Om udbud

Her finder du de mest centrale begreber i forbindelse med udbud, samt en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer udbudsområdet.

​​​​

Læs om Region Hovedstadens indkøbspolitik og aktuelle udbud på vores fagfolk-site 

Central​​​e begreber

Udbud og udlicitering er omspundet af mange myter og misforståelser. Dette skyldes ikke mindst, at begreberne udbud, herunder EU-udbud, udlicitering, licitation, eget bud, genudbud og privatisering ofte bruges i flæng og nogen gange direkte fejlagtigt.

Nedenfor fremgår definitioner af en række centrale begreber.

Udb​​ud

Et udbud indebærer, at regionen, på baggrund af et skriftligt udbudsmateriale, inviterer en række eksterne leverandører og evt. også regionens egen udførerenhed, til at deltage i konkurrence på lige vilkår om produktion og levering af udvalgte produkter eller ydelser.

EU-ud​​bud

Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU’s udbudsdirektiver.

Først​egangsudbud

Udbud af opgaver, som ikke tidligere har været udbudt.

Gen​​udbud

Udbud af opgaver, som har været udbudt mindst én gang tidligere. Normalt vil en udliciteret opgave altid blive genudbudt umiddelbart inden kontraktens udløb.

Eg​et bud

Et eget bud indebærer, at regionens "udførerenhed" på lige vilkår med eksterne leverandører deltager i konkurrencen om den udbudte opgave. Regionen giver således et regulært tilbud og kan vinde udbudet, såfremt den afgiver det for regionen mest fordelagtige tilbud.

En anden betegnelse for eget bud er kontrolbud, med denne betegnelse kan risikere at skabe grobund for sammenblanding med begrebet kontrolberegning.

Kontro​lberegning

En kontrolberegning betyder, at regionen opgør de nuværende totale omkostninger ved udførelse af den udbudte opgave. Kontrolberegningen benyttes i en sammenligning med de indkomne tilbud mhp. at vurdere, om det vil være en fordel for regionen at udlicitere opgaven

Konkur​rence

Ved konkurrence forstås, at der er flere potentielle og af hinanden uafhængige eksterne leverandører af den pågældende ydelse, som konkurrerer om at vinde udbudet.

Udlici​​tering

Udlicitering sker, når regionen efter en udbudsrunde overdrager produktion, levering og personaleansvar til én eller flere eksterne leverandører. I den private sektor er der tradition for at anvende begrebet "outsourcing".

Selvom en opgave udliciteres, fastholdes regionens ansvar for opgaveløsningen, herunder serviceniveau, kvalitetskontrol- og opfølgning samt finansiering.

Pri​​​vatisering

Ved privatisering overdrages hele opgaven til en privat leverandør. Privatisering er en overførelse af regionens opgave til en privat virksomhed. Herefter fastlægger virksomheden både produktets kvalitet, omfang, arbejdstilrettelæggelse, pris og finansiering. Ved en privatisering har regionen således ikke længere ansvaret for opgaven, eller indflydelse på, om eller hvordan opgaven løses. Lovregulerede opgaver kan derfor typisk ikke privatiseres.

Privatisering er ikke emnet for denne vejledning, men er alene omtalt her for klart at sondre mellem udbud/udlicitering og privatisering.

Hje​​​mtagning

Hjemtagning er, når regionen vælger ikke at genudbyde en udliciteret opgave, men i stedet vil løse den i eget regi. Hjemtagning kan enten forekomme, når en kontrakt udløber, eller hvis den opsiges i selve kontraktperioden.

Underhån​dsbud

Ved underhåndsbud forstås tilbud, der indhentes, uden at der gennemføres et egentligt udbud. Der findes bestemmelser for indhentning af underhåndsbud i tilbudsindhentningsloven.

Udvælge​lseskriterier

Udvælgelseskriterierne omfatter krav til tilbudsgivernes økonomiske, finansielle og tekniske formåen samt hæderlighed. Ved et begrænset udbud anvendes udvælgelseskriterierne til at udvælge (prækvalificere) leverandører, der skal have mulighed for at afgive tilbud på opgaven. Ved et offentligt udbud gennemgås alle tilbudene i forhold til udvælgelseskriterierne med henblik på at vurdere, om visse tilbudsgivere skal udelukkes fra konkurrence.

Tild​​elingskriterier

De kriterier, som ligger til grund for ordretildelingen (regionens valg af leverandør). Der gælder et af to følgende kriterier for valg af leverandør: "Den laveste pris" eller "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Ved anvendelse af det førstnævnte kriterium, går ordren til den tilbudsgiver, som har afgivet der billigste tilbud. Ved anvendelse af kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" opstilles en række underkriterier, som lægges til grund i forbindelse med sammenligningen og vurderingen af tilbudene.

Kravs​​pecifikation

De krav regionen fastlægger i udbudsmaterialet og som definerer regionens forventninger til den udbudte opgaves indhold, omfang, kvalitet m.v.

Ligebehan​dlingsprincippet

Det er et grundlæggende princip i forbindelse med EU-udbud, at alle tilbudsgivere skal behandles lige. Der må ikke ske en forskelsbehandling på grund af nationalitet eller andre forhold. Ligebehandlingsprincippet indebærer således, at ordregiverens udvælgelse af tilbudsgivere og tilbud skal ske ud fra objektive og saglige kriterier, der anvendes konsekvent i forhold til alle tilbudsgivere. Det påhviler ordregiveren at være parat til at dokumentere, at ligebehandlingsprincippet er blevet overholdt.

Vi​rksomhedsoverdragelse

I forbindelse med en udlicitering kan bygninger, materialer, mandskab m.v. blive overdraget til den eksterne leverandør, som skal varetage opgaveløsningen - dette kaldes virksomhedsoverdragelse. I henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) har overenskomstansatte medarbejdere som udgangspunkt både ret og pligt til at blive overdraget til den eksterne opgaveløser.

​Annulati​​​​​​on

Ordregiver kan - såfremt det kan begrundes sagligt - vælge at annullere (aflyse) en udbudsforretning. Saglige grunde omfatter, at der enten ikke er modtaget noget tilbud inden for tilbudsfristen, at de afgivne tilbud ikke er konditionsmæssige eller kan afvises af andre grunde eller at samtlige tilbud er dyrere eller mindre fordelagtige end regionens nuværende opgaveløsning ​
Redaktør