Patient- og pårørendeinddragelse

I Center for Patientinddragelse (CPI) har vi en mission om at fremme patientinddragelse som en naturlig del af den kliniske hverdag. Her kan du læse, hvordan vi forstår patientinddragelse og få indsigt i et udpluk af de metoder, vi bruger for at inddrage patienter og pårørende i sundhedsvæsenet.

Intet om patienten uden patienten

I Center for Patientinddragelse tror vi på, at vi opnår et bedre sundhedsvæsen ved at inddrage patienter og pårørende. 

Som brugere af sundhedsvæsenet har patienter og pårørende en unik viden, som er afgørende for beslutningsprocesser i både det enkelte patientforløb og  udviklingen af sundhedsvæsenet generelt.

Den pårørende spiller en afgørende rolle i sundhedsvæsenet

Pårørende spiller derudover en vigtig rolle i det danske sundhedsvæsen som støtte- og ressourcepersoner for patienterne. Ved at inddrage de pårørende i patientens forløb får patienten det bedre både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt.

Pårørende har også selv brug for støtte, når sygdommen rammer. Det er derfor vigtigt at inddrage de pårørende for at sikre dem den bedst mulige støtte og vejledning i patientforløbet.

To former for inddragelse af patienter og pårørende

Overordnet set kan vi inddrage patienter og pårørende gennem individuel inddragelse, som har fokus på det enkelte patientforløb, og organisatorisk patientinddragelse, som har fokus på udviklingen af sundhedsvæsenets ydelser generelt.

Individuel brugerinddragelse

Gennem Individuel brugerinddragelse bliver den enkelte patients og pårørendes ønsker, behov og præferencer inddraget i eget forløb.

CPI arbejder med forskellige metoder til individuel brugerinddragelse, der blandt andet omfatter:

  • Patientens Rapporterede Helbredsoplysninger (PRO). Her angiver patienten selv fx helbredsoplysninger eller tilfredshed i forbindelse med eget forløb, som anvendes til at forbedre patientforløbet.

  • Fælles Beslutningstagning, hvor patienten (evt. den pårørende) og den sundhedsprofessionelle sammen beslutter, hvilken behandling der er bedst for patienten. I denne dialog deler patienten viden om egen situation, behov og ønsker, mens den sundhedsprofessionelle deler sin sundhedsfaglige viden.

  • Den involverende stuegang (DIS), hvor patienten og den pårørende mødes med det samlede behandlingsteam til en fælles snak om sygdomsforløbet og behandlingen, sådan at alle de involverede parter i behandlingsforløbet er informerede og indforståede med, hvad der skal ske.

Organisatorisk brugerinddragelse

Gennem organisatorisk brugerinddragelse bliver patienters og pårørendes perspektiv inddraget i kvalitetsudviklingen af afdelingens, hospitalets eller sundhedsvæsenets ydelser mere generelt.

Der findes konkrete værktøjer og metoder til organisatorisk inddragelse af patienter og pårørende, som bidrager til at øge den patientoplevede kvalitet for både nuværende og kommende patienter:

  • Feedbackmøder, hvor patienter og pårørende har mulighed for at fortælle om deres oplevelser i forhold til specifikke temaer.

  • Lederrunder, hvor fx en afdelingsleder gennemfører mini-interviews med patienter, der er indlagte eller i ambulant behandling.

  • Individuelle interview eller gruppeinterview med patienter og  pårørende, der giver mere dybdegående information om udvalgte temaer.

  • Spørgeskemaundersøgelse, der giver en overordnet temperaturmåling på specifikke temaer.

  • Observation/skygning af patienter, som giver mulighed for at følge forskellige dele af forløbet og bl.a. observere patientens kontakter, ventetid mv.

  • Brugerråd på afdelingen eller hospitalet, der kan kvalificere kvalitetsarbejdet.


Få mere viden og inspiration til arbejdet med patientinddragelse på www.patientinddragelsesguiden.dk  

CPI tilbyder

CPI arbejder med en bred vifte af opgaver inden for patientinddragelse. Vi yder bl.a. konsulentbistand til hospitaler, afdelinger og kommuner, der ønsker at skabe mere patient- og brugercentrerede behandlingsforløb, og gennemfører evalueringer og brugerundersøgelser af patientoplevet kvalitet. 

Læs mere om, hvad CPI kan tilbyde.

Redaktør