Nyhedsbrev juni 2021


Rejserne i sundhedsvæsenet er ikke altid lineære og sammenhængende set i borgernes perspektiv.
 

 

Diabetesforløb på langs og på tværs


Mange borgere med type 2-diabetes har komplekse forløb med kontakter i forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det kan være forvirrende at skulle holde styr på de mange aftaler og møde op forskellige steder.

Hvilke udfordringer, ønsker og behov har borgerne på tværs af sektorer? Center for Patientinddragelse (CPI) har kortlagt, hvordan borgere med type 2-diabetes bedst kan understøttes i deres tværsektorielle forløb.

"Jeg synes, det er mange steder, jeg skal hen. Det er som om, der mangler en rød tråd. Det kunne være fedt, hvis det var samlet mere."
borger med type 2-diabetes
 

Behov for rød tråd i behandlingen

CPI har via interview kortlagt 24 borgeres rejser på ’langs og tværs’ af de tre sektorer i sundhedsvæsenet.

Kortlægningen viser, at det for patienterne er vigtigt, at deres forløb er individuelt tilpasset, så de i højere grad oplever en rød tråd i behandlingen.

Det typiske diabetesforløb kan have perioder uden kontakt til sundhedsvæsenet. Kortlægningen viser, at det kan påvirke borgernes motivation for livstilsændring negativt.

 

Ikke kun ét standardiseret forløb

Kortlægningen peger på, at en række tilbud om støtte og hjælp understøtter den enkelte borger bedre end ét standardiseret forløb. Det gælder i særlig høj grad for borgere med komplekse behandlingsforløb.

Derfor anbefaler CPI bl.a.:
 1. Behandlings- og sundhedstilbud skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov, motivation og præferencer.
   
 2. Borgere skal opleve, at de bliver hjulpet godt på vej, når deres forløb går fra én sektor  til den næste.
   
 3. Sundhedsprofessionelle i alle tre sektorer skal forpligte sig på samarbejde med udgangspunkt i borgernes behov, mål og motivation.
   
 4. Borgerne skal gennem alle dele af deres forløb vide, hvem der er deres primære kontakt i sundhedsvæsenet.
 

CPI har lavet kortlægningen på vegne af TværSam

TværSam er et tværsektorielt arbejdsforum med repræsentanter fra almen praksis, kommune og hospital i Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Læs mere om kortlægningens anbefalinger og download rapporten

Se video om kortlægning af tværsektorielle diabetesforløb

Se en video om Bents rejse gennem sundhedsvæsenet

 "De skal høre på patienten og behandle dem ordenligt. De skal ikke ignorere dem – ' hun er jo gammel, så skide være med hende'"


Plads til individet skaber værdighed


”De gør det, de skal, og så er det overstået. Der er ikke noget med lige at snakke om, hvordan det går. Det er bum bum bum, og så ud ad døren.”

Værdig ældrepleje i sundhedsvæsenet fylder i debatten, men hvad tænker de ældre selv om værdighed? 

Center for Patientinddragelse (CPI) har på vegne af Ældre Sagen undersøgt, hvordan ældre svækkede patienter oplever deres møde med sundhedsvæsenet, og hvad der gør, at de føler sig værdigt behandlet – eller det modsatte.
 

Hvad betyder værdighed for svækkede ældre patienter?

Via interview og observationer har CPI undersøgt 35 ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed.

Oplevelsen af en værdig behandling styrkes, når de sundhedsprofessionelle opbygger et personkendskab og en helhedsforståelse for patienten. De ældre ønsker at blive set som et helt menneske – ikke blot et nummer i rækken.

Herunder sætter vi spot på fire af undersøgelsens hovedresultater:
 1. De ældre patienter efterlyser helhedssyn
  Patienterne savner at blive set som hele mennesker af de sundhedsprofessionelle, og det opleves ofte som uværdigt.
   
 2. Sundhedssystemet trumfer individets ønsker
  De ældre oplever, at deres præferencer og behov tilsidesættes af et sundhedsvæsen, som prioriterer effektive arbejdsgange.
   
 3. De ældre savner kontinuitet og sammenhæng
  Patienterne møder ofte skiftende behandlere, som giver modstridende anbefalinger, og det skaber utryghed.
   
 4. Patienternes egen viden anerkendes ikke
  De ældre patienter er eksperter i eget liv og sygdomsforløb, men deres viden bruges sjældent i tilrettelæggelsen af deres forløb.
   

Personligt kendskab giver bedre pleje og behandling

Et godt kendskab til og interesse for mennesket bag diagnoserne og funktionsnedsættelserne, gør det nemmere at drage omsorg for og tilpasse behandlingen og plejen til den enkelte.

Det styrker den ældre patients følelse af værdighed og sikrer samtidig, at patienterne får den optimale behandling.

Derfor anbefaler CPI:
 • Efterspørg helhedsviden om den enkelte patients livssituation, ressourcer og behov som grundlag for en værdig behandling.
   
 • Sørg for at patientens præferencer og behov italesættes og prioriteres på linje med effektivitet i opgaveløsningen.
   
 • Giv ældre svækkede patienter mere kontinuitet via en tovholder, som kan støtte og rådgive på tværs af diagnoser og forløb.
   
 • Brug ældre patienters viden, ressourcer og kompetencer aktivt i planlægningen af deres forløb, pleje og behandling.

 •  
Læs mere om undersøgelsens resultater og download rapport
 Omsorg og medmenneskelighed er en forudsætning for de ældre patienters oplevelse af værdighed.

 

Omsorg er nøglen


Omsorg og medmenneskelighed giver en tryg og værdig behandling i de kommunale akutfunktioner. Det viser en undersøgelse af ældre medicinske patienters oplevelser gennemført på vegne af Ældre Sagen.

”Jeg bliver behandlet mere personligt af akutteamet end på hospitalet – de er smilende og venlige. Hospitalet er sådan standard, det er de kolde hænder. De andre er varme hænder.”
Holger 90 år
 

Oplevelsen af en værdig og tryg behandling

Kommunernes akutfunktioner (akutteams og akutpladser) bliver en stadig vigtigere del af sundhedsvæsenet for ældre medicinske patienter. Men hvordan oplever patienterne mødet med akutfunktionerne?

Patienternes oplevelse af de kommunale akutfunktioner kan sammenfattes i fem hovedfund. Tilsammen skaber de fem fund fundamentet for de ældres oplevelse af en værdig og tryg behandling:
 
 1. Inddragelse afstemt efter behov
  Sundhedsprofessionelle i de kommunale akutfunktioner lykkes generelt med at inddrage patienten på et passende niveau.
   
 2. Selvbestemmelse giver frihed
  Rammerne i de kommunale akutfunktioner muliggør initiativ og virkelyst hos de ældre. Det giver de ældre en oplevelse af frihed.
   
 3. Høj faglig kvalitet
  Akutfunktionerne overrasker de ældre positivt: De oplever en høj behandlings- og plejemæssig faglighed.
   
 4. Kontinuitet på team-niveau
  De ældre patienter oplever kontinuitet ift. behandlerteamet som helhed på trods af skiftende behandlere.
   
 5. Omsorg og medmenneskelighed er en forudsætning
  Patienterne møder omsorg og medmenneskelighed hos personalet. Begge dele bliver en forudsætning for de ældres oplevelse af værdighed ift. inddragelse, selvbestemmelse, faglig kvalitet og kontinuitet.


Venlighed, nærvær og omsorg betyder noget

Sundhedsydelser af høj faglig kvalitet, der bliver leveret med venlighed, nærvær og omsorg er mere effektive. Den menneskelige kontakt giver bonus.

Center for Patientinddragelse (CPI) anbefaler, at kommunale akutfunktioner arbejder med at fremme oplevelsen af værdighed og tryghed ved at:
 • møde ældre patienter med en medmenneskelig og omsorgsfuld tilgang.
   
 • inddrage ældre patienter på et niveau, der matcher den enkeltes ønsker og behov.
   
 • sundhedsprofessionelle løbende fortæller patienterne, hvad der skal ske.
   
 • sundhedsprofessionelle har kendskab til den ældre patient – og behandlerteamet er stabilt.
   
 • patienters præferencer og rutiner inddrages i planlægningen af deres pleje og behandling. 

Læs mere om undersøgelsens resultater og download rapporten


Redaktør