​​​​​​

Forbedringer af kvaliteten med den årlige LUP

LUP leverer data til arbejdet med kvalitetsforbedringer - løbende på månedlig basis samt én gang årligt. Her på siden kan du få konkret hjælp til, hvordan du kan vurdere de årlige resultater. Der kommer snart en lignende guide til vurdering af resultater fra de løbende målinger.

Resultater fra LUP kan bringes i spil på mange måder. Den givne kontekst er med til at definere, hvilke indsatsområder der skal prioriteres, og på hvilke måder evt. forbedrende initiativer skal udformes.

Værktøjer til vurdering af de årlige LUP-resultater

Når den enkelte afdeling, hospital eller region skal vurdere, om patienternes oplevelser er tilfredsstillende, eller om der er områder, hvor de ønsker at forbedre patienternes oplevelser, stiller afrapporteringen i LUP flere redskaber til rådighed.

Vurderingen af patienternes oplevelser kan tage udgangspunkt i følgende:1. Gennemsnitsscorer og andelen af besvarelser

​I resultaterne på afdelingsniveau indgår en oversigtsfigur, hvor alle spørgsmål er sorteret efter  spørgsmålenes gennemsnitsscorer. 

Gennemsnitsscorerne kan bruges til at rangordne spørgsmålene og kan dermed anvendes til at identificere de spørgsmål, som patienterne har vurderet mest positivt eller mest negativt. 

De identificerede spørgsmål kan være med til at pege på områder, hvor der er mulighed for forbedring.

Procentandelene af besvarelser i hver af svarkategorierne vises også i oversigtsfigurerne. 2. Sammenligning af egne resultater med landsresultatet

I afdelingens resultater er det angivet, om afdelingens resultat for det enkelte spørgsmål placerer sig statistisk signifikant over (O), under (U) eller ikke forskelligt fra (G) det samlede resultatet på landsplan for det pågældende spørgsmål. 

Denne viden kan være med til at kvalificere afdelingens vurdering af, om der er flere eller færre positive tilbagemeldinger fra patienter, der har været indlagt eller haft et besøg på den pågældende afdeling set i forhold til landsresultatet. 

Det kan give en pejling på områder, der kan udgøre indsatsområder for den enkelte afdeling. 3. Sammenligning af egne resultater med resultaterne på andre afdelinger

Afdelingen kan også søge inspiration hos andre afdelinger ved fx at identificere de afdelinger, der har en høj andel af patienter med positive oplevelser på et givent område. 

En afdeling, der klarer sig godt på et område, har måske gjort en særlig indsats, som andre afdelinger kan lade sig inspirere af. 

Resultaterne fra de enkelte afdelinger kan ses i bilagstabellerne for den enkelte undersøgelse.4. Udfyldte kommentarfelter

I de åbne kommentarfelter fra spørgeskemaerne ligger værdifuld viden, som de enkelte afdelinger kan lære af og handle på. 

Her er både positive og negative oplevelser beskrevet, og der kan også være givet begrundelser for, hvorfor noget blev oplevet positivt eller negativt, ligesom der også kan være beskrevet forslag til forbedringer og anvisninger til, hvad der kunne have gjort oplevelsen bedre. 

Afdelinger og hospitaler modtager patienternes kommentarer til intern brug.5. Sammenligning med fastsatte mål eller kvalitetsstandarder

​Hvilke mål eller kvalitetsstandarder ønsker afdelingen at arbejde hen i mod?

Det kan være mål, der er fastsat nationalt, af regionen, hospitalet eller afdelingen selv. Afdelingen kan fx have fokus på at nå et specifikt niveau for gennemsnitsscoren eller for, hvor stor en andel af deres patienter, der oplever, at deres pårørende bliver inddraget tilstrækkeligt. 

Hvis resultaterne viser, at en stor andel af patienterne vurderer, at deres pårørende ikke inddrages tilstrækkeligt, er det et oplagt forbedringsområde.
Redaktør