​​

Brugerundersøgelse af telemedicin til borgere med sår i Københavns Kommune 2014

​Borgere i Københavns Kommune, der har behandlingskrævende sår, kan spare besøg på hospitalet og i stedet få behandlet deres sår hjemme eller i sygeplejeklinik med brug af telemedicin. Borgerne er tilfredse med den telemedicinske sårbehandling og oplever at få kortere sårforløb. De kommunale sårsygeplejersker og personalet fra Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital, der samarbejder om borgernes sårhandling via telemedicin, oplever derudover et forbedret tværfagligt samarbejde og et kompetenceløft blandt de kommunale sårsygeplejersker. Det viser en brugerundersøgelse gennemført af Enhed for Evaluering for Brugerinddragelse for Københavns Kommune.

18. maj 2015

​Undersøgelsen bygger dels på spørgeskemasvar fra 291 borgere i telemedicinsk sårbehandling, på observationer, borgerinterview og interview med personale fra både Københavns Kommune og Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital.  

Resultater

Borgerne oplever generelt flere fordele
For borgerne er der en række fordele ved at modtage telemedicinsk sårbehandling.

I kraft af telemedicin bliver borgernes sårforløb kortere, og borgerne har færre ambulante besøg på Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital. Borgerne giver udtryk for, at de oplever sammenhæng i deres sårbehandling, når det er de samme kommunale telesygeplejersker, der står for deres behandling, og det giver dem tryghed, at Bispebjerg Hospital følger med i deres sårudvikling. Indsatsen kan også give øget borgerinddragelse, da borgerne ved hjælp af billederne kan følge med i sårudviklingen.

96 % af borgerne er i høj eller nogen grad tilfredse med deres telemedicinske sårbehandling.
96 % har i høj eller nogen grad tillid til, at de kommunale telemedicinske sårsygeplejersker har kompetencer til at behandle deres sår, og 96 % af borgerne er i høj eller nogen grad trygge ved at være i telemedicinsk behandling.
89 % svarer, at det er meget vigtigt eller vigtigt, at læger og sygeplejersker fra Sårcentret på Bispebjerg Hospital bidrager til behandlingen af deres sår.
71 % svarer, at de er glade for, at de ikke skal besøge Sårcentret på Bispebjerg Hospital så ofte, når de er i telemedicinsk sårbehandling, mens 13 % hellere ville komme på sårcentret noget oftere.
62 % af borgerne vurderer, at det er meget vigtigt eller vigtigt, at de kommunale telemedicinske sårsygeplejersker viser dem nogle af billederne af deres sår.
20 % vurderer, at det er meget vigtigt eller vigtigt, at de selv har adgang til at se billeder af deres sår på deres egen computer – 12 % svarer, at de har adgang til dette.

Personale oplever bedre tværsektorielt samarbejde
Personalet både i Københavns Kommune og på Bispebjerg Hospital oplever et bedre tværsektorielt samarbejde i kraft at telemedicin. De oplever bedre videndeling og hurtigere sparring via Pleje.net, og personalet opnår generelt større viden om hinandens arbejdsprocedurer på tværs af sektorer. De kommunale telemedicinske sårsygeplejersker får et kompetenceløft, som gør dem i stand til at varetage mere komplicerede opgaver og opdage problematiske sår tidligere. Via Pleje.net kan personalet på Bispebjerg Hospital følge flere borgeres sårforløb tættere. 

Tekniske og organisatoriske udfordringer
Nogle af de udfordringer personalet oplever ved arbejdet med telemedicin handler om, at personalet skal dobbeltregistrere (både i Pleje.net og deres eget omsorgs/journalsystem), at det tager lidt tid at lære Pleje.net at kende, og at der kan være tekniske vanskeligheder ved Ipads, telefoner og netforbindelser. Derudover er telemedicinsk praksis stadig  under udbredelse, og personalet oplever, at aktører, der ikke er direkte involveret i samarbejdet, har begrænset kendskab og adgang til Pleje.net, hvilket med fordel kunne udvides. 

B
aggrund og formål 

Telemedicin til borgere med sår er et tværsektorielt samarbejde mellem Københavns Kommune og Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital. Samarbejdet begyndte som et pilotprojekt i 2011, og indsatsen er vokset løbende og er nu implementeret i fem lokalområder i Københavns Kommune. De kommunale sårsygeplejersker, der tilser sår i det daglige – enten i sygeplejeklinikker, i eget hjem eller i plejebolig, tager billeder af borgernes sår og får sparring via en webbaseret database (Pleje.net) af det specialiserede personale fra Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital.

Hensigten med indsatsen er, at borgere med sår hurtigere kommer i den rigtige behandling, opnår hurtigere sårheling og i det hele taget oplever bedre behandlingsforløb.

Formålet med undersøgelsen er at opnå viden om borgenes og det sundhedsfaglige personales oplevelser med og vurderinger af telemedicin til sår samt at skabe overblik over, hvordan et telemedicinsk behandlingsforløb forløber set fra hhv. borgernes og det sundhedsfaglige personales perspektiv.

Undersøgelsesdesign

Brugerundersøgelsen bygger på dels på et kvalitativt og kvantitativt undersøgelsesdesign. Der er gennemført 4 observationer, 10 individuelle borgerinterview, samt personaleinterview - både individuelle og i fokusgrupper - med i alt 17 sårsygeplejersker fra både Københavns kommune og Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital (BBH) og 2 ledende ressourcepersoner fra BBH. Desuden er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 383 borgere i telemedicinsk sårbehandling. I alt 291 borgere har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 76 %.

Resultaterne af undersøgelse falder godt i tråd med resultaterne fra en kvalitativ undersøgelse af telemedicinsk sårvurdering i Region Hovedstaden, som Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse gennemførte i 2013.


Redaktør