Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2006

​Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter

1. februar 2007

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført i henhold til en aftale mellem regeringen og de tidligere amter/H:S. Undersøgelsen er tidligere gennemført i henholdsvis 2000, 2002 og 2004, og denne rapport omhandler resultaterne for 2006. Formålet med undersøgelsen er at sammenligne patientoplevelser
på sygehus- og specialeniveau. Desuden er det formålet at sammenligne patienters oplevelser over tid.

Undersøgelsen indeholder spørgsmål om: kliniske ydelser, patientsikkerhed, patient- og personalekontinuitet, medinddragelse og kommunikation, information, behandlingsforløb, udskrivelse, overgange mellem sektorer, fysiske rammer, ventetid og frit sygehusvalg.

I august 2006 blev et spørgeskema sendt til 26.313 patienter, som var blevet udskrevet fra et af landets sygehuse i perioden medio marts til medio juni 2006. 58 % af patienterne besvarede spørgeskemaet. Undersøgelsens analyser er baseret på direkte standardiseringer, vægtede gennemsnit og logistiske regressioner.

Rapporten sammenfatter de væsentligste resultater af undersøgelsen. I tabelsamlingen ses en samlet oversigt over resultater for samtlige spørgsmål på lands-, regions- og sygehusniveau samt for de fire grundspecialer. Som et supplement til denne rapport og den tilhørende tabelsamling får hvert sygehus udleveret et sæt tabeller, som sammenfatter sygehusets egne resultater i forhold til landsresultatet og LUP 2004. Det enkelte sygehus vil kunne anvende tabellerne til internt brug ved at danne overblik over på hvilke områder, sygehuset har behov for at iværksætte tiltag, som kan forbedre den patientoplevede kvalitet.

Supplerende materiale

Find bilagstabeller og supplerende materiale på LUP-siden www.patientoplevelser.dk/LUP (åbner i nyt vindue).


Redaktør