​​​​​​​​​​​​​​​​

Brugerstemmen i det tværsektorielle arbejde

​Hvordan kan patienter og pårørendes stemme blive en systematisk og aktiv del af samarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende læger, og hvad bidrager brugernes stemme til? Center for Patientinddragelse har undersøgt erfaringerne med brugerrepræsentation i regionens samordningsudvalg.

6. oktober 2022

I 2016 blev de første patienter og pårørende inviteret ind i det tværsektorielle samarbejde i samordningsudvalgene i Region Hovedstaden. Med overgangen fra samordningsudvalg til sundhedsklynger i 2022 samler CPI op på de hidtidige erfaringer med brugerrepræsentation i samordningsudvalg. 

Evalueringen formidler resultaterne af brugerrepræsentanter og øvrige udvalgsmedlemmers oplevelser og erfaringer med brugerrepræsentation i perioden januar 2020 til juni 2022. 

Bygger ovenpå tidligere evalueringer

CPI har af flere omgange evalueret erfaringerne med  brugerrepræsentation i råd og udvalg i Region Hovedstaden. 

Læs mere om de tidligere evalueringer: 

​Resultater

Resultaterne fra besvarelser af spørgeskemaer, gruppeinterviewet samt workshoppen kan sammenfattes i fire overordnede hovedpointer:​

  1. ”Selvfølgelig skal de være med”. Både brugerrepræsentanter og øvrige mødedeltagere er enige om, at brugerne skal være en aktiv del af det tværsektorielle samarbejde i udvalgene.

  2. Et spørgsmål om HVORDAN. Det, som udfordrer medlemmerne, er at finde den rette måde at inddrage brugerne aktivt i udvalgsarbejdet.

  3. Brugernes tilstedeværelse gør en forskel. Brugernes tilstedeværelse og input påvirker indirekte og direkte måden, der tales på og fastholder fokus på brugerperspektivet på møderne.

  4. Sikrer et 360 graders blik. Brugerne hjælper med at holde fokus på, hvad der lykkes og ikke lykkes i samarbejdet på tværs af sektorer qua deres erfaringer med forløb gennem hele systemet.

​CPI mener: Inspiration til de nye sundhedsklynger

​De nye sundhedsklynger kan med fordel trække på erfaringerne fra samordningsudvalgene, når der skal laves en ny model for brugerdeltagelse i det tværsektorielle samarbejde.

Anbefalinger

​På baggrund af evalueringens resultater har CPI følgende anbefalinger:

  • Gensidig forventningsafstemning. Vær tydelig omkring formål og skab rum til en fælles dialog om, hvordan udvalget i fællesskab bedst muligt skaber plads til brugerperspektivet på møderne.

  • Inddrag på flere niveauer Inddragelsen af brugerne har bedst effekt, når brugerne inddrages både i det overordnede arbejde på møderne og i arbejdsgrupper under udvalget.

  • En holdindsats. Det sikrer et bredere brugerperspektiv, når der deltager mere end én bruger. Samtidig gør det brugerrepræsentationen mindre sårbar ved periodevis fravær fx ved sygdom.

Metode

Der er i evalueringen gjort brug af en kombination af kvantitative (spørgeskema) og kvalitative metoder (gruppeinterview og workshop), hvor både brugerrepræsentanter og øvrige udvalgsmedlemmer har deltaget.​

I alt 161 brugerrepræsentanter og øvrige udvalgsmedlemmer har besvaret et spørgeskema om deres oplevelser og erfaringer med brugerrepræsentationen i samordningsudvalgene.

I alt 14 brugerrepræsentanter og øvrige udvalgsmedlemmer har deltaget i et kombineret gruppeinterview og workshop.

Dataindsamlingen fandt sted i​ marts til juni 2022.

Redaktør