Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2013

​Spørgeskemaundersøgelse blandt 236.261 patienter

28. april 2014

Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser(LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter. Både patienter på landets offentlige sygehuse og patienter på privathospitaler, hvor behandlingen er finansieret af det offentlige, indgår i undersøgelsen. Svarene i LUP 2013 baseres på spørgeskemasvar fra ca. 133.000 patienter, der var i behandling på et sygehus i perioden august-oktober 2013. Den samlede svarprocent for undersøgelsen er på 56 %.

Resultaterne i denne rapport vedrører landsresultaterne og den udvikling, der har været siden 2012. Derudover bliver forskelle mellem regioner og privathospitalerne præsenteret.

Rapporten suppleres af et omfattende bilagsmateriale, hvor du bl.a. kan se resultater på hospitals- og afdelingsniveau. Du finder bilagsmaterialet på www.patientoplevelser.dk/LUP13.

Overordnet er patienterne stadig tilfredse

Blandt størstedelen af patienterne er der et godt samlet indtryk af deres behandlingsforløb, idet 92 % af indlagte patienter og 96 % af ambulante patienter har et ”godt” eller ”virkelig godt” indtryk af deres besøg.

Ambulante patienter har, som i de tidligere undersøgelser, generelt mere positive vurderinger end indlagte patienter. For de ambulante patienter svarer mere end ni ud af ti patienter således i de positive svarkategorier for omkring 2/3 af spørgsmålene i undersøgelsen, mens dette kun gælder for omkring 1/3 af spørgsmålene for de indlagte patienter.

Ud over spørgsmålet om patienternes vurdering af det samlede indtryk og spørgsmålet om patienternes vurdering af tilrettelæggelsen af det samlede forløb, har følgende spørgsmål den største andel af positive besvarelser i 2013 for henholdsvis indlagte og ambulante patienter:

Indlagte patienter:

 • Kontaktperson tager ansvar for forløbet
 • Modtagelsen i afdelingen
 • Afdelingen informerer om ventetid fra
 • Indkaldelse til indlæggelse
 • Mundtlig information
Ambulante patienter:

 • Kontaktperson tager ansvar for forløbet
 • Modtagelsen i ambulatoriet
 • Den mundtlige information
For fire spørgsmål er det omkring eller mere end en femtedel af både indlagte og ambulante patienter, der angiver et negativt svar. Det drejer sig om spørgsmål vedrørende:

 • Personalets håndtering af fejl
 • Patienten modtager tilstrækkeligt informationsmateriale
 • Patienten har en kontaktperson med særligt ansvar
 • Tvivl om livsstilens betydning for helbredet

Enkelte resultater med fremgang - ingen med tilbagegang

Resultatet for størstedelen af spørgsmålene i dette års undersøgelse er uændret siden 2012 og for ingen spørgsmål, er der en negativ udvikling. Et spørgsmål for indlagte patienter (mundtlig information) og to spørgsmål for ambulante patienter (mundtlig information og unødig ventetid, der forlænger besøg) har et forbedret resultat i forhold til LUP 2102.

Temaafsnit i rapporten

Rapporten indeholder udover en gennemgang af de nationale resultater tre temaafsnit, der giver et uddybende perspektiv på udvalgte emner:

 • Temaet ”Inddragelse og indflydelse i eget behandlingsforløb” giver blandt andet et indblik i både international og dansk litteratur om, hvilke patienter der ønsker at blive inddraget samt hvad der hhv. fremmer og begrænser inddragelse.
 • Temaet ”Pårørende” sætter fokus på inddragelse af pårørende ved at fremhæve forskellige initiativer og retningslinjer for, hvordan pårørende og personale kan indgå i samarbejde omkring patienten, og hvordan der kan ydes støtte til de pårørende.
 • Temaet ”Tryghed ved udskrivelsen” ser på resultaterne for LUP 2013 og, hvad der har betydning for, om patienter er trygge ved udskrivelsen.
Samtlige tre temaer indeholder desuden cases, der giver eksempler på afdelinger, der arbejder på at sætte patienten i centrum. Temaafsnittet kan bruges som inspiration til andre afdelinger, der ønsker at øge fokus på patientinddragelse.

Svarfordeling for nationale spørgsmål i LUP 2013

Figurerne herunder viser svarfordelingen for hhv. indlagte og ambulante patienter. Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret med spørgsmål med størst andel positive svar øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier i bilagene bagerst i rapporten. Antal besvarelser er angivet i parentes. Pilene i figuren viser, om resultatet i 2013 er bedre (), dårligere () eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i 2012. Nye eller ændrede spørgsmål har ingen pil, da sammenligning med tidligere resultater ikke er mulig.


Find flere resultater i bilagsmaterialet

Rapporten med de nationale resultater suppleres af et omfattende bilagsmateriale, som du finder på www.patientoplevelser.dk/LUP13

Bilagsmaterialet omfatter bl.a. resultater for de fælles nationale spørgsmål opgjort på lands-, regions- og sygehusniveau samt fordelt på specialer. Bilagsmaterialer indeholder desuden resultater, der inkluderer både regionsspecifikke og fælles nationale spørgsmål. Her er resultaterne opgjort, så du kan få overblik over det samlede resultat for et specifikt sygehus eller en specifik afdeling eller ambulatorium.

Rapporter for Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har udarbejdet regionale LUP-rapporter for Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland. I disse rapporter findes de regionale resultaterne af de fælles nationale spørgsmål samt resultaterne af de regionale spørgsmål.

For yderligere information

Kontakt evalueringskonsulent Mette Foged, telefon 3864 9968, e-mail: mette.foged@regionh.dk

Redaktør