Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2016 (LUP Fødende 2016)

​Spørgeskemaundersøgelse blandt 6.798 kvinder

15. marts 2017

​Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) er en årlig spørgeskemaundersøgelse, der belyser kvinders oplevelser i forbindelse med deres graviditet, fødsel og tidlige barselsperiode. Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner. Kvinder, der har født i perioden august til oktober, er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. I 2016 modtog 13.034 kvinder et brev med invitation til at besvare spørgeskemaet på Internettet, heraf har 6.798 kvinder besvaret skemaet, hvilket giver en svarprocent på 52 %. Resultaterne af undersøgelsen bliver opgjort på lands- og regionsplan, samt for de enkelte fødesteder.

Denne rapport præsenterer de overordnede resultater på landsplan for 2016 samt udviklingen i resultaterne sammenlignet med 2015.

Rapporten suppleres af et omfattende bilagsmateriale, hvor du bl.a. kan se resultater på lands-,  og fødestedsniveau. Du finder bilagsmaterialet her: www.patientoplevelser.dk/lupf16

Resultater

De mest positive og de mest negative vurderinger:

93 % af kvinderne har en virkelig god (60 %) eller god (33 %) samlet fødselsoplevelse.

De spørgsmål, der har de største andele af positive og meget positive vurderinger, handler om at:

  • Kvinderne får den rådgivning af sundhedsplejersken, de har behov for.
  • Kvinderne får den hjælp, de har behov for, ved besøg på sygehuset/jordemodercenteret (ud over almindelige besøg) under graviditeten.
  • Personalet involverer partneren i ønsket omfang under fødslen.
  • Kvinderne får den støtte fra personalet under fødslen, som de har behov for.

Spørgsmålene med de største andele af negativ og meget negative vurderinger, drejer sig om:

  • Forberedelse af kvinderne på komplicerede fødselsforløb under graviditeten.
  • Forberedelse under graviditeten på at kunne håndtere amning.
  • Tvivl om amning/ernæring af barnet, efter de kommer hjem fra sygehuset.
  • At kvinderne efter de har født, har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for.

Fremgang i resultaterne fra 2015 til 2016

Der er i 2016 sket en fremgang på syv af undersøgelsens spørgsmål, når der sammenlignes med resultaterne fra 2015. Der er sket en tilbagegang på et enkelt spørgsmål.

De spørgsmål kvinderne vurderer mere positivt i 2016 end året før, handler om både graviditet, fødsel og barsel. Spørgsmålet med tilbagegang er spørgsmålet om vurdering af fødsels- og forældreforberedelse.

Regionernes resultater
I år forbedrer Region Syddanmark sig på flest spørgsmål i forhold til de øvrige regioner, da de har forbedret sig på 14 spørgsmål. Den region, der i år oplever forringelse på flest spørgsmål, er Region Sjælland, der har forringelse på ni spørgsmål.

Temaer: Forberedelse på komplicerede fødselsforløb og tidlig udskrivelse af førstegangsfødende

Rapporten indeholder to temaafsnit, der går i dybden med nogle problemstillinger og skal give fødestederne inspiration til kvalitetsudvikling.

Det første tema handler om, hvordan kvinder bliver forberedt på komplicerede fødselsforløb. 39 % af kvinderne vurderer, at de bliver forberedt for lidt på komplicerede fødselsforløb. For at undersøge det nærmere, indeholder temaet en analyse af 581 udfyldte kommentarfelter om forberedelse på komplicerede fødselsforløb under graviditeten. Derudover indeholder temaet cases fra to fødeafdelinger, der i LUP Fødende 2015 lå over landsresultatet i forhold til kvindernes vurdering af forberedelse på komplicerede fødselsforløb.

Det andet tema handler om tidlig udskrivelse af førstegangsfødende. Andelen af førstegangsfødende, der udskrives tidligt (mindre end 24 timer efter fødslen), er stigende.  Dette tema går via interviews med 10 kvinder i dybden med deres oplevelser af og behov i forbindelse med at blive tidligt udskrevet. Desuden indeholder temaet cases fra to af de fødeafdelinger, der har fokus på tidlig udskrivelse af førstegangsfødende. De arbejder blandt andet med app’s, drypvis information og hjemmebesøg af jordemoder fra sygehuset.

Supplerende materiale

Find bilagstabeller og supplerende materiale på LUP Fødende-siden: www.patientoplevelser.dk/lupf16 (åbner i nyt vindue)


Redaktør