofte og Herlev Hospitals administrationer?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

139Maja Højgaard (A)31/8 - 14Ville der være nogen effektiviseringsgevinster, afbureaukratiseringsgevinster eller omkostningsgevinster ved at nedlægge sygehusnumre således at der fremover kun er ét for hver af de fire planområder og Bornholm, frem for et pr. hospital?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

138Maja Højgaard (A)31/8 - 14I hvilket omfang ville man kunne finde besparelser på at flytte Montebello til Bornholm?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

137Marianne Fredrik (Ø)31/8 - 14Vedr. 4.18 Regional udvikling
Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt til ReVUS, herunder til drift. Hvor meget heraf går til drift og hvorfor finansieres driften ikke af det almindelige administrationsbudget? Ansættes der yderligere personale som følge af arbejdet med ReVUS? Hvorfor kan arbejdet med ReVUS ikke finansieres inden for den afsatte ramme til Erhvervsudvikling”?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

136Marianne Fredrik (Ø)31/8 - 14

Vedr. 4.18 Regional udvikling
Er det korrekt, når der er anført 80,0 mio. kr. i lønudgifter i tabellen side 82. Der på side 83 anført 73,1 mio. kr., hvordan hænger det sammen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

135Marianne Fredrik (Ø)31/8 - 14Vedr. 4.18 Regional udvikling
Det fremgår, at der i 2014 er anvendt 68,2 mio. kr. til lønudgifter og at dette øges til 73,1 mio. kr. I hvilket omfang er det lønregulering og yderligere årsværk?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

134Marianne Fredrik (Ø)31/8 - 14Hvilke faktorer ligger der bag ved prognoserne for den store stigning i aktiviteterne på hospitalerne i løbet af årene 2015-2018?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

133Marianne Fredrik (Ø)31/8 - 14Hvorvidt tages der initiativer til at bremse de store udgifter til medicin på hospitalerne og de forventede ekstraordinært store stigninger i medicinudgifterne i fremtiden på hospitalerne?
Hvor vidt er det muligt at anvende billigere og veldokumenterede medicinalpræparater i stedet for de senest udviklede på markedet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

132Hanne Andersen (A)31/8 - 14

Jeg har fået henvendelser fra kolleger om at Optageområdet for ældre medicinske patienter, ændres så Furesø kommune flytter til Gentofte Hospital.

I høringssvar fra Gentofte Hospitals MED-udvalg, i femte afsnit henvises der til en midlertidig løsning ift at flytte optageområde for Furesø Kommunes ældre medicinske patienter til Gentofte Hospital. Årsag til flytningen er angiveligt at Gentofte har ledig kapacitet og at der er et stort pres, på Herlev hospital.
På den baggrund udtrykker mine kolleger dyb bekymring for hvordan ovenstående vil påvirke det samarbejde mellem Furesø, Herlev og Ballerup og Herlev Hospital, der er sat i gang, skal foregå fremover. Et samarbejde der allerede er lagt mange arbejdstimer i, for at sikre en bedre indsat over for ældre medicinske patienter, i de nævnte kommuner.

Jeg vil godt bede om et svar jeg kan give videre på følgende spørgsmål:
Er der stadig mulighed for at de nævnte kommuner og Herlev Hospital kan fortsætte, med dette samarbejde?

Vil det være muligt også at fortsætte med samarbejdet, nu hvor den ene kommune, Furesø, flyttes til Gentofte Hospitals optageområde?
 
Vil der være mulighed for at de tre kommuner kan fortsætte samarbejdet, med både Gentofte og Herlev Hospitaler, som samarbejdspartnere, fremover?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

131Anne Ehrenreich (V)31/8 - 14I hvilken udstrækning har regionen taget initiativ til at sikre, at patienter med atrieflimren henvises til oplæring på regionens AK-centre i selv at styre sin blodfortyndende behandling i overensstemmelse med RADS’ anbefaling. Jeg har erfaret, at forbruget af den dyrere behandling kaldet NOAK's er steget med over 300 % i Region Hovedstaden siden 2012 og vil høre, hvad baggrunden er for det?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

130

Hanne Andersen (A)

29/8 - 14

På side 3, i Notat fra Psykiatrien
2. afsnit står der nævnt noget om at de forskellige tiltag med plusser og minusser, vil imidlertid bidrage til, - at antallet af afskedigelser forventes at blive meget begrænset. Når der står begrænset, hvor mange og hvilke personaler, i hvilke funktioner er der i givet fald er tale om, der skal flyttes/afskediges?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

129Hanne Andersen (A)
29/8 - 14

Et af forslagene på psykiatriområdet er:
Flytning af børne-ungdomspsykiatriens 10-sengs døgnafsnit fra Hillerød, der derefter reduceres så det er 8 senge, der kommer til Glostrup.

Det ønskes i den forbindelse oplyst følgende:
Hvor mange børn- og unge har der været indlagt siden den ledelsesmæssige sammenlægning 1. januar 2013, på de 3 afdelinger?
Opgjort efter følgende kriterier:
Alder, diagnoser, længden af indlæggelse, antal af genindlæggelser
Geografi:
Hvor kommer patienterne fra, hvor bor de?
Hvilken afdeling er de indlagt på?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

128

Lise Müller (F)

29/8 - 14Der ønskes en oversigt over hvad man bruger på forplejning, transport, lokaler, aviser etc. ift. Regionsrådets medlemmer og ansatte på regionsgården.
Og en vurdering af hvad ex en 10% besparelse ville betyde?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

127

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Præhospitale virksomhed
Hvilken betydning har det at det ikke er muligt at udskifte akutlægebilerne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

126

Lise Müller (F)

29/8 - 14Præhospitale virksomhed
Er der planlagte forskningsprojekter der skrinlægges og i givet fald hvilke?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

125

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Hvor mange publikationer/informationsmateriale udsender regionen til medarbejdere og samarbejdspartnere (ex praktiserende læger)? Herunder også om regionens tilbud/tiltag ex regional udviklingsplan, sundhedsdage, cykelindsats mv.

Jeg vil gerne bede om en oversigt gældende for ex 2013

Hvad er udgifterne til tilblivelse, opsætning, papir, tryk og porto?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

124

Lise Müller (F)

29/8 - 14Budgetspørgsmål Rigshospitalet
Obstetrisk klinik
Ambulant fødsel også for førstegangsfødende. Er der ikke behov for øget ambulant tilbud inden fødsel også? Jeg mener at man i Region Syd har gennemført det. Hvad er erfaringer her?
Er der tanker om differentiering ift niveau inddelingerne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

123

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Budgetspørgsmål Rigshospitalet
Fertilitetsklinikken 
Man vil lave adgangsbegrænsning ift. fertilitetsbehandling med donorsæd. Hvad sker der med de patienter, der bliver afvist? Bliver de henvist til privat regi? Og hvor falder regningen så?

Er det overhovedet tilladt at forskelsbehandle?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

122

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Klinisk biokemiske ydelser
LABKA 2 er i dag udformet på en sådan måde, at det ofte kan være nemmere at bestille ex hele pakker af blodprøver frem for enkelte prøver. Genbestilling af prøver kan også være tidkrævende. Der er også forskellige procedurer på afdelinger for hvem der bestiller blodprøver og om der er en standard for frekvens af blodprøver.

Der ønskes en vurdering af potentialet i at undersøge om opsætningen af LABKA og arbejdsgangene omkring blodprøvebestillinger er af en sådan karakter at prøver tages unødigt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

121

Lise Müller (F)

29/8 - 14Budgetspørgsmål vedr. Herlev Hospital
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Risikerer vi ikke at det bliver mindre attraktivt at ansætte kvinder i den fødedygtige alder, idet afsnittet ikke kompenseres ifm barsel?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

120

Lise Müller (F)

29/8 - 14Budgetspørgsmål vedr. Herlev Hospital
Klinisk Fysiologisk afdeling
Ibrugtagning af RIS/PACS? Har man ikke brugt det før og hvad menes med ”nedsat fokus på kvalitetshåndbøger etc”?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

119

Lise Müller (F)

29/8 - 14Budgetspørgsmål vedr. Herlev Hospital
Det tværfaglige smertecenter
Hvordan ser det ud med venteliste til denne ydelse og hvorledes bliver den påvirket af at man man permanent reducerer med én stilling?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

118

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Budgetspørgsmål vedr. Herlev Hospital
Neurologisk afdeling
Flere patienter viderehenvises til privatpraktiserende speciallæger. Hvor falder regningen for det?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

117

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Budgetspørgsmål vedr. Herlev Hospital
Fødselsområdet  
Ifm besparelsesforslag er det tanken at erstatte fødselsforberedelse i mindre hold med auditorie-undervisning samt afskaffe hjemmebesøg. Hvor mange andre steder opretholdes disse to tilbud?

Er det tanken at Herlev Hospital fremover ikke har fremskudte jordemoderkonsultationer? Og ifm hvilke andre fødesteder nedlægges de?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

116

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Nordsjællands Hospital
Jeg ønsker en præcisering af hvad der efter udmøntning af besparelserne vil være tilbage af kapacitet og senge på Frederikssund Hospital.

Hvorfor har A5/A6 (og hvilke typer afdelinger er det?) været lukket siden sommeren 2013?  Hvorledes har det set ud med belægning/overbelægning på det resterende afsnit siden?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

115

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Budgetspørgsmål vedr. Glostrup
I klinisk neurofysiologisk Afdeling beskrives det at besparelsen udmøntes ved ikke at ansætte medarbejdere ifm timereduktioner og overgang til flexjob. Hvad betyder det? Betyder det at personale, der skal overgå til flexjob ikke kan det?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

114

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Budgetspørgsmål vedr. Amager/Hvidovre
Artroskopisk center
Ift. forslaget ønskes en opremsning af hvad der efterfølgende vil være tilbage af funktioner på Amager Hospital. Det ønskes desuden en vurdering af hvilken betydning nedlæggelse af anæstesi-funktionen vil være (eller en uddybning af hvordan den fremadrettet vil blive løst), herunder i hvilket omfang anæstesien fra artroskopisk center i dag varetager opgaver på hospitalet.

Desuden ønskes en vurdering af hvordan det påvirker centret at sprede ydelserne over to matrikler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

113

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Budgetspørgsmål vedr. Amager/Hvidovre
Ortopædkirurgisk afdeling
Ombygning til 1 og 2 sengsstuer: Har vi ikke et beslutning om kun 1 sengsstuer?
I bemærkningen står der i øvrigt at det ” forudsættes at afdelingens produktionskrav reduceres”. Uddybning ønskes.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

112

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Budgetspørgsmål vedr. Amager/Hvidovre
Funktions- og billeddiagnostisk afdeling:
Findes der andre steder hvor det ikke er radiologer, der beskriver billeder? Og hvad er erfaringerne her?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

111

Leila Lindén (A)

29/8 - 14

Spørgsmål til budgettet, de foreslåede besparelser:

På Bornholms Hospital (side 121) foreslås en besparelse, som hedder "Patientbefordring, skift af transportform fra fly til Bornholmerbus/færge."
Jeg vil gerne have oplyst, om det fortsat fremover vil være frivilligt for den enkelte patient selv at vælge rejse med fly eller færge/bus?

I forslaget til besparelsen står: "Vi (hospitalet) ønsker at fremme brugen af bus og færge".
Hvorledes vil dette ønske blive fremstillet overfor patienterne?
Vil patienterne få oplyst, at de selv kan vælge mellem fly eller færge/bus? Eller at de evt. kan vælge færge/bus ud, og fly hjem?

Bornholmerbussen kører til Rigshospitalet, men ikke til andre hospitaler. Skal det også fremmes, at patienter til Herlev, Hvidovre eller andet hovedstads-hospital skal rejse med færge/Bornholmerbus?

Morgenafgangen med færgen afgår fra Rønne kl 06.30 og bussen ankommer til Rigshospitalet kl ca. 9.30-10.00.
Skal patienten tage til København aftenen før, hvis rejsen skal være med færge/bus, og han eller hun skal være på f eks Rigshospitalet før kl 10.00?
(Første fly afgår kl 06.15 og et igen kl 07.15, så man kan være på RH kl ca. 8.00 eller 9.00).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

110

Lise Müller (F)

29/8 - 14Hvordan kommer det til at foregå med overflytninger fra akutmodtagelser til sengeafsnit i fremtiden og hvordan er det budgetteret, både ift følgeskab og kørsel? Jeg savner en beskrivelse af sikkerhed, kvalitet og patientoplevelse).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

109

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Hvor mange henvendelser pr døgn har akutmodtagelsen på PC Frederiksberg.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

108

Lise Müller (F)

29/8 - 14

Desuden vil jeg gerne vide hvad målet er for indlæggelsestid. Har vi et sted i regionen, hvor indlæggelsestiden er kortere, genindlæggelserne er relativt få, kvaliteten af behandlingen målt på forskellige parametre er høj (eller ikke lavere end andre steder med længere indlæggelsestid og patienttilfredshed og arbejdsmiljø ikke er væsentligt anderledes end andre steder. Og hvor patientgrundlaget i øvrigt kan sammenlignes med andre steder (og målene derfor mulige at overføre).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

107Lise Müller (F)
29/8 - 14

Region Hovedstadens psykiatri angiver at vi i de kommende år bl.a skal lukke senge og reducere indlæggelsestid.

Jeg vil derfor gerne vil hvorledes senge-massen har fordelt og ændret sig igennem de sidste 10 år (lukket/åbent mv).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

106Karsten Skawbo-Jensen (C)29/8 - 14

Jeg har modtaget følgende henvendelse fra en borger (se venligst nedenfor).

”Karsten Skawbo-Jensen. Idag har alle regionsrådsmedlemmerne så fået sparekataloget, hvor nogle forslag allerede har været drøftet i medierne.
Men vender vi tilbage til omkostningsbevilling 2015 og budgetoverslag 2016 - 18 (side 11 i budget forslaget 2015-18) efter netto ressourceforbruget efter afholdt tidspunkt (modsat betalingstidspunkt - i budgetforslaget betegnet som 'udgift'):

2016: 3021,2/3040,0 – 1 = 0,9938 – 1 = -0,62 pct
2017: 3020,5/3040,0 – 1 = 0,9936 – 1 = -0,64 pct
2018: som 2017
For 2015 er der tale om, at RHPs ressourcer er sat til at udvikle sig 15-16 gange mindre end hospitalerne i regionen om helhed. Og herefter er der endda tale om en tilbagegang.
Det er på den baggrund umiddelbart vanskeligt at få øje på en ligestilling mellem psykiatri og somatik i sundhed på hospitalsområdet – og løft til psykiatrien er også vanskelig at få øje på.”

I den anledning skal jeg spørge, om der budgetmæssigt i årene fremover lægges op til denne IKKE-ligestilling mellem somatik og psykiatri.

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

105Mette Abildgaard (C)28/8 - 14

Hvilke hospitaler drifter kantinedriften selv, og hvilke hospitaler har udbudt opgaven til anden leverandør - og er der et besparelsesområde på det punkt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

104Niels Høiby (I)28/8 - 14I sparekataloget fra hospitalerne indgår der en udtalelse fra Rigshospitalets VMU på side 222 i sparekataloget. Her står på linje 19-21, at medarbejderne undrer sig over stigningen i antal ansatte i de centrale administrationer og en bekymrende tendens til dobbeltadministration. Da der er tale om det ekstra ledelseslag - de mange centre - som Rigshospitalet, som det eneste hospital i landet har, vil jeg stille spørgsmål om, hvor meget de forskellige centre koster i personale- og driftsudgifter (centerdirektion, sekretærer, økonomer osv).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

103Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Hvad er årsagen til det markant øgede antal ambulante besøg på Hvidovre Hospital - bevillingen hertil er hævet med 60 mio. kr. (s. 28)?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

102Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Hvad er udgiften til nybygningen af Tværkulturelt Psykiatri på PC Ballerup?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
101Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Hvad er omkostningerne ved tv-transmissionen fra regionsrådsmøderne - og hvad er der budgetteret med til dette formål i 2015?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

100Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Hvad er den årlige udgift til Center for Tværkulturel Psykiatri henholdsvis Indvandrermedicinsk klinik - og hvad er der budgetteret med i 2015?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

099Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14I Politiken den 18. august er det omtalt, at der på regionens hospitaler er et madspild, der svarer til 50 mio. kr. om året. Hvad gøres der for at adressere denne problemstilling?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

098Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Der er i budgetforslag afsat penge (6,8 mio. kr.) med henvisning til en fortrolig sag nr. 24 fra 18. juni 2014. Hvad er der tale om?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

097Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Det fremgår af Økonomirapporten 2.20, at administrationsbudgettet forhøjes med 0,5 mia. kr. Hvad er baggrunden herfor - det var opfattelsen, at der skulle ske en besparelse?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

096Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Hvori består den såkaldte kemiindsats (omtalt i økonomirapporten bilag 2, s. 5)?
 Læs svar fra administrationen(pdf-fil, åbner i nyt vindue)
095Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Hvad er årsagen til, at genbevillingen af forskningsmidler stiger hvert år? Hvad er baggrunden for, at der konsekvent genbevilges til området, og at bevillingerne ikke anvendes i større omfang?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
094Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Der blev i 2013 afsat 1 million kroner til analyse af hjælpemiddelområdet. Hvad er der kommet ud af denne analyse?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

093Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Hvor mange penge er i 2015 afsat til elbil-projekter eller elbil-relaterede projekter og hvilke og hvor mange?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

092Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Hvad har de samlede udgifter til 1813 været indtil dato inkluderende husleje, IT, inventar, løn, overtidsbetaling mv. Hvad budgetteres der med i 2015 - er der tale om en stigning i forhold til det nuværende niveau?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

091Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Hvad udgør de direkte administrative udgifter på Regionsgården, hvor stor en del af den administrative besparelse, som fremgår af besparelsesforslagene vedrører Regionsgården?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

090Kenneth Kristensen Berth (O)28/8 -14Hvorfor er der ikke i budgettet for 2015 afsat penge til etablering af et sundhedshus i Helsingør?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

089Erik Rostell Gregersen (A)26/8 - 14

Overbetaling af indlæggelsesgebyr.
Jeg har tidligere forespurgt om en løsning på den ekstrabetaling som Tårnby og Dragør kommuner betaler i forbindelse med overflytninger til hospitaler og sågar afdelinger i mellem.
Den daværende sundhedsminister udtalte dengang, at det skulle vores region selv løse.
For Tårnby kommune drejer det sig om 2.4 millioner kr. har jeg fået oplyst. Vedr. Dragør, nok ca. 1/3.
Administrationens svar var den gang, at det forventes løst i budget 2015. Hvilket er snart.
Så jeg forventer at dette bliver løst i forbindelse med nuværende budgetvedtagelse.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

088Charlotte Fischer (B)26/8 - 14

Der ønskes en liste over private psykiatriske tilbud om behandling hhv. udredning, som regionen har indgået aftale med.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

087Charlotte Fischer (B)26/8 - 14

Hvor mange ressourcer bruger regionens hospitaler på at udarbejde egne rekommandationslister på lægemiddelområdet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

086Charlotte Fischer (B)26/8 - 14

Der bedes om en vurdering af potentialet for at sende flere behandlinger i åbent udbud, hvor også regionens egne hospitaler kan byde ind.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

085Charlotte Fischer (B)26/8 - 14

Der bedes om en samlet liste over uudnyttet kapacitet på regionens hospitaler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

084Charlotte Fischer (B)26/8 - 14

Hvad har regionen sat af hhv. brugt i 2014 på trykte publikationer, breve mv. enten møntet på offentligheden eller henvendt til regionens medarbejdere?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

083Charlotte Fischer (B)26/8 - 14Der bedes om en liste over ikke-direkte patient-relaterede opgaver, som regionen vil kunne sende i udbud.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

082Charlotte Fischer (B)26/8 - 14

Hvor ser administrationen muligheder for at byde ind på regeringens OPP-pulje på 400 mio., som er sat af i 2015?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

081Charlotte Fischer (B)26/8 - 14

Findes der på budget 2015 midler, der kan reserveres til genoptræning af de kognitive færdigheder hos hjerneskadede patienter – enten som en del af forskningspuljer, puljer til velfærdsteknologi eller andet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

080Annie Hagel (Ø)25/8 - 14

I budgetudkastet regnes der med produktive afdelinger, som har opfyldt 2 % effektivisering og dem der ikke har og derfor skal effektivisere mere. Kan vi få oplyst, hvilke årsager der er til, at nogle afdelinger er mindre produktive end andre, og om de har mulighed for at leve op til kravet om yderligere effektivisering? Der kan jo fx være tale om en særlig gruppe patienter, komplicerede arbejdsgange eller andet som gør det svært at sammenligne de mindre produktive med de mere produktive.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

079Lars Gaardhøj (A)25/8 -14

Region H har i en årrække arbejdet systematisk med LEAN for at forbedre arbejdsmiljø samt effektivisere arbejdsgange. Jeg har i den forbindelse følgende spørgsmål:

1. Hvad er status på arbejdet med LEAN på regionens virksomheder?

2. Kan man beregne/vurdere den økonomiske besparelse herved?

3. Er der forsat et besparelsespotentiale ved at bruge LEAN på regionens virksomheder? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

078Niels Høiby (L)12/8 & 25/8 14

På budgetseminariet den 12. august 2014 blev der i forbindelse med præsentation af undersøgelse af patienters tilfredshed med Akuttelefonen 1813 og akutmodtagelser/-klinikker spurgt efter en opgørelse over svarprocenter fordelt på hvilket tidsrummet, patienterne har ringet til 1813.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

077Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
7.02 Tidlig opsporing.
Er der nogen undersøgelser, der viser hvor det ”halter”?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

076Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
3.03 Sikre behandling af borgere med dobbeltdiagnoser i sektorovergang.
Er der gennemført evaluering?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

075Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
3.02 Opsætte og drive hjertestartere i yderområder.
Er det virkelig en regional opgave?
Og er det ikke muligt at få det finansieret via ex tryg-fonden?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

074Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
2.05 Flere aktivitets- og motionstilbud til patienter under indlæggelse
Der ønskes en vurdering af hvordan forslaget kunne skrues sammen således at udgiften ville være mindre. Ex. at man startede med visse afdelinger, eller man kun havde tilbuddet på visse dage.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

073Lise Müller (F)25/8-14I forslag fra udvalgene fremgår:
2.04 E Videreførelse af Projekt samarbejdskonsulenter – hidtil finansieret af pulje til samarbejde med kommuner om svage grupper.
Er der gennemført evaluering?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

072Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
2.04 D Videreførelse af Projekt akut opsøgende team – hidtil finansieret af pulje til samarbejde med kommuner om svage grupper.
Er der gennemført evaluering?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

071Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
2.04 C Videreførelse af Projekt tidlig opsporing – hidtil finansieret af pulje til samarbejde med kommuner om svage grupper.
Er der gennemført evaluering?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

070Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
2.04 B Videreførelse af Projekt integreret forløb for dobbeltdiagnose – hidtil finansieret af pulje til samarbejde med kommuner om svage grupper.
Er der gennemført evaluering?
Læs svar fra administrationen(pdf-fil, åbner i nyt vindue)

069Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
2.04 A Videreførelse af Projekt Gadeplansteam. Hidtil finansieret af pulje til samarbejde med kommuner om svage grupper.
Er der gennemført evaluering?
Er der viden om hvordan dette projekt placerer sig og samarbejder med de kommunale projekter på området?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

068Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
2.03 Etablering af et særligt afsnit til anbragte i surrogat.
Surrogat-fængsling? Er der ikke mulighed for medfinansiering fra staten?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

067Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
2.01 Initiativer til efterlevelse af udregnings- og behandlingsret i psykiatrien
Der ønskes en vurdering af hvorvidt vi med dette forslag vil opfylde udrednings- og behandlingsretten og hvordan det spiller sammen med de varslede besparelser på samme område?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

066Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
1.12 Medicinsk udstyr
Der ønskes en vurdering af, hvorvidt patientsikkerhed allerede er indtænkt i eksisterende budgetter.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

065Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
1.10 Mere sundhed gennem øget styring på kvalitet
Der ønskes en vurdering af om man med fordel kunne koble sig på Region Midts projekt i stedet for at starte forfra selv.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

064Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
1.09 Tidlig rehabilitering/genoptræning i hospitalsregi
Der ønskes en vurdering af evidens for virkning, samt en vurdering af hvad der skal til for at imødekomme det reelle behov.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

063Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
1.08 De regionale kvalitetsindsatser
Der ønskes en vurdering af om dette forslag lægger op til at der indføres flere screeninger.
 Læs svar fra administrationen(pdf-fil, åbner i nyt vindue)

062Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
1.07 Lighed i sundhed
I sidste års budget vedtog vi et projekt i samarbejde med Videnscenter for forebyggelse og Hvidovre Hospital. Derfor ønskes en uddybning af hvorledes dette forslag spiller sammen med det projekt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

061Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
1.03 Løbende patienttilfredshedsundersøgelser
Generelt synes vi at kvalitative undersøgelser er mere brugbare, idet man risikerer meget store mængder, mere upræcise data.
Derfor ønskes en vurdering af omkostningerne ved at der i stedet afholdes ex et årligt patient-feedback møde.
Skal der eksterne folk med eller kan det afholdes af afdelingerne selv?
Læs svar fra administrationen(pdf-fil, åbner i nyt vindue)

060Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
1.02 Serviceadfærd
Hvilke undersøgelser mv ligger til grund for valg af metode?
Hvori består problemerne?
Der ønskes en nærmere beskrivelse af forslagets indhold.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

059Lise Müller (F)25/8-14

I forslag fra udvalgene fremgår:
1.01 Fordanskning og bedre skiltning.
Gentofte Hospital har gennemført en udskiftning.
På hvilken måde blev dette finansieret?
Et det tænkt at beløbet skal tages fra en renoveringspulje?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

058Lise Müller (F)25/8-14

Før 1. januar 2014, havde en enkelt lægevagtskonsultation åben til kl. 4 om morgenen. På akutmodtagelserne melder de at de har svært ved at få afviklet køen af patienter om natten. Det er især et efterslæb sidst på aftenen som sætter personalet under pres.

Derfor ønsker jeg en vurdering af omkostningerne ved at styrke akutmodtagelserne om natten, dvs. hvad det vil koste at holde vurderingssporet (1813-lægen) åbent hhv.1 og 2 steder i regionen til ex. kl. 4 om morgenen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

057

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

Kan der foretages beregninger på omkostninger (udover beregning af aftrædelsesløn, pensioner og feriepenge) ved afskedigelser, færre personaler og flytninger af personale, flytning, lukninger og sammenlægninger af afdelinger, i form af kompetencetab, opløsning af eksisterende samarbejdsrelationer og etablering af nye, samt mulige trivselsproblemer med negativ effekt for arbejdsmiljø mv.?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

056

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

Hvor meget er der budgetteret med til ekstern konsulentbistand på hospitalerne?

Hvad ville der kunne spares, hvis man i stedet inddrog frontpersonale i højere grad i at afdække problemer og komme med forslag til problemløsning?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

055

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

Ved eksempelvis tarmscreening forventes det, at sygdommen opdages tidligere, og derved er mindre behandlingskrævende.

Er der beregninger på, hvad der kan spares der?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

054

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

Hvor meget koster den automatiske faldscreening?

Hvad ville eventuelt kunne spares ved at basere screeninger på personalets faglige skøn frem for obligatoriske dokumentationskrav?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

053

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

Hvilke kvalitetsmæssige konsekvenser kan det få for det medicinske område, når fokus og ressourcer flyttes til pakkeforløb?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

052

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

Er der differentieret i vurderingen af, hvor meget de forskellige patientkategorier koster (eksempelvis kræftpakkeforløb i forhold til medicinske patienter, kronikere og patienter med flere diagnoser)?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

051

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

Hvor stor besparelse lægges der op til i service og drift, primært rengøring?

Hvilke konsekvenser for hygiejne og generel rengøringsstandard forventes det at have, givet at standarden allerede flere steder er under niveau?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

050

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

Såfremt 2% grønthøster anvendes i alle led og alle lag af organisationen (inkl. direktioner og administration), hvor stor en andel af besparelserne findes så der?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

049

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

Har budgettet taget højde for ekstra udgifter til udvikling og uddannelse af personale forbundet med de annoncerede besparelser på personale med tæt patientkontakt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

048

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

Hvor mange midler er afsat til efter- og videreuddannelse, supervision og anden kompetenceudvikling til de forskellige personalegrupper, opgjort for hver faggruppe separat?

Hvor stort var beløbet i 2013 og 2014?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

047

Susanne Langer (Ø)

25/8-14

I budgetudkastet forudsættes det, at beløb til patienterstatninger sænkes med 10 millioner. Hvordan hænger det sammen med forventede færre ressourcer til løsning af kerneopgaverne, og med risikoen for øget dødelighed ved overbelægning, som påvist i undersøgelse af speciallæge Flemming Madsen og gengivet i medierne i august i år?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

046Anne Ehrenreich (V24/8-14

Hvordan er de tekniske driftsafdelinger på regionens forskellige institutioner er organiseret? Jeg tænker især på pedeller og anden teknisk støtte personale. Om institutionerne samarbejder.
Hvor mange medarbejdere vi har på disse områder, og i hvilken udstrækning vi trækker på eksterne virksomheder for at bistå os, bl.a. håndværksvirksomheder?

Når det gælder indkøb af ydelser fra håndværksvirksomheder, vil jeg høre, om opgaverne sendes i udbud, eller hvordan det besluttes, hvilke virksomheder som bistår regionen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

045

Anne Ehrenreich (V)

24/8-14

Hvad koster det årligt Region Hovedstaden at udarbejde "Regionalt Cykelregnskab". Herunder både arbejdstider, tryk og distribution af regnskabet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

044

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14Administrationen bedes redegøre for om fanget af udbredelse af frit valg af mad på regionens hospitaler?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
043

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14Administrationen bedes redegøre for, om Regionen har foretaget en evaluering af Kontakthjælpsordningen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
042

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14Administrationen bedes redegøre for i hvilket omfang, at der på regionens hospitaler er etableret ”shared care”?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
041

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14Administrationen bedes redegør for, om og i givet fald ikke, at der indført frie besøgstider på regionens hospitaler?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
040

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14

Administrationen bedes redegøre for, hvordan Regionen søger at styrke samarbejde med kommunerne i regionen vedrørende snitfladproblemer?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

039

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14

Administrationen bedes redegøre for, hvorvidt man arbejder med kvalitet i output af behandling på hospitaler sideløbende med ”belønning” af produktivitet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

038

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14Administrationen bedes redegøre for arbejdet med inddragelse af patient og pårørende i forbindelse med behandlingsform?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
037

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14Administrationen bedes opgøre omfanget af besparelser ved at operere med 2 i stedet for 1 måneds behandlingsgaranti?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
036

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14Administrationen bedes redegøre for, hvor stor en del af den offentligt finansierede behandling, som i Region Hovedstaden foretages af private hospitaler og private klinikker
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
035

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14Administrationen bedes give en redegørelse for produktiviteten, herunder om der er mulighed for forbedringer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
034

Martin Geertsen (V), Anne Ehrenreich (V)

6/6 & 24/8-14Administrationen bedes oplyse hvor stor en procentdel af de ikke patient-relaterede opgaver, som har været i udbud?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
033Karin Friis Bach (B)24/8-14Fertilitetsrådgivningen på Rigshospitalet, som i løbet af sommeren fået meget positiv omtale i medierne, har indtil videre været finansieret af eksterne projektpenge. Da disse midler udløber ved udgangen af 2014, vil jeg høre, hvor stort et beløb, det ville være nødvendigt at afsætte i budgettet for at sikre centrets fortsatte mulighed for at hjælpe barnløse i Region H?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

032Per Seerup Knudsen (A)23/8-14

Kultur Metropol Øresund

Jeg ønsker oplyst, hvorvidt der i budgettet for 2015 og overslagsårene er afsat midler til regionens fortsatte deltagelse i samarbejdet mellem kommuner, regionen og Kulturministeriet om udvalgte projekter.

Endvidere om, aftalen med ministeriet påregnes forlænget på samme vilkår eller ændrede vilkår?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

031Per Seerup Knudsen (A)23/8-14

Lokalbanen - Nemmere at bruge

For at skabe bedre P-mulighed for biler og cykler ved Lokalbanens stationer, ønsker jeg oplyst, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – at der er forbundet omkostninger ved, at Lokalbanen/Movia pålægges at tage følgende initiativer:

Der etableres forbedrede muligheder for cykelparkering, herunder specielt aflåst cykelparkering, ved stationerne.

Der gennemføres en undersøgelse af de konkrete bilparkeringsmuligheder ved Lokalbanens stationer (behov/muligheder). På baggrund heraf rettes der henvendelse til kommuner, hvor undersøgelsen påpeger behov for bedre muligheder for bilparkering.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

030Per Seerup Knudsen (A)23/8-14

Lokalbanen - Pænere at bruge

Stationsbygningernes udseende med graffiti/hærværk giver en negativ oplevelse for alle, uanset om der er tale om en bruger eller en potentiel bruger af lokalbanen.

Regionens administration har tidligere belyst, at Lokalbanen har frasolgt en stor del af stationsbygningerne uden at stille krav om fremtidig vedligeholdelse (og dermed udseende).

Det er uacceptabelt for mig, men det skulle angiveligt stå Lokalbanen frit for at disponere over de resterende stationsbygninger.

For at hindre at flere stationsbygninger ender som spøgelsesbygninger og i forfald, ønsker jeg oplyst, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – at der er forbundet omkostninger med, at Lokalbanen/Movia pålægges ikke at sælge flere af stationsbygningerne på Lokalbanen uden at køber forpligtes til at vedligeholde og istandsætte stationsbygningen, så at den som helhed fremstår pæn og indbydende for passagerne.

Jeg ønsker tillige oplyst, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – at der er mulighed for – f.eks. gennem lovgivning eller aftaler - at forpligte de nuværende ejere til at vedligeholde og istandsætte de allerede solgte stationsbygninger, så at de som helhed fremstår pæne og indbydende for passagerne.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

029Per Seerup Knudsen (A)23/8-14

Lokalbanen - Mere attraktiv at bruge

Lokalbanens visionsplan for 2012-2025 peger på mange muligheder for at gøre denne del af den kollektive trafik mere attraktiv.

Jfr. resultatet af den gennemførte borgerundersøgelse bør der satses på initiativer, som kan ”lokke borgere, som ikke normalt bruger lokalbanen, ind i toget”.

Jeg ønsker derfor oplyst, hvilke omkostninger er ved, at der tilbydes Fri internet-adgang for passagererne i Lokalbanen?
Læs svar fra administrationen(pdf-fil, åbner i nyt vindue)

028Lars Gaardhøj (A)23/8-14

Hvor mange sygedage har medarbejdere i Region H gennemsnitligt?Hvordan ser det ud sammenlignet med de andre regioner? Hvordan har udviklingen været over de sidste 4-5 år?Hvad opgøres omkostningen til sygefravær i udkast til i forslag til budget 2015? Og er det mindre/mere end i budget 2014?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

027Mette Abildgaard (C)21/8-14

Hvis partikelanlægget udskydes til 2018 i vores investeringsbudget, hvad betyder det så i praksis? Hvor lang etableringstid er der på et partikelanlæg - og ville man kunne påbegynde et anlæg i fx 2016, og så først betale i 2018 (såfremt man går ud fra, at det tager to år at etablere...).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

026Annie Hagel (Ø)21/8-14

Er der tilstrækkelig normering på de fem fødeafdelinger til at sikre en jordemoder per fødsel, og at alle fødende kan blive på afdelingen, til amningen er i gang? Hvis ikke, hvad vil det så koste at opnormere, så disse to betingelser kan opfyldes?

Det er svært at sætte økonomi på, hvad dårlige fødselsoplevelser koster, men hvad koster genindlæggelser? Af svar til Charlotte Fischer fremgår det, at der i alt i regionen i første halvår 2014 var 416 genindlæggelser 30 dage efter fødslen. Kan det oplyses, hvad genindlæggelserne skyldes og hvad de koster?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

025Lars Gaardhøj (S)20/8-14Herlev hospitalskøkken - Det nordiske køkken - har i august opnået det økologiske spisemærke (bronze) idet køkkenet anvender 30-60% økologi i produktionen. Jeg vil på den baggrund gerne have oplyst følgende:
- hvilken ekstra økonomi er Herlev Hospitals køkken blevet tilført for at nå det mål?
- er der i regionen andre hospitalskøkkener, der arbejder målrettet med økologi?
- hvad vil det koste for vores hospitalskøkkener at bruge økologi svarende til Herlev?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

024Mette Abildgaard (C)18/8-14Hvor mange årsværk har Region Hovedstaden ansat til at lave PR og Kommunikation, hvad er de årlige udgifter dertil - og hvorledes er dette tal sammenlignet med eksempelvis Region Midtjylland eller Region Sjælland?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

023Torben Kjær (Ø)18/8-141. Er der i budget 2015-2018 forslag om nedlæggelse af akutmodtagelserne på de psykiatriske centre Hvidovre, Frederiksberg og Nordsjælland?
2. Hvis ja, er det i sammenhæng med bygning af Nyt Psykiatrisk Center og Hospital Bispebjerg?
3. Er der i budget 2015-2018 forslag om nedlæggelse af 2 psykiatriske afsnit i Frederikssund og oprette flere ambulante afsnit i Hillerød?
4. Er der i budget 2015-2018 forslag om flytning af ungdomspsykiatrisk afdeling i Hillerød til Glostrup?
Der ønskes begrundelser med svarene på spørgsmålene.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

022Tormod Olsen (Ø)18/8-14Det angives, at renoveringspuljen mv. falder fra 211,7 millioner i 2014 til 180,1 i 2015 og 100 millioner i 2016, 2017 og 2018. Vi er i tvivl om dette er en realistisk forudsætning.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

021Tormod Olsen (Ø)18/8-14Det angives, at udgifterne til 1813 vil falde fra 155 millioner i 2014 til 5 millioner i de kommende år. Vi er i tvivl om dette er en realistisk forudsætning.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

020Tormod Olsen (Ø)18/8-14Det angives, at lønudgifter generelt er fremskrevet med 2,06 %. Vi er i tvivl om det er en realistisk forudsætning. Vi vil også gerne spørge om fremskrivningen er udtryk for et mål for fremtidige lønforhandlinger, og hvilke personalegruppe som tænkes at kunne afvige fra de 2,06 %.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

019Mette Abildgaard (C)15/8-14 (18/8-14)Er det indenfor gældende lovgivningen tilladt at regionens giver tilskud til at sikre bedre mobildækning i Region Hovedstadens område? Og er det muligt at fremkomme med beregninger på, hvilket udgiftsleje sådanne tiltag ligger i?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

018Mette Abildgaard (C)15/8-14 (18/8-14)Hvor stor en del, og hvilken del, af regionens IT-drift varetages af andre end Region Hovedstaden selv i dag? Hvornår har man sidst fået vurderet, hvorvidt der kan findes besparelser ved at lade en større del outsource til private leverandører?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

017Mette Abildgaard (C)15/8-14 (18/8-14)Af hvilken kasse betales "Sundhedsdage" og hvad koster det årligt? Både i omkostninger til afvikling, men også personaleforbrug i administrationen, kommunikationsafdelingen - samt diverse personale der deltager som vagtsatte i løbet af weekenden? Jeg er klar over, at den sidste ting er svære at gøre op, men jeg ønsker et estimat på, hvor meget kan spares, ved ikke fremover at afvikle Sundhedsdage.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

016Marianne Frederik (Ø)17/8-14Flere nyhedsmedier har omtalt et forskningsprojekt, foretaget af speciallæge Flemming Madsen, bl.a. her og her
Undersøgelserne viser bl.a., at der er over dobbelt så høj dødelighed i weekender og ferier i forhold til hverdage, at der er større dødelighed ved overbelægning.
Hvis der er en belægning på 110 procent eller mere, er der ni procent flere, der dør på hospitalet, end når der er en belægning på under 80 procent, viser undersøgelsen.
Hvilke overvejelser giver det for hospitalsplanlægningen og hvordan indgår det i budgetplanerne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
015Marianne Frederik (Ø)17/8-14Er det sandt, at der er planer om at flytte afdeling B303, børnepsykiatrisk, fra Hillerød til Glostrup? Hvis ja, indgår det i budgetforslaget? Hvad er så begrundelserne for flytningen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

014Marianne Frederik (Ø)17/8-14Ifølge Amager Bladet af den 12. august skal der ske besparelser, som blandt andet handler om artroskopien på Amager Hospital, og man frygter at Amager Hospital efterhånden bliver tømt for funktioner. Er det rigtigt, at der sker besparelser på artroskopien? Hvis ja, indgår det i budgetforslaget. Hvad er begrundelserne for ændringen? Er det rigtigt, at Amager hospital efterhånden bliver tømt for funktioner?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

013Marianne Frederik (Ø)17/8-14Hvad er hovedposterne på udgifterne til regional udvikling i 2013 og 2014?
Hvor meget bliver der afsat til hver af posterne Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Vækstforum, og derudover andre poster (hvilke hovedposter?)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

012Pia Illum13/8-14

Ang. Overbelægning.
Det forrige regionsråd afsatte 40 mil. kr. til, at forebygge overbelægning på de medicinske afdelinger på hospitalerne ved, at nedbringe indlæggelse og genindlæggelse der kunne være forebygget.

Er pengene anvendt til det de blev afsat til?
Hvor kan jeg se det i budgettet?
Hvilken virkning har det haft?

Er der indregnet midler til, at forebygge overbelægning på de medicinske afdelinger i 2015 og hvor kan jeg se det?

Da det ser ud til, at problemet med overbelægning på de medicinske afdelinger ikke er løst i tilstrækkeligt omfang og belægningsprocenten flere steder på hospitalerne som helhed (inkl. ambulatorier) er høj, vil jeg spørge om den budgetterede belægningsprocent for 2014 og bede om, at regionsrådet drøfter hvad den planlagte belægningsprocent i fremtiden skal ligge på skal ligge på.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

011Torben Kjær (Ø)10/8-14Hvordan hænger det sundhedsfagligt sammen, at Nyt Hospital Nordsjælland med 662 fysiske sengepladser skal erstatte Nordsjællands Hospitalers 934 fysiske sengepladser i foråret 2012, der i maj 2013 var reduceret til 713 fysiske sengepladser, set i lyset af øget pres på hospitalerne og for lange ventetider på udredning og behandling?
 Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

010Torben Kjær (Ø)10/8-14Hvad vil det koste at reetablere nødvendige dele af Helsingør Hospital?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

009Torben Kjær (Ø)10/8-14Hvad er det økonomiske og sundhedsfaglige potentiale ved at bevare det nuværende Hillerød Hospital, Frederikssund Hospital samt reetablering af nødvendige dele af Helsingør Hospital for at afhjælpe de nuværende overbelægnings- og behandlingsproblemer på nuværende Nordsjællands Hospital samt for regionens økonomiske situation frem til 2018?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

008Torben Kjær (Ø)10/8-14Hvilket økonomisk råderum for 2015-2018 vil det give Region Hovedstaden at droppe byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

007Torben Kjær (Ø)10/8-14Hvad vil konsekvenserne for Region Hovedstaden både økonomisk og sundhedsfagligt være af ikke at bygge Nyt Hospital Nordsjælland?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

006Marianne Fredrik (Ø)09/8-14Hvor mange af Region Hovedstadens køkkener (på hospitaler og andre steder) kan betegnes som økologiske (mere end 60% af maden)? Hvor stor en del af fødevarerne er dansk produceret? Hvad gøres der for at omstille til økologi? Hvad skal der til, økonomisk, uddannelsesmæssigt mv. for at omstille til økologi på f.eks. i ét køkken? Hvad er beregningsgrundlaget? Overvejes det at søge rådgivning via ’Task Force for grønne indkøb i offentlige køkkener’ under Fødevarestyrelsen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

005Marianne Fredrik (Ø)09/8-14Region Hovedstaden har vedtaget at gøre en indsats for at øge antallet af praktikpladser, men hvad gør regionen for selv at ansætte flere i praktik inden for alle regionens arbejdsområder? Hvad forventes udviklingen at være i perioden 2014-2018? Hvor stor en del kan siges, at være ’grønne’ praktikpladser (altså uddannelse der især handler om grøn omstilling, økologi, ressourcebesparelser, genanvendelse, CO2 besparelser mv.).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

004Marianne Fredrik (Ø)09/8-14I budgettet er der afsat store beløb til IT-området, herunder ansættelse på IT-medico-telefoni. Hvordan forventes udviklingen i antallet af ansatte at være i perioden 2014-2018?
I trivselsundersøgelsen fra 2014 er der en del punkter, hvor de ansatte under Center for IMT adskiller sig fra Region Hovedstaden. Det drejer sig f.eks. om problemer som manglende tillid til ledelsen, manglende informationer, utilfredshed med den faglige kvalitet, manglende udbytte af medarbejderudviklingssamtaler. Hvilke initiativer tages der for at forbedre arbejdsmiljøet med udvidelsen af antallet af ansatte under Center for IMT?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

003Marianne Fredrik (Ø)9/8-14Hvad er baggrunden for, at medicinudgifterne og meraktiviteterne på hospitalerne mere end tredobles i løbet af årene 2015-2018? Hvilke forudsætninger ligger der bag ved prognoserne? Fra oplæg fra Morten Rand, juni:

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

002Karsten Skawbo-Jensen (C)8/8-14Hvor mange risiko-managere er der på Region H’s hospitaler, a) antal, b) årsværk?
Hvad er risiko-managernes arbejdsopgaver?
Hvad koster en risiko-manager i gennemsnit (årsværk)?
Er det muligt at måle effekten af risiko-managernes arbejde?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

001Karsten Skawbo-Jensen (C)8/8-14”Kvalitet og Patientsikkerhed” udgør en del af enheden Center for Sundhed.
Hvor mange personer er ansat til at arbejde decideret med ”Kvalitet og Patientsikkerhed”?
Hvor mange årsværk går til ”Kvalitet og Patientsikkerhed”?
Hvilke arbejdsopgaver forestår ”Kvalitet og Patientsikkerhed”?
Hvilke arbejdsopgaver kunne udføres yderligere, hvis der blev tilført ekstra økonomiske ressourcer til ”Kvalitet og Patientsikkerhed”?
Læs svar fra administrationen​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​ ​

Redaktør