Fokusområder for Region Hovedstaden

​Regionens fem fokusområder er pejlemærker for, hvordan regionen lever op til patienternes forventninger og den politiske vision.

De 5 fælles fokusområder er:

  • Fremtidens Hospital
  • Digitalisering
  • Patientrettigheder
  • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Børnenes region

Fremtidens hospital

Regionen investerer i disse år mange mia. kr. i nye hospitalsbygninger, som vil skabe nogle helt nye fysiske rammer for patienter og personale. Dette sker både via kvalitetsfondsbyggerierne og en række andre store byggerier i regionen. Med de nye rammer ruster vi os til fremtidens krav til et moderne sundhedsvæsen.

Vi skal i langt højere grad tage udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov. Med vores nye bygninger gør vi det fx ved at bygge en-sengs-stuer til alle, hvor der er plads til privatliv og pårørende – og hvor den svære samtale med lægen kan tages i enerum.

Vi bygger nye akutmodtagelser, hvor speciallægerne kommer til patienten i stedet for, at patienten sendes rundt til specialafdelingerne på hospitalet. Så flere kan blive behandlet færdig allerede i akutmodtagelsen og komme hurtigere hjem.

Digitalisering

Region Hovedstaden skal gå forrest i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Patienterne efterspørger det, og digitalisering kan skabe smidigere arbejdsgange for klinikken og styrke samarbejdet med kommunerne og almen praksis. 

Alle skal kunne komme i kontakt med sundhedsvæsenet på digitale platforme. Det skal være lettere for medarbejdere og patienter at få adgang til vigtige oplysninger. Vi skal med digitale løsninger understøtte patienterne i at blive en aktiv del af deres eget forløb.

Men Sundhedsplatformen er et vigtigt fokusområde og er højt prioriteret politisk og hos ledelsen. 

Vi skal lykkes med at videreudvikle platformen og forbedre brugertilfredshed hos klinikerne med afsæt i bl.a. Ekspertrådets anbefalinger. 

Regionsrådet har sat ambitionen med fire overordnede mål for arbejdet med Sundhedsplatformen, som giver retningen for forbedringsarbejdet:

Klinikere skal have mere tid til patienten:
  • Højere kvalitet, færre fejl i systemet
  • Bedre adgang til data
  • Mere inddragelse af patienten 

Patientrettigheder

Hospitalerne arbejder allerede målrettet på at leve op til patienternes rettigheder, og koncerndirektionen, forretningsudvalget og sundhedsudvalget følger arbejdet tæt. Vi er godt på vej, men vi er endnu ikke i mål.

Vi skal have respekt for patienternes tid og behov for at opretholde en normal hverdag, når de bliver ramt af alvorlig sygdom. Derfor skal vi blive bedre til at leve op til deres krav på hurtigt at få at vide, hvad de fejler, og komme hurtigt i behandling. Vi skal blive bedre til at tilbyde kræftramte behandling inden for forløbstiderne i kræftpakkerne.

Vi vil med dette års budgetaftale slå fast, at patientrettighederne er et berettiget krav, som alle hospitaler og psykiatrien skal have fuld fokus på. Patientrettigheder er for alle vores patienter – børn, unge og voksne.

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Udviklingen af sundhedsvæsenet går mod, at mere behandling kan flyttes ud i eller tæt på borgerens hjem. Det er ofte bedst for borgerne og den rigtige prioritering i et sundhedssystem, der både er presset på økonomiske midler og sundhedsfagligt arbejdskraft. 

Vi vil styrke samarbejdet med regionens kommuner og praksissektor yderligere, så de kan løfte deres opgaver tæt på borgerne, og dermed skabe mere nærhed og sammenhæng i indsatsen. Det gælder ikke mindst for børn, ældre svækkede borgere og borgere med kronisk og psykisk sygdom.

Børnenes region

​I 2030 vil Region Hovedstaden være vokset til 2 millioner indbyggere, og antallet af fødsler ventes at stige med 22 procent. 

Region Hovedstaden kan altså se frem til en god fremtid med mange flere børnefamilier med helt små børn. Alle vores hospitaler skal blive bedre til at møde børn på deres præmisser. Vi vil være en børneparat region, fordi den moderne familie forventer fleksibilitet og tilgængelighed.

Vi skal imødekomme den moderne familie, der har øgede forventninger til fleksibilitet og tilgængelighed, og vi skal sikre os, at vi tager udgangspunkt i den enkelte families situation. Med digitalisering og udvikling af vores tilbud skal vi skabe mere tryghed og behandling tæt på børnefamiliernes hverdagsliv.

Tidlig forebyggelse skal give vores børn en god start på livet – det gælder både psykisk og fysisk sygdom.


Redaktør