​​​​​​​​​​​​​​​​

Redskaber til organisatorisk inddragelse

I CPI bruger vi forskellige metoder til at inddrage patienter og pårørendes perspektiv i udviklingen af sundhedsvæsenets ydelser. Få inspiration til hvilke værktøjer, I kan bruge i arbejdet med at forbedre den patientoplevede kvalitet i jeres organisation.

Metoder til organisatorisk inddragelse

Organisatorisk brugerinddragelse kan groft sagt opdeles i to former: brugerundersøgelser og brugerrepræsentation, hvortil en række metoder og værktøjer er​ knyttet til.​Metoder til organisatorisk brugerinddragelse vist på et kontinuum

Brugerundersøgelser - når vi vil indsamle information, spørge og lytte

I brugerundersøgelser repræsenterer brugerne udelukkende sig selv og bidrager hermed til udviklingen af sundhedsvæsenet ud fra egne oplevelser, erfaringer og holdninger. Her indsamler personalet information om brugerperspektivet ved at spørge og lytte til brugerne. Det kan fx ske gennem:

  • Lederrunder, hvor fx en afdelingsleder gennemfører mini-interviews med patienter, der er indlagte eller i ambulant behandling.

  • Individuelle interview eller gruppeinterview med patienter og evt. pårørende, hvor I kan få dybdegående viden om udvalgte temaer.

  • Mindre spørgeskemaundersøgelser, der kan give jer en overordnet temperaturmåling på områder, I ønsker belyst.

  • Observation/skygning af patienter, hvor I får mulighed for at følge forskellige dele af forløbet og bl.a. observere patientens kontakter, ventetid mv. ​

​Brugerrepræsentation - når vi vil samarbejde og indgå partnerskaber

I brugerrepræsentation repræsenterer brugerne både sig selv og det samlede brugerperspektiv. Her indgår brugerne i en direkte dialog med personalet om udviklingen af sundhedsvæsenet. Her inviterer personalet brugerne til et samarbejde og giver dem indflydelse i udviklings- og beslutningsprocesserne​. Det kan fx ske gennem:

Midt i mellem - når vi vil diskutere og involvere

Mellem brugerundersøgelser og brugerrepræsentation findes den organisatoriske brugerinddragelse, hvor brugerne inviteres til at diskutere og komme med løsningsforslag i udviklings- og beslutningsprocesser inden for et afgrænset område, men hvor de ikke selv kan være med til at sætte dagsordenen. Eksempler herpå er workshops​, og i nogen grad åben telefon til sygehusledelsen og feedbackmøde

​​
Få mere inspiration i Patientinddragelsesguiden

Få mere inspiration til, hvilke metoder I kan bruge, og hvordan på Patientinddragelsesguiden eller i metodebogen "Spørg Brugerne" (Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2015).​

CPI tilbyder

CPI arbejder med en bred vifte af opgaver inden for patientinddragelse. Vi yder bl.a. konsulentbistand til hospitaler, afdelinger og kommuner, der ønsker at skabe mere patient- og brugercentrerede behandlingsforløb, og gennemfører evalueringer og brugerundersøgelser af patientoplevet kvalitet. 

Læs mere om, hvad CPI kan tilbyde.


Redaktør