Brugerundersøgelse af Info-TV

​Oplever patienter og pårørende et udbytte af de informations-TV-skærme, der hænger i venteområder og fællesarealer på Region Hovedstadens hospitaler? Hvilken form for information efterspørger patienter og pårørende? Det er to af flere spørgsmål, som en spørgeskemaundersøgelse blandt 619 ventende patienter og pårørende belyser.

9. december 2014

Region Hovedstaden har siden 2012 indkøbt mere end 500 Info-TV-skærme til opsætning i venteområder og fællesarealer på Region Hovedstadens hospitaler. Skærmene leverer informationer fra regionen, sygehuset og afdelingen til de ventende patienter og pårørende.

Men hvordan oplever og bruger patienter og pårørende Info-TV? Lægger de mærke til skærmene og det indhold, der vises? Hvilket udbytte har de af det der bliver vist? Og har de besøgende forslag til, hvordan Info-TV kan blive bedre? Det er nogle af de spørgsmål som Center for Kommunikation i Region Hovedstaden har bedt Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse om at belyse i en ny brugerundersøgelse.

Undersøgelsen er baseret på 619 besvarelser fra patienter og pårørende, der har besvaret et spørgeskema, i 20 forskellige venteområder på Region Hovedstadens hospitaler.

Resultater

Undersøgelsen viser at tre ud af fire patienter og pårørende før eller under det pågældende besøg på hospitalet har kigget på et Info-TV. Andelen, som har kigget på et Info-TV, falder med alderen. Ydermere har antallet af besøg på hospitalet betydning for, om patienter og pårørende har kigget på et Info-TV. Jo flere besøg indenfor det seneste år, jo større andel patienter og pårørende har kigget på et Info-TV.

Relevans af indhold på Info-TV

Den information, som flest patienter og pårørende har set på Info-TV, er information om hospitalet samlet set, mens den information, som færrest har set, er information om ventetid på afdelingen.

Patienter og pårørende vurder at information om praktiske forhold omkring besøget på hospitalet og information om ventetider på afdelingen er de mest relevante former for information på Info-TV. På den anden side bliver information om andre sundhedsemner og andre forhold i regionen, end sundhedsfaglige, vurderet som de mindst relevante informationer på Info-TV.

Patienter og pårørendes udbytte af Info-TV

90 % af de patienter og pårørende, som har kigget på Info-TV, mener, det er godt eller meget godt, at der er Info-TV i venteområderne. Dog svarer størstedelen (mellem 67 % og 80 %) af patienter og pårørende at Info-TV kun i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke har bidraget med relevant information, svar på deres spørgsmål og adspredelse i ventetiden.

Der hvor patienter og pårørende oplever mindst udbytte af Info-TV, er i forbindelse med at få svar på spørgsmål, som de havde på forhånd eller fik under ventetiden. Der, hvor patienter og pårørende oplever størst udbytte af Info-TV, er i forbindelse med adspredelse i ventetiden.

Tekst og billeder på Info-TV

90 % af de patienter og pårørende, der har kigget på et Info-TV, har læst teksten på skærmen. Heraf vurderer 98 %, at teksten på Info-TV er let at forstå.

81 % af patienter og pårørende vurderer, at tekstens størrelse er passende, og størstedelen vurderer, at det tempo teksten på skærmen skifter med er passende.

Under halvdelen af de patienter og pårørende, som har kigget på et Info-TV, har set internet-henvisningerne på skærmen. Heraf har 47 % fået lyst til at søge mere information ud fra internet-henvisningerne.

Hvorfor kigger nogle patienter og pårørende ikke på Info-TV?

Størstedelen af de patienter og pårørende, som ikke har kigget på Info-TV, svarer, at de bruger ventetiden på andre ting i venteområdet som en grund til, at de ikke har kigget på Info-TV. Ydermere er placeringen af Info-TV i venteområdet, og patientens/den pårørendes placering af venteplads i venteområdet af betydning for, om de har kigget på Info-TV.

Patienter og pårørende anbefaler, at skærmene i flere venteområder bliver bedre placeret og, at antallet af skærme justeres i forhold til størrelsen på de forskellige rum.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan patienter og pårørende oplever og vurderer Info-TV. Der er særligt fokus på indholdets relevans, tekst og billeder samt patienters og pårørendes udbytte og tilfredshed. Det er derudover hensigten at inddrage patienter og pårørende, som ikke har bemærket Info-TV, for at sætte fokus på, hvad der har betydning for, at de ikke kigger på skærmene.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og bygger på svar fra 619 patienter og pårørende i venteområder med Info-TV på Region Hovedstadens hospitaler.

Data er indsamlet i august 2014 i 20 forskellige venteområder på Hvidovre Hospital, Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital Hillerød, Rigshospitalet, Herlev Hospital, Glostrup Hospital og Bispebjerg Hospital.

Spørgeskemaer er blevet uddelt til patienter og pårørende, som har opholdt sig i et af de 20 venteområder i minimum fem minutter, så de har haft mulighed for at lægge mærke til Info-TV, inden de fik udleveret spørgeskemaet. 
Redaktør