Nyhedsbrev april 2020

  Vi skal også inddrage patienterne
  i et pandemipræget sundhedsvæsen


   Men hvordan arbejder man systematisk med at skabe et mere
   menneskeligt sundhedsvæsen i en presset hverdag på hospitalerne? 
Tre af vores nye undersøgelser giver konkrete anbefalinger til hvordan – og dem kan du læse om her i nyhedsbrevet.
 

En tryktest på graden af inddragelse

Inddragelse af patienter og pårørende må ikke blive noget man holder op med at gøre i pressede situationer. Pandemien har derfor (også) været en tryktest på, hvor integreret patient- og pårørendeinddragelse egentlig er i hospitalernes maskinrum.

Mennesker er forskellige og det gælder også, når vi er syge. Derfor skal regionens patienter og pårørende have større indflydelse på deres behandlingsforløb, og deres behov og livssituation skal inddrages systematisk, så behandlingen kommer mest muligt til gavn for den enkelte.

Læs om tre relaterede undersøgelser i nyhedsbrevet:

Fornyet drivkraft til patientinddragelse

Midt i en pandemi er KOPA blevet til Region Hovedstadens nye Center for Patientinddragelse, som skal bidrage til at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen ved at understøtte hospitalernes kliniknære arbejde med patientinddragelse.

Du kan læse mere om centerets opgave i nyhedsbrevet:. 


Løbende data på patienters tilfredshed

Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) har heldigvis ikke været pandemiramt. Udviklingen af løbende LUP målinger er også i fuld fremdrift.

Knapt 900 hospitalsafdelinger får - som en del af en pilotindsats - nu månedlige LUP data om deres patienters oplevede kvalitet, som kan bruges til at skabe konkrete forbedringer for patienterne og et mere menneskeligt sundhedsvæsen. 

Læs mere om de nye resultater fra LUP 2020 på CPI's hjemmeside

God læselyst

Marlene Würgler
Enhedschef i Center for patientinddragelse


Patienter med COVID-19 oplever ensomhed under deres indlæggelse i isolation.
 

Helt alene omgivet af rumvæsener


Patienter indlagt i isolation  med COVID-19 er fysisk afskåret fra deres nære pårørende og har kun kontakt til personalet, som er iført værnemidler. For at undgå alvorlige psykiske følger, bør fokus på patienternes psykiske velbefindende skærpes.

CPI har undersøgt patienters og personales oplevelser af indlæggelse i isolation med COVID-19 i Region Hovedstaden. Undersøgelsen munder ud i konkrete anbefalinger til at tage bedre hånd om patienternes mentale helbred under indlæggelsen.

”Man ligger helt alene omgivet af rumvæsner. På trods af mundbind og masker og alt muligt, kan man jo signalere rigtig meget ved at komme hen og kigge patienten ind i øjnene.”
patient indlagt i isolation

Isolation, værnemidler og medmenneskelighed

Corona-pandemiens kaotiske indtog på hospitalerne har krævet hurtig omstilling til en ny hverdag med isolation og værnemidler.

Analysen af patienters og personales oplevelser peger på fire hovedpointer: 
 • Personalets fysiske tilstedeværelse er altafgørende
  Patienterne bliver utrygge og ensomme, når kontakten til personalet er begrænset til få og kortvarige kontakter.
   
 • Personalet skal trænge igennem værnemidlerne
  Patienterne har svært ved at mærke mennesket bag værnemidlerne, som kan udgøre en barriere i kontakten mellem patient og personale.
   
 • Patienterne har et skærpet informationsbehov
  Uvished om COVID-19 skaber udtalte bekymringer og et skærpet behov for information.
   
 • Kommunikationen med pårørende er essentiel
  Pårørendes fysiske fravær giver et stort afsavn, og de pårørende mangler som ressource i forløbet.
   

I isolation med ny og ukendt sygdom

På grund af ensomhed og uvished omkring sygdommen kan indlæggelse i isolation med COVID-19 have alvorlige psykiske følger for patienterne. Det er derfor vigtigt, at personalet tager hånd om patienternes psykiske velbefindende under indlæggelsen.

Derfor anbefaler CPI:
 1. Vær fysisk til stede hos patienterne
  Stik hovedet ind til patienterne flere gange i hver vagt for at sikre, at alt er OK.
   
 2. Skab kontakt på trods af værnemidler
  Gør meget ud af verbal og nonverbal kommunikation med patienterne (fx præsentation, øjenkontakt, toneleje).
   
 3. Giv mere information
  Informer patienterne om sygdommen, deres tilstand og hvad der skal ske.
   
 4. Drag omsorg for patienterne
  Tal med patienterne om, hvordan de har det og sørg for, at der bliver taget hånd om det.


Undervisningsvideo målrettet personale

CPI's konsulenter har sammensat en undervisningsvideo målrettet personale, der skal arbejde med patienter i isolation med COVID-19. Videoens omdrejningspunkt er, hvordan man konkret kan forbedre patienters oplevelser af isolationsindlæggelser på somatiske hospitaler.

Se undervisningsvideoen til personale med patienter i isolation med COVID-19

Læs mere om undersøgelsens resultater og download rapporten

 
 

Få besøg begrænser samarbejdet 


COVID-19 har begrænset pårørendes adgang til hospitalerne siden foråret 2020. Hospitalspersonalet må være mere opsøgende og systematiske i deres kontakt til pårørende for ikke også at begrænse samarbejdet.
 

Nye arbejdsgange som konsekvens af coronapandemien

Kommunikation og samarbejde med pårørende er en del af sundhedspersonalets kerneopgave – nye arbejdsgange bliver nødvendige for at løfte opgaven ved besøgsrestriktioner.

På baggrund af undersøgelsens resultater anbefaler CPI:
 • At hospitalsafdelingerne fortsætter med at tage individuelle hensyn og udviser fleksibilitet i forhold til besøg.
   
 • At sundhedspersonalet – i de pårørendes fravær – er bevidst om den nye rolle som primær omsorgs- og støtteperson for patienten.
   
 • At tilbyde pårørendedeltagelse via telefon eller video i forbindelse med stuegang eller andre lægelige samtaler.
   
 • At alle hospitalsafdelinger udarbejder en konkret plan/arbejdsgang for inddragelse, samarbejde og kommunikation med pårørende, der ikke fysisk kan møde op.

Læs mere om undersøgelsens resultater og download rapporten

 
Der er flere praktiske fordele ved videomødet men også en del tekniske udfordringer.

 

Et godt alternativ til fremmøde


Med COVID-19 pandemiens indtog blev mange fysiske konsultationer på hospitalerne omlagt til videokonsultationer. For patienterne er videokonsultationer at foretrække frem for telefonkonsultationer, men fremmøde er stadig førstevalget. 

CPI har gennem interviews med somatiske og psykiatriske patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland undersøgt den patientoplevede kvalitet af videokonsultationer via Min Sundhedsplatform (MinSP). 

”På de fleste parametre er video bedre end telefon. Knapt så godt som fremmøde, men ved gentagne fremmøder, er det en lettelse, at det er video, så man ikke skal afsted”.
Kvinde, smerteklinik


Videokonsultationer kan tilpasses patienternes liv

Patienternes oplevelse af videokonsultation via MinSP viser, at det er muligt at afvikle konsultationer på et tidspunkt og på en måde, der passer i patienternes liv.

Derudover viser analysen af interviewene, at:
 • Patienterne er overvejende tilfredse
  Patienterne fremhæver sparet transport og større fleksibilitet som væsentlige fordele ved videokonsultationer.
   
 • Video skal vælges til de rigtige konsultationer
  Videokonsultationer er sommetider at foretrække. Men video skal vælges til de rigtige konsultationer som fx justering af medicin.
   
 • Problemfri teknik er en forudsætning
  Problemer med lyd og billede kan skabe forstyrrelser og tage fokus fra konsultationen.
   
 • Patienterne oplever mere nærvær i videomødet
  Videokonsultationer giver mulighed for at aflæse hinanden bedre sammenlignet med telefonkonsultationer.


CPI anbefaler

Med udgangspunkt i de interviewede patienters oplevelser med videokonsultationer i MinSP anbefaler CPI:
 • Patienten skal kunne til- eller fravælge videokonsultationer efter behov.
   
 • Patienten skal helst kende eller have kendskab til behandleren.
   
 • Behandleren skal være nærværende, så betyder fysiske distance mindre.
   
 • Guide og hjælp til god videopraksis kan øge trygheden hos både patient og behandler.
   
 • Mulighed for skærmdeling af fx prøvesvar, vil styrke videokonsultationen. 

Læs  mere om resultaterne af undersøgelsen og download rapporten


 Vi er Center for Patientinddragelse (CPI)


KOPA er pr. 1 januar 2021 blevet til Region Hovedstadens nye Center for Patientinddragelse (CPI). Centeret skal understøtte hospitalernes kliniknære arbejde med patientinddragelse, så patienter og pårørende oplever en øget kvalitet. 


Hjælp og støtte til det kliniknære arbejde med patientinddragelse

Center for Patientinddragelse vil i et vist omfang kunne levere gratis implementeringsstøtte, hjælp og rådgivning til Region H’s hospitalers kliniknære arbejde med patientinddragelse.

Et grundprincip for dette arbejde er, at hospitalerne bliver klædt på til selv at drive arbejdet med at sikre, at inddragelse af patienter og pårørende sker systematisk og som en integreret del af den kliniske hverdag.


LUP, brugerundersøgelser og evalueringer er stadig kerneopgaver

CPI står stadig for de løbende målinger i regi af LUP (den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser), den årlige LUP samt evalueringer af brugeroplevet kvalitet og brugerundersøgelser til opdragsgivere – både inden- og udenfor Region Hovedstaden.


CPI som videnscenter for patientinddragelse

Centret skal styrke læring og videndeling af god praksis for patientinddragelse på tværs af regionens hospitaler. Centret skal lære af de hospitaler i ind-og udland, som er frontløbere på patientinddragelse og fungere som et videnscenter for patientinddragelse.

Læs mere om Center for Patientinddragelse på vores nye website 

Følg med i centerets arbejde via vores twitterprofil @patientinddrag
Redaktør