Forbedringer af kvaliteten med LUP

LUP leverer data til arbejdet med kvalitetsforbedringer - årligt og løbende på månedlig basis. Her på siden kan du få konkret hjælp til vurdering af resultaterne, samt ideer til hvordan du kan udfolde den patientoplevede kvalitet.

Resultater fra LUP kan bringes i spil på mange måder. Den givne kontekst er med til at definere, hvilke indsatsområder der skal prioriteres, og på hvilke måder evt. forbedrende initiativer skal udformes.

Værktøjer til vurdering af resultater

Når den enkelte afdeling, hospital eller region skal vurdere, om patienternes oplevelser er tilfredsstillende, eller om der er områder, hvor de ønsker at forbedre patienternes oplevelser, stiller afrapporteringen i LUP flere redskaber til rådighed. 

Vurderingen af patienternes oplevelser kan tage udgangspunkt i følgende:


1. Gennemsnitsscorer og andelen af besvarelser

​I resultaterne på afdelingsniveau indgår en oversigtsfigur, hvor alle spørgsmål er sorteret efter  spørgsmålenes gennemsnitsscorer. 

Gennemsnitscorerne kan bruges til at rangordne spørgsmålene og kan dermed anvendes til at identificere de spørgsmål, som patienterne har vurderet mest positivt eller mest negativt. 

De identificerede spørgsmål kan være med til at pege på områder, hvor der er mulighed for forbedring.

Procentandelene af besvarelser i hver af svarkategorierne vises også i oversigtsfigurerne. 2. Sammenligning af egne resultater med landsresultatet

I afdelingens resultater er det angivet, om afdelingens resultat for det enkelte spørgsmål placerer sig statistisk signifikant over (O), under (U) eller ikke forskelligt fra (G) det samlede resultatet på landsplan for det pågældende spørgsmål. 

Denne viden kan være med til at kvalificere afdelingens vurdering af, om der er flere eller færre positive tilbagemeldinger fra patienter, der har været indlagt eller haft et besøg på den pågældende afdeling set i forhold til landsresultatet. 

Det kan give en pejling på områder, der kan udgøre indsatsområder for den enkelte afdeling. 3. Sammenligning af egne resultater med resultaterne på andre afdelinger

Afdelingen kan også søge inspiration hos andre afdelinger ved fx at identificere de afdelinger, der har en høj andel af patienter med positive oplevelser på et givent område. 

En afdeling, der klarer sig godt på et område, har måske gjort en særlig indsats, som andre afdelinger kan lade sig inspirere af. 

Resultaterne fra de enkelte afdelinger kan ses i bilagstabellerne for den enkelte undersøgelse.4. Udfyldte kommentarfelter

I de åbne kommentarfelter fra spørgeskemaerne ligger værdifuld viden, som de enkelte afdelinger kan lære af og handle på. 

Her er både positive og negative oplevelser beskrevet, og der kan også være givet begrundelser for, hvorfor noget blev oplevet positivt eller negativt, ligesom der også kan være beskrevet forslag til forbedringer og anvisninger til, hvad der kunne have gjort oplevelsen bedre. 

Afdelinger og hospitaler modtager patienternes kommentarer til intern brug.5. Opdeling på patientkarakteristika

Materialet med resultater til afdelingerne indeholder også tabeller, hvor patienternes besvarelser er opdelt på patientkarakteristika. Her kan afdelingerne se, om der er patientgrupper, hvor der er særlige udfordringer.

Resultaterne er fx opdelt på køn, alder og indlæggelsestid.

Afdelingerne har også mulighed for selv at vælge en baggrundsvariabel, de kan få opdelt deres resultater på.6. Sammenligning med fastsatte mål eller kvalitetsstandarder

​Hvilke mål eller kvalitetsstandarder ønsker afdelingen at arbejde hen i mod?

Det kan være mål, der er fastsat nationalt, af regionen, hospitalet eller afdelingen selv. Afdelingen kan fx have fokus på at nå et specifikt niveau for gennemsnitsscoren eller for, hvor stor en andel af deres patienter, der oplever at deres pårørende bliver inddraget tilstrækkeligt. 

Hvis resultaterne viser, at en stor andel af patienterne vurderer, at deres pårørende ikke inddrages tilstrækkeligt, er det et oplagt forbedringsområde.


Andre værktøjer til patientinddragelse

Resultaterne fra LUP kan sjældent stå alene. Ofte vil der være behov for at komme tættere på baggrunden for de svar, patienterne har givet, når der skal findes løsninger på de udfordringer, som resultaterne har været med til at udpege. 

Derfor kan det være nødvendigt at inddrage patienternes perspektiv yderligere ved hjælp af andre metoder. Hvilke metoder I kan anvende, og hvordan I konkret kan anvende dem, kan I finde viden om i Patientinddragelsesguiden.dk og i metodebogen ”Spørg Brugerne".

Nedenfor er givet et par eksempler.
  • Afholde et feedbackmøde, hvor patienter og evt. pårørende har mulighed for at fortælle om deres oplevelser i forhold til områder, som I ønsker udfoldet.

  • lederrunder, hvor fx en afdelingsleder gennemfører mini-interviews med patienter, der er indlagte eller i ambulant behandling.

  • Afholde individuelle interview eller gruppeinterview med patienter og evt. pårørende, hvor I kan få yderligere og mere dybdegående information om udvalgte temaer.

  • Gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse, der fokuserer på udvalgte temaer, hvor der kan stilles flere og uddybende spørgsmål.

  • Gennemføre observation/skygning af patienter, hvor I får mulighed for at følge forskellige dele af forløbet og bl.a. observere vedkommendes kontakter, ventetid mv.

  • Drøfte resultaterne i afdelingens eller hospitalets brugerråd.

Forbedringscirklen kan guide valg af værktøj

Forbedringscirklen viser, hvordan resultaterne kan indgå i en løbende proces med at forbedre patienternes oplevelser (se figur nederst på siden). Inderst i cirklen er der stillet tre spørgsmål, der sammen med LUP-resultaterne kan guide en prioritering af resultaterne og dermed valg af retning for et givent tiltag.

LUP Kvalitetscirkel


LUP Kvalitetscirkel


Redaktør