Erfaringer med ledelsesevalueringen 2015

​En interviewundersøgelse blandt 59 ledere og medarbejdere i Region Hovedstaden

1. oktober 2015

​Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har i sommeren 2015 gennemført en interviewundersøgelse blandt 59 ledere og medarbejdere om deres oplevelser og erfaringer med den 360 graders ledelsesevaluering, som Region Hovedstaden gennemførte i foråret 2015.

Resultater

Rapporten gennemgår ledere af ledere, ledere af medarbejdere og medarbejderes oplevelser og erfaringer med ledelsesevalueringen 2015 (LE2015) inden for følgende temaer:

  • Forventninger og reaktioner forud for LE2015
  • Udfyldelse af spørgeskema
  • Indhold i spørgeskema
  • Opfølgning på resultaterne af LE2015
  • Udbytte af LE2015
  • Betydning af ikke-anonymitet i LE2015
  • Ideer til udvikling af koncepte
Blandt medarbejdere, der ikke har deltaget i LE2015, gennemgår rapporten ikke-deltagernes bevæggrunde for ikke at deltage i LE2015.

Ledere og medarbejderes udbytte af LE2015
Ledere af medarbejdere er overordnet set den gruppe, der oplever at have fået det største udbytte af LE2015. De fortæller, at de har fået konkrete inputs til at arbejde med deres egen ledelse. For nogle ledere af ledere har LE2015 givet anledning til at tale om ledelse på tværs af enheder/afdelinger, hvilket de har værdsat. Både ledere af ledere og ledere af medarbejdere oplever, at de gennem LE2015 har fået anerkendelse for deres arbejde og er blevet bekræftet i, at de er på rette vej.

Nogle ledere oplever LE2015 som et springbræt til at tale om ledelse med overordnet leder og at afstemme forventninger med den overordnede leder. Andre ledere udtrykker skuffelse over, at overordnet leder ikke bruger mere tid på at se på den evaluerede leders resultater og at diskutere det med dem.

Ledere af ledere, ledere af medarbejdere samt medarbejderne har dog en oplevelse af, at det helt konkrete udbytte af LE2015 er forholdsvist lille. Dette gælder særligt blandt medarbejderne. LE2015 har dog en værdi i sig selv, da den skaber et rum for dialogen om ledelse og om hverdagen i afdelingen, mener medarbejderne. Alt andet lige bevirker det, at medarbejderne oplever sig set og hørt, hvilket de oplever giver dem en større arbejdsglæde.

Betydning af ikke-anonymitet i LE2015
De fleste medarbejdere oplever, at de selv har kunnet give en åben og ærlig feedback i LE2015, og flere ledere har også indtryk af, at deres medarbejdere/underordnede ledere giver dem åbne og ærlige svar. Nogle væsentlige forudsætninger for dette, mener begge parter, er, at der er et godt og tillidsfuldt forhold mellem leder og medarbejdere/underordnede ledere, at der er et godt arbejdsmiljø, og at de i forvejen har en åben og løbende dialog. Flere medarbejdere tvivler imidlertid på, at de ville svare helt så åbent og ærligt, hvis de havde haft noget negativ kritik af deres leder.

Flere medarbejdere og nogle ledere har bekymringer i relation til ikke-anonymiteten i LE2015, særligt på medarbejdernes vegne. Bekymringerne handler om, hvorvidt medarbejdere kan føle sig trygge ved at svare åbent og ærligt, hvordan leder vil modtage eventuel kritik, og om det kan få indflydelse på relationen mellem leder og medarbejder. Magtforholdet mellem leder og medarbejder, hvor leder har indflydelse på løn, karrieremuligheder og videre ansættelse, kan ikke undgå at spille ind på medarbejdernes svar, mener flere.

Baggrund for ikke-deltagelse
Medarbejdere, der ikke har deltaget i LE2015, angiver forskellige årsager til deres manglende deltagelse. Det handler bl.a. om, at medarbejderne er stoppet på arbejdspladsen, er gået på barsel, er gået på efterløn, kun er ansat som vikarer, ikke har modtaget spørgeskemaet og er fejlregistreret som ikke-deltagere, selvom de har besvaret spørgeskemaet.

De medarbejdere, der har deltaget i et interview om deres overvejelser omkring ikke-deltagelse, fortæller, at de har fravalgt deltagelse, da de fandt spørgsmålene vanskelige at besvare enten på grund af spørgsmålenes irrelevans eller manglende kendskab til egen leder eller på grund af manglen på anonymitet. For nogle er det en principsag ikke at deltage på grund af ikke-anonymiteten, mens det for andre medarbejdere handler om den manglende beskyttelse af medarbejderne og frygt for fyring.

Baggrund og formål

Region Hovedstaden har i foråret 2015 gennemført en 360 graders ledelsesevaluering (LE2015). LE2015 er gennemført som en ikke-anonym spørgeskemaundersøgelse.

Det overordnede formål med undersøgelsen ”Erfaringer med ledelsesevalueringen 2015” er at afdække ledere og medarbejderes erfaringer med LE2015 med fokus på processen omkring og udbyttet af LE2015. Undersøgelsen omfatter ledere af ledere, ledere af medarbejdere og medarbejdere fra hospitaler, virksomheder og koncerncentre i Region Hovedstaden. Undersøgelsen omfatter også medarbejdere, der ikke har deltaget i LE2015, med det formål at undersøge baggrunden for manglende deltagelse.

Metode og materiale

Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse, hvor Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) i juni 2015 har gennemført i alt 59 semistrukturerede telefoninterview med ledere og medarbejdere. Der er gennemført interview med i alt 19 ledere af ledere, 21 ledere af medarbejdere og 15 medarbejdere, der har deltaget i LE2015. Derudover er fire medarbejdere, som ikke har deltaget i LE2015, blevet interviewet, og der er telefonisk indhentet oplysninger om baggrund for ikke-deltagelse blandt yderligere ni medarbejdere. Interviewpersonerne er udvalgt med en bred repræsentation af faggrupper samt hospitaler/virksomheder/koncerncentre i Region Hovedstaden.


Redaktør