Det aktive patientforum

"Er det her bedst for patienten?" Sådan ønsker Bornholms Hospital, at personalet tænker, i alt hvad de gør. Hospitalet har derfor arbejdet med 4 patientrettede indsatser, der tilsammen udgør "Det aktive patientforum". CPI har interviewet patienter og personale om indsatserne.

28. februar 2021

Bornholms Hospital har afprøvet en ny model for patientinddragelse med 4 konkrete indsatser, der skal styrke værdibaseret sundhed (VBS). Modellen kaldes ”Det aktive patientforum” og har fokus på at udvikle det bornholmske sundhedsvæsen sammen med patienterne.

Hovedfund

Analysen viser, at alle faggrupper på hospitalet er begyndt at tænke i, om deres praksis er den bedste for patienten. Noget personale mangler dog stadig at tage det første skridt henimod at spørge patienterne direkte om deres oplevelser, erfaringer og ønsker. 

For hver af de 4 indsatser knytter der sig en række hovedfund. Et udvalg er præsenteret her: 

 1. Uddannelse af "Esther-coaches" 
  Indsats: Uddannede coaches hjælper personalet med at tænke i, hvad der er bedst for patienten. 
  • Ledelsesmæssig opbakning til coachene skaber bedre praksis.
  • Flere Esther-coaches kan fastholde fokus på patienten.  

 2. Tværsektoriel model for "Erfaringsdelere"
  Indsats: Erfarne patienter deler erfaringer med nydiagnostiserede patienter (peer to peer). 
  • Erfaringsdelerne kan give ro og nærvær samt være en første håndsrækning i et uoverskueligt sundhedsvæsen.
  • Indsatsen har behov for fælles tværsektorielt afsæt for at kunne give værdi.

 3. Forbedringsforløb
  Indsats: Forbedringsuddannelse for personale med særligt fokus på patientinddragelse.
  • Patientperspektivet skal integreres yderligere i uddannelsesforløbet.
  • Det kræver mod af medarbejderne på forløbet selv at spørge patienterne om deres perspektiv og se værdien af dette.
  • Lederne skal have fokus på at opfordre personalet til at inddrage patienterne i forbedringsindsatserne.

 4. Modernisering af brugerråd
  Indsats: Udvikling af nyt brugerråd i dialog med det gamle brugerråd.
  • Mere tid til dialog og rådgivning, mindre til orientering. Patienterne bakker op om en modernisering, der giver mere tid til inddragelse og tematiserede drøftelser og mindre fokus på orientering.

Metode

Undersøgelsen består af 10 kvalitative interviews med patienter og medarbejdere foretaget over video eller telefon. I alt er 16 personer blevet interviewet (4 patienter og 12 medarbejdere).

Interviewene er gennemført i september- oktober 2020.

Redaktør